Article_top

Както е известно, за политическите партии образованието и науката са изключително важен приоритет - на думи, но на практика това остава една от най-недофинансираните сфери, и една от най-нереформираните. При сегашното управление темата за ръста на заплатите на учителите се оказа много проблематична, но в предизборните си програми партиите са много по-щедри.

Най-много дават от ГЕРБ - двойни заплати. От БСП обещават 40 на сто ръст до края на мандата, от "Нова република" - 20% през първата година. Но и от другите политически сили не им отстъпва с предложения - БСП иска да има само един учебник по предмет, РБ предлага безплатни учебници от 1-ви до 12-и клас, "Нова република" ще вдига процента за образование от БВП до 5,6 на сто. Соцпартията е замислила пълна ревизия на досегашните реформи и пак ще пише учебни програми, ще внимава да се представя подобаващо социалистическото минало и да няма фашистки уклони. В програмата на РБ е подчертано, че ще има "засилено изучаване на тоталитарните режими" и в задължителните, и в избираемите часове. Там ще спират парите на безработните, ако те нямат завършен първи гивназиален курс. Повечето партии чрез образованието ще възпитават патриотичен дух и национално отговорни граждани, но над всички са "Обединените патриоти". Там имат ясна рецепта - часове по физкултура всеки ден (Динко не се става без упражнение) и часове по  патриотизъм. И общественополезен труд за немарливи родители. Ето още акценти от програмите на политическите сили, които са представили своите идеи в писмен и оформен вид към момента:


ГЕРБ

Удвояване на заплащането на учителите до края на мандата. От ГЕРБ ще пишат и нов закон за висшето образование, ще променят делегираните бюджети

- От ГЕРБ искат да променят делегираните бюджети от 2018 г. - финансирането няма да зависи само от броя на децата. "Така спираме закриването на детски градини и училища заради неправилна формула. Въвеждаме програма за подпомагане на училища и детски градини със слаби резултати", пише в програмата.

- На всеки две години ще има преглед на държавните стандарти, "основната цел са мотивирани и знаещи учители". Затова ще се инвестира в тяхното развитие - чрез увеличаване на заплатите. От ГЕРБ също обещават програма, с която да подкрепят млади учители и да превърнат професията в една от най-предпочитаните. Обещава им се и повече автономност, както и подкрепа за учители, които работят с деца със специални потребности, с деца от уязвими групи и с талантливи деца.

- ГЕРБ също ще се борят с неграмотността. Семействата, чиито деца не ходят на училище или в задължителните предучилищни групи и не се образоват, няма да получават никакъв вид социална помощ от държавата. Социалните служби по места, както и структурите на вътрешното министерство, пряко ще бъдат ангажирани в процеса.

- Ще се въвеждат електронни учебници. Както и ще се увеличава броят на психолозите, педаготическите съветници, ресурсните учители и помощник-учителите.

- Друго обещание е - осигуряването на интерактивна дъска за всяка класна стая.

- Има дежурните обещания за повече спорт в училище, за разработване на програми в сътрудничество с бизнеса, активно въвеждане на гражданско и задрвно образование, "живот без агресия" и т.н. Става ясно и че дуалната система на образование ще бъде "активно въведена".

- От ГЕРБ обещават и "цялостна промяна" във висшето образование. За целта пишат и нов закон за висшето образование.

- В сферата на науката също се обещава ръст на средствата - всяка година, без да се уточняват конкретни числа.

- В програмата е включена и реформа в често обсъждания в неласкава светлина Фонд "Научни изследвания".

- Изменения и в Закона за развитие на академичния състав в РБългария, "гарантиращи прозрачни възможности за устойчиво кариерно развитие, както и национални критерии за заемане на академични длъжности и контрол на качеството и ефективността на вече заетите такива".


БСП

Ревизия на образователната реформа, само един учебник по предмет, нови учебни програми, 40% ръст на учителските заплати в края на мандата, без държавни пари за частните училища

-- БСП директно обещава пълна ревизия в образованието и образователната реформа.

- Ще бъдат променени Закона за предучилищното и училищното образование (приети по време на последното правителство на Борисов).

