Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди днес цена на природния газ за ноември 82,12 лв./MWh (мегаватчас) или с близо 36 на сто по-висока от тази за октомври, която беше 60,41 лв./MWh., съобщава КЕВР. По-рано днес от "Булгаргаз" предложиха синьото гориво да поскъпне със същата стъпка.

Цената на природния газ за ноември е без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщава БТА.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" и компонента за компенсиране на  разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.  

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за ноември. Те отчитат котировките на международните газови пазари до 31 октомври включително.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от четири различни източника за доставка. В ценовия микс за  ноември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" (IGB) от Азербайджан. Тези количества покриват 35,64 на сто от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.   

"Булгаргаз" е сключил за ноември три договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за ноември - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти. 

Въпреки неблагоприятните ценови фактори регулираната цена за ноември е над 10 на сто по-ниска от цената на европейските газови пазари, заявяват от КЕВР. 

"Независимо, че през зимните месеци доставяният от Азербайджан газ намалява като относителен дял в общите количества, той остава благоприятен фактор за България, тъй като неговата цена не е обвързана с цените на международните газовите пазари. Благодарение на това цената на газа за българските потребители – битови и стопански - остава съществено по-ниска в сравнение с другите европейски страни", заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на открито заседание на КЕВР по-рано през октомври.

Според него основните фактори със съществено влияние върху регулираната цена на газа са значителния ръст на ценообразуващия индекс TTF "месец напред" за ноември, увеличените количества за доставка за предстоящия отоплителен сезон и негативното влияние на военните конфликти в Украйна и Близкия изток върху пазарните цени на синьото гориво.