► Властите в страните членки на ЕС няма да имат правото да се месят в редакционните решения на медиите.

► С някои изключения се забранява на властите да искат от журналистите и издателите да разкриват източниците си на информация, включително чрез арест, санкции, претърсвания на офиса или инсталиране на подслушвателна апаратура.

► Медиите ще бъдат задължени да публикуват информация за своите преки и непреки собственици.

Това се съдържа във временното политическо споразумение между съзаконодателите за Европейския акт за свобода на медиите, постигнато на 15 декември 2023 г. То бе потвърдено днес от Комисията по култура в Европейския парламент.

Защита на работата на журналистите

Върху забраната за държавна намеса в работата на медиите могат да бъдат налагани дерогации. Те обаче ще бъдат разрешавани за всеки отделен случай, ако става дума за висш обществен интерес. Разрешенията ще бъдат давани от съдебен органи, ако е необходимо за разследването на сериозни престъпления, наказуеми с лишаване от свобода в съответната страна членка.

Но дори в такива случаи субектите ще имат правото да бъдат информирани за извършваното наблюдение и ще се ползват със съдебна защита.

Прозрачност на собствеността

Законодателният акт ще задължи всички медии да публикуват в националната база данни информация за своите преки и непреки собственици, включително за това дали са пряко или непряко притежавани от държавата или от обществен орган.

Независимост на обществените медии

Страните членки трябва да гарантират редакционната и оперативната независимост на медиите. Това ще става по следните начини:

• Назначаване на председатели и членове на бордовете чрез прозрачни и недискриминиращи процедури. Мандатът им трябва да бъде достатъчно дълъг, за да гарантира независимостта на медиите. Ще бъде забранено освобождаването им преди края на мандата по несъществени причини;

• Прозрачни и обективни процедури за финансиране, което да бъде устойчиво и предвидимо, с цел запазване на независимостта;

• Независимо наблюдение на политическата независимост на медиите, придружено с публични отчети.

Справедливо разпределение на държавните реклами

За да се гарантира, че медиите няма да зависят от държавно финансиране, публичното финансиране на доставчиците на медийни услуги или онлайн платформи ще бъде разпределяно чрез открити и недискриминиращи процедури, основаващи се върху публични критерии. Страните членки ще трябва да разпределят рекламите сред голям брой медии.

Публичните органи ще публикуват всяка година информация за разходите по държавното финансиране, цялата изразходвана сума, както и сумите, предоставени на доставчиците на медийни услуги и онлайн платформите.

Клауза срещу произволни решения на онлайн платформите

Евродепутатите договориха създаването на система, която да гарантира, че решенията на най-големите онлайн платформи за регулиране на съдържанието нямат отрицателен ефект върху медийната свобода.

Платформите първо трябва да правят разлика между независимите медии и зависимите източници. Медиите ще бъдат информирани, че платформите смятат да изтрият или ограничат тяхното съдържание,  и ще разполагат с 24 часа за отговор. В случай на криза този срок ще бъде по-кратък.

Ако след отговора или при липсата на такъм платформата все още смята, че съдържанието не изпълнява нейните условия, тя може да пристъпи към изтриване или ограничаване. Ако обаче медията счита, че решението не е достатъчно основателно или подкопава медийната свобода, тя може да отнесе случая до орган за извънсъдебно уреждане на спорове и да поиска мнение от новия Европейски борд за медийни услуги, в който ще влизат националните регулатори.

Споразумението трябва да бъде одобрено от Европейския парламент на пленарна сесия и от страните членки (Съвета) на ЕС.