- Публично финансиране ще има само за държавните и общинските училища - ревизия, в закона, който влезе в сила през август 2016 г., се прие частните училища да могат да получават финансиране от държавата

- В плановете на БСП влизат още: актуализиране на учебните програми от 1-ви до 12-и клас (те тъкмо бяха частично актуализирани при министър Меглена Кунева при сериозни обществени вълнения).

- Интересното е, че в програмата е включено, че ще има само един учебник по предмет, неограничен брой учебни помагала.

- В университетите ще има държавна поръчка - като държавата поема таксите на студенти в приоритетни специалности

- Предвижда се нов закон за професионалното обучение със стаж и работа

- Ще има и нов Закон за развитие на академичния състав на Република България

- В програмата на соцпартията се обещава стартова заплата за млад учен - не по-ниска от две минимални работни заплати 

- Важен елемент - образованието трябва да формира национално самосъзнание, да има силно присъствие на български автори, родните постижения в историята, изкуството, музиката, спорта и т. н.

- Особено интересен момент - пресичане на подмяната на българската история, реабилитацията на фашизма и отричането на постиженията на социалистическия период в България

- И БСП ще увеличава учителските заплати - с не по-малко от 15% през първата година на мандата и 40 на сто в края на мандата.

- Партията има още една идея - включване на учителската професия в списъка на регулираните професии.

 - Средствата в държавния бюджет трябва да достигнат през 2020 г.: за образование – 5% от БВП (при 3,5% за 2017 г.); за научно-изследователска дейност – 1% от БВП (при 0,19 за 2017 г.).

 

"Обединени патриоти"

Повишаване на патриотичния дух чрез физкултура всеки ден и изпити по български за всички 6-годишни.

БСП ще се конкурира с "Обединените патриоти" за повдигането на националното самосъзнание в училищата и университетите. Само че т.нар. патриоти подхождат съвсем радикално. Програмата им е кратка, но доста конкретна и включва много физкултура, дисциплина "Патриотизъм" и общественополезен труд.

Цялостна образователна реформа, връщане на възрожденския дух и националното самосъзнание в училищата и университетите - това е целта на коалицията. Ето и всичките точки в програмата, посветени на образованието, науката и културата:

1. Да се въведе час по физкултура всеки ден и изучаване на дисциплината „Патриотизъм“ в началния и средния курс на образование.

2. Прекратяване практиката за финансиране на училищата чрез делегирани бюджети, които превръщат образованието в бизнес. Повишаване заплатите на българските учители, преподаватели, научни работници и др.(не се казва с колко обаче - бел.ред.)

3. Науката и образованието да бъдат подчинени на целта – създаване на практически подготвени специалисти за нуждите на икономиката и националните приоритети.

4. Въвеждане на изпит по български език за всички деца, навършили 6 години и в случай на недобро владеене – ускореното му изучаване в предучилищни паралелки за сметка на родителите. (При липса на средства – обществено полезен труд).

5. Държавна подкрепа за перспективните научни изследвания, разработки и технологии. Осигуряване практическо приложение на научните открития в полза на България.

6. Културната политика да бъде насочена към държавна подкрепа за българските произведения. Да се възражда и утвърждава българската самобитност, култура, традиции, език и ценностна система в противовес на пошлостта, цинизма, чалгализацията и вулгарността.

7. Чрез допълнителен данък върху чуждестранните произведения на културата да се стимулира производството на фолклор, музика, български филми, сериали, спектакли и др.

8. Да се въведе 30-% квота за български произведения на културата във всички средства за масова информация. Държавата да субсидира популяризирането на българския фолклор, традиции, обичаи, фестивали и др. прояви.


"Реформаторски блок"

Безплатни учебници от първи до 12 клас, без помощи за безработица, ако нямаш завършен първи гимназиален клас, 4,5% от БВП за образование

Основна задача е да се преборим с ранното отпадане от училище и сред мерките ни са създаване на насърчителна система, както и въвеждане на правило, че без завършен първи гимназиален етап човекът няма да има право на помощи за безработица, както и по-ясно обвързване на социалните плащания с посещаването на училище. Такива акценти извадиха от РБ при представянето на програмата си.

- Превръщане на образованието в реален национален приоритет, подкрепен и чрез бюджета – достигане на поне 4.5% от БВП за образование.

