По познатата схема чрез преходни разпоредби ДПС и ГЕРБ правят предложения за промени в Закона за опазване на околната среда, с които драстично ограничават възможностите за защита на околната среда и здравето на хората. 

За това алармираха от "Зелено движение", част от "Демократична България".

Предложението е внесено между двете четения, като цели изменение на ЗООС през Закона за насърчаване на инвестициите и се прави в последния момент. 

На 3 март 2024 г. 49-о Народно събрание приема на първо четене Закон за насърчаване на инвестициите, като месец по-късно, на 4 април, с предложения към него преди окончателното му приемане в преходни и заключителни разпоредби народни представители от ГЕРБ и ДПС предлагат изменения в Закона за устройство на територията, в Закона за енергията от възобновяеми източници, както и радикални промени в ЗООС, които няма еднозначно да насърчат инвеститорите, но напълно ще обезсмислят оценките за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционните проекти, посочват от ЗД.

Към момента процедурите по ЗООС са единствените, които осигуряват превантивен контрол както за опазване на природата, така и за осигуряване на здравословна среда за живот. От 2011 г. – след отмяна на Наредба №7 за здравните отстояния по Закона за здравето, процедурите по ОВОС са и единствените, които проверяват дали инвестиционно предложение е твърде близо до жилища и има възможност да влоши трайно средата за живот чрез увреждане на въздуха, водата и почвите в близост до населени места.

С предложението на ГЕРБ и ДПС се предвижда:

1. Решенията за необходимостта от ОВОС и решенията по ОВОС да важат не 5, а 15 години: така те ще позволяват дори при променени параметри и нараснало застрояване даден проект да не бъде оценяван повторно и да се пренебрегне кумулативния ефект от множество разрешения в една територия.

"За 15 години едно вилно селище в планината може да се е превърнало в средно голям град и въздействието на един хотел, който при първоначалната оценка би бил единствен в района, няма да е сравнимо с въздействието на същия хотел в претоварената екосистема 15 години по-късно", дават пример "зелените". 

2. Редица мащабни проекти да не подлежат на обжалване на втора съдебна инстанция – постулат, който трябваше да отпадне от 1 юли 2024 г., но сега депутатите се отмятат от думата си, дадена за тази мярка за прозрачност, която отложиха при последните промени в ЗООС през 2022 г. 

3. И двете предложени изменения представляват отслабване на степента на природозащита, което е в разрез с правото на Европейския съюз, което изисква нейното засилване (чл. 3, ал. 3 от Договора за Европейски Съюз (ДЕС) и чл. 191 от Договора за Функционирането на Европейския Съюз (ДФЕС). В противоречие с принципите на екологичното право под благовидния предлог за подобряване на административните процедури се предвижда одобряване на огромни по своя мащаб проекти с мълчаливо съгласие, тоест само с изтичане на някакъв срок и без никаква оценка от компетентния орган по околна среда.

"Тоест, от една страна МОСВ и неговите структури са оставени недофинансирани години наред, което води до липса на административен и експертен капацитет, а от друга сроковете се намаляват двойно и се предвижда при липса на произнасяне да се счита, че съответният огромен проект е разрешен. Освен това ГЕРБ и ДПС предлагат тройно увеличение на сроковете на валидност на влезлите в сила решения по ОВОС от 5 на 15 години. Това противоречи грубо на смисъла на процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда, които следва да преценят всички опасности за околната среда и здравето на хората към определен момент.

4. Като "още по-фрапиращо" от ЗД определят предложението решения по ОВОС, които по действащия закон са загубили правно действие, да бъдат възкресени.

"По този начин ГЕРБ и ДПС се опитват да възкресят дори отречения и загубил финансиране проект за изгаряне на 180 000 тона отпадъци в София, като продължават валидността на същия, след като е изтекъл срокът по действащия закон. Очевидно тези предложения противоречат на основополагащи правни принципи и целят облагодетелстване на определени икономически интереси". 

Радикалните промени в ключовия за природата на България ЗООС са предложени и по процедурно недопустим начин, посочват още от ЗД. Тоест - когато искаш да скриеш една поправка от обществеността, я слагаш в заключителните разпоредби на друг закон, който няма общо с тази материя.

Предложенията нито са предварително обсъждани, даже повече - внесени са и в последния възможен момент. В добавка, сега в парламента са "мътни води", защото вече няма мнозинство.