Трафикът на дървен материал, незаконното рециклиране на замърсяващи части от кораби и тежките нарушения на законодателството за химикалите ще станат сериозни престъпления срещу околната среда според европейските закони.

Испанското председателство на Съвета на ЕС и Европейският парламент постигнаха късно вчера временно споразумение по предложението за ново законодателство. То трябва да подобри разследването и преследването на престъпленията срещу природата. Бъдещата директива трябва да определи нови видове престъпления и да хармонизира наказанията за юридически лица. За първи път ще бъдат санкционирани и компании.

Трафикът на дърва се извършва предимно от Азия към Европа. Тази дейност е сред главвните причини за обезлесяването.

Броят на престъпленията срещу околната среда според европейското законодателство скача двойно – от 9 на 18. Въвежда се и клауза за квалифицирано престъпление. Такива стават деянията, включени в директивата, както и тези, които са извършени умишлено, ако причиняват:

• разрушения;

• необратими, масови и значителни щети;

• дългосрочни, масови и значителни щети на голяма или важна за околната среда екосистема, на естествено местообитание в защитена зона или на качеството на въздуха, почвата и водите.

Присъдите срещу физически лица за престъпления също стават по-строги. Режимът се затяга както следва:

• За умишлени престъпления, причинили смъртта на когото и да било – максимална присъда от най-малко 10 г. затвор;

• За квалифицирано престъпление с катастрофални последици – максимална присъда от най-малко 8 г. затвор;

• За престъпления, извършени със сериозна небрежност и причинили смъртта на когото и да било – максимална присъда от най-малко 5 г. затвор;

• За други умишлени престъпления, включени в законодателния акт – максимална присъда от поне 3 или поне 5 г. затвор.

За юридически лица наказанията ще бъдат следните:

• За най-сериозните престъпления – максимална глоба от най-малко 5 на сто от световния оборот на компанията или алтернативна глоба от 40 милиона евро;

• За всички други престъпления – максимална глоба от най-малко 3 на сто от световния оборот или алтернативна глоба от 24 милиона евро.

Могат да бъдат предприети и допълнителни мерки. Така например извършителят може да бъде задължен да възстанови околната среда или да изплати компенсации за щетите, да му бъде спрян достъпът до публично финансиране или да му бъдат отнети разрешителните за извършване на определени дейности.

Споразумението трябва да бъде потвърдено от страните членки (Съвета) на ЕС и Европейския парламент, преди да премине процедура по формално одобрение.

Видове престъпления

Престъпленията срещу околната среда представляват третата по големина престъпна дейност в света след наркотрафика и фалшифицирането. Те нарастват с 5-7% годишно и водят до 110-281 милиарда долара загуби годишно.

• Неправилно събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци;

• Незаконни емисии или изхвърляне на вещества в атмосферата, водата или почвата;

• Убиване, унищожаване или притежаване на защитени диви животни или растителни видове или търговия с тях;

• Незаконна търговия с озоноразрушаващи вещества.

Последиците

• Повишени равнища на замърсяване;

• Влошаване на състоянието на дивата флора и фауна;

• Намаляване на биологичното разнообразие;

• Нарушаване на екологичното равновесие;

• Рискове за човешкото здраве.

Маршрути за трафик

Птици - от Азия и Латинска Америка към Европа;

• Влечуги - от Азия, Африка и Латинска Америка към Европа;

• Рогове от носорог - от Африка към Азия през Европа;

• Слонова кост - от Африка към Азия през Европа;

• Змиорки - от Европа към Азия;

• Дървен материал - от Азия към Европа;

• Отпадъци - от Европа към Азия и Африка.