През 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението, изразен в стандарта на покупателна способност (ППС), варира между 64 на сто от средното равнище за Европейския съюз в България и 240 на сто в Люксембург.

Това сочат предварителните данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани във вторник на официалната ѝ страница.

През миналата година са отчетени съществени разлики сред различните страни от ЕС по отношение на БВП на човек от населението, изразен в стандарта на покупателна способност. 

Най-ниското равнище е регистрирано в България (36 на сто под средното ниво за ЕС), Гърция (-33 на сто) и Латвия (-29 на сто). 

Този показател е бил най-висок в Люксембург (140 на сто над средното ниво за ЕС), следвана от Ирландия (+112 на сто) и Нидерландия (+30 на сто). 

Паритетите на покупателна способност измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност", която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути.