Европейската комисия поиска днес България да промени режима си за придобиване на земя от чужденци, защото според нея той е дискриминационен и ограничава свободите на движение на капитали и на установяване.

Неприемливо за Комисията в българския закон е, че купувачите трябва да бъдат дългосрочно пребиваващи в страната. Същото възражение тя има и срещу закона в Словакия.

Обект на процедурата за нарушение са още Унгария, Латвия и Литва. 

В Унгария има силно ограничителна система, която налага пълна забрана върху придобиването на земя от юридически лица и задължение за купувача сам да обработва земята. Освен това, както и вЛатвия и Литва, купувачите трябва да бъдат земеделски стопани.

Комисията е съгласна, че националните органи могат да регулират пазара на земеделска земя, така че да поддържат нейното използване за земеделски цели и да насърчават местното развитие.

Тя обаче смята, че някои от тези мерки са прекомерно ограничителни и дискриминационни, що се отнася до привличане на инвестиции в развитието на селските райони.

Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище, т.е. последно предупреждение. Тя може да реши да се обърне към Съда на ЕС, ако България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия не успеят да приведат националното си законодателство в съответствие с правото на ЕС в рамките на два месеца.