Българската банка за развитие да представя дългосрочни безлихвени заеми, гарантирани от държавата, на хората, които ще участват във втория етап на санирането. Такава възможност са обсъдили министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков и финансовият министър Асен Василев. За това съобщи самият Цеков в отговор на депутатски въпрос по време на изслушване в парламента по темата.

Яснота по механизма ще има следващата седмица. Във втори етап на програмата за саниране домакинствата трябва да участват с 20% от сумата. В първия етап санирането бе напълно безплатно.

Цеков напомни, че 5100 лева е средната стойност на самоучастието при санирането за апартамент от 60 квадратни метра. Към вчерашна дата са подадени 58 проектни предложения по етап 2 на програмата за около 14 млн. лева, като кандидатите са преди всичко по-малки сгради – до 1000 квадратни метра, където постигането на съгласие е по-лесно, допълни министърът.

Той изтъкна, че според експерти на ведомството вторият етап от програмата до голяма степен ще бъде изпълнен и добави, че той споделя тази прогноза. Сред аргументите за позитивните си очаквания министърът открои активността на доста общини като водещи партньори в подкрепа на процеса чрез договори с гарантиран резултат с ЕСКО компании и с участието на ЕРП-тата или чрез структурирането на някаква форма на общински инструменти, за да подпомогнат гражданите.

По първия етап на програмата министърът призна, че има много жалби, като малко от тях са конкретни в оспорванията си на достоверността на енергийните сертификати, необходими за класирането по програмата.

"Предвид това, на този етап не сме сезирали Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за масова проверка, която не е целесъобразна при нивото на настоящите жалби и практически не е възможно да бъде направена", каза министърът.

Той заяви, че ако програмата бъде поставена като заложник на подобна проверка, това би означавало отказ от нея.

"На този етап считам, че няма достатъчно данни, които да показват, че тя е опорочена до степен, че да бъде прекратена", каза Цеков.

Същевременно той увери депутатите, че при всеки конкретен случай, при който се констатират неверни данни в енергийните сертификати след проверка на АУЕР или от Европейската прокуратура, договорите с бенефициентите ще бъдат прекратени и ще се изисква пълно възстановяване на средства.

Министърът напомни, че всички енергийни сертификати и обследвания са публикувани в регистъра на Агенцията, освен това всеки документ по процедурата е наличен в ИСУН.

В отговор на въпрос за ролята на оценителната комисия по първия етап на програмата, министърът посочи, че се прави повторна проверка на коректността на данните, базирана на получени сигнали и жалби за евентуални технически грешки. Цеков напомни, че заявленията се подават чрез ИСУН, в тях общинската администрация въвежда данните, необходими за оценката и впоследствие те се изчисляват машинно. Оценителната комисия сравнява данните, подадени от общинската администрация с данните, вписани в енергийните сертификати или в протоколите на сдружението на собствениците. При разминавания, каквито има, и при неясноти, се осъществява кореспонденция с общинската администрация, за да се изясни кои са коректните данни.

Министърът посочи, че при пренасянето на сградите в процеса на класиране са възможни технически грешки и даде пример със сграда в София, която вместо да бъде класирана, е била отнесена към резервния списък.

"Поради това все още не са сме издали индивидуалните административни актове, защото се прави повторна проверка на коректността на данните, базирана на получени сигнали и жалби. Навсякъде, където има данни за допусната грешка, ние коригираме", заяви министърът.

Как се оценяват сградите за първия етап на санирането?

Всяка една сграда може да получи максимум 140 точки, каза регионалният министър Андрей Цеков. Той уточни, че първият показател е процентът енергийно спестяване годишно. Данните се вземат от целевите стойности, които са записани в сертификата за енергийни характеристики на сградата. От тях се изважда настоящото енергопотребление. При постигнати икономии между 30 и 45 процента, се получават 10 точки. Спестяване от 30 на сто е минималният критерий. За над 65 процента спестявания се получават 25 точки. 

Вторият показател е за екологични ползи, добави министър Цеков и уточни, че и за двата има скала. При този показател е важно очакваното годишно намаляване на емисиите въглероден диоксид. Минималните 10 точки се получават за спестявания до 20 тона годишно. За над 80 тона годишни спестявания се получават 20 точки. Той обясни, че данните се вземат отново от енергийния сертификат. 

Третият критерий е ефективността на инвестицията, като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в киловатчаса на годишна база. Данните се вземат отново от енергийния сертификат или от проектното заявление. "Ако ефективността е над 2,5 лева за киловатчас годишно, се получават 10 точки, ако е под 1,75 - 35 точки", посочи Цеков.

Следващият критерий е за целесъобразност на инвестицията, добави министърът.

Петият показател е нивото на ангажираност на членовете в етажната собственост. При съгласие на под 80 процента от всички собственици в сградата се получават 10 точки, докато при над 95 на сто – максималните 25 точки. 

Шестият критерий е за постигнато ниво на подобрение на жилищната инфраструктура, след прилагане на мерките за енергийна ефективност. Ако сградата постига клас "А" на енергийна ефективност, се получават 10 точки, като минимумът е клас "Б", добави Цеков. Той поясни, че в Министерството на регионалното развитие и благоустройство са пристигнали 1217 сертификата, в които се декларира, че ще се постигне клас "А" на енергийно потребление. Всичките тези сертификати са предоставени на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за проверка на данните.

Последният критерий, по който се присъждат точки, е доколко проектът предвижда изпълнението на мерки, допринасящи за общия архитектурен облик на града в съответствие с одобрената от общинската администрация наредба или указания. По думите му в много общини има наредби за градската среда, които предвиждат определен цвят на фасадите, определено естетично решение на фасадите. 

Методиката се базира изцяло на данни, които се съдържат в официални удостоверителни документи, какъвто е сертификатът на енергийна ефективност, изтъкна министърът на регионалното развитие Андрей Цеков.