- Изграждане и въвеждане на национална електронна система за проследяване на движението на децата и учениците и за ранно предупреждение за рисковете от отпадане.

- Осигуряване на безплатни учебници за всички ученици от I до ХII клас.

- Политика на преобразуване на основните училища в селата в обединени (I-Х клас) с оглед по-продължително задържане на учениците в училище, в т. ч. на момичета от ромски произход.

- По-широко обвързване на получаването на социални помощи с посещаемостта на децата в училище регламентиране на изискване за завършен първи гимназиален етап като условие за придобиване на право на обезщетение за безработица..

- Диференциране на размерите на семейните помощи за деца съобразно дохода на семейството, обвързване с резултатите на децата в училище и участие на училището при определяне на конкретната форма на подпомагане.

- Ефективно налагане на глоби на родители, които не осигуряват присъствието на децата си в училище, а при неплащане на глобата – задължение за полагане на общественополезен труд.

- Мобилни екипи за внезапни проверки на посещаемостта в училище като мярка срещу фиктивното водене на ученици.

В програмата се предвижда още:

- Повишаване на авторитета и на социалния статус на българския учител.

- Стимулиране и популяризиране на иновативни практики в образователния процес.

- Засилено изучаване на тоталитарните режими, както в както в задължителните, така и в избираемите часове.

- Усъвършенстване на делегираните бюджети и въвеждане на компоненти за финансиране въз основа на качеството на образователния процес, в т.ч. отчитане на добавената стойност на училищата, задържането на учениците в училище, факторите на социалната среда, неравенствата в образователните ресурси.

- Утвърждаване на обществените съвети

- Развитие на образователните политики сред българите в чужбина, в т.ч. чрез по-силна финансова подкрепа за неделните училища и създаването на адаптирани учебници въз основа на адаптирани програми, както и чрез активизиране на усилията за привличане на студенти и докторанти от българските общности извън България в българските висши училища.

- Развитие на дуалното обучение и гъвкави форми за включване в дуално обучение на по-малки групи ученици.

- Включване на ученическите и студентските общежития като бенефициенти по Националната програма за енергийна ефективност.

- Недопускане на необосновано откриване на нови звена за обучение в системата на висшето образование и разрастване на мрежата без гаранции за високо качество.

- Реформа в модела на управление на висшите училища и разделяне на финансовото от академичното управление.

- Въвеждане на високи изисквания при акредитацията на висшите училища и техните програми с оглед гарантиране на качеството.

- Развитие на програми за подкрепа на младите учени и повишаване на стипендиите за докторанти от 450 лв. на 900 лв.

- Ясен национален ангажимент за увеличаване на държавните инвестиции в науката с цел достигане на 1.5% от БВП до 2020 г.

 

"Нова република"

5,6% от БВП за образование, заплатите на учителите с 20% увеличение през първата година

- "Нова република" акцентира на програмата си за образование. Редовното оправдание за проблемното качество на българското образование са липсата на пари и че винаги при разпределянето на държавния бюджет средствата в това перо са много скромни. "Нова България" подхожда щедро - от 3,3% от БВП да се стигне до средните за ЕС 5,6%, а за научноизследователска и развойна дейност скокът да е от 0,9% до 1,5% от БВП.

- От дясната партия обещават "рязко увеличение на заплатите на учителите" - с над 20 на сто още през първата година. 

- Предвижда се "най-успешните българските учители" да получат двойно увеличение на заплатите за една година. От партията замислят задължителна магистърска степен за учителите като един от пътищата за връщането на престижа на учителите. Тук се включват още нова система да атестиране и кадрово издигане и възможност за прекратяване на трудовите договори, когато преподавателят получава ниски оценки за работата си.

- Следваща стъпка - 30 на сто съкращаване на администрацията на МОН и премахване на регионалните управления по образование. Още - връщане на ролята на общините и училищните настоятелства. 

- Училищните директори също ще са с мандати.

- Качеството ще определя държавната субсидия за училищата и ще зависи от резултатите от външното оценяване. Финансирането ще е по групи училища - основни, средни общообразователни, профилирани и професионални. Частните училища ще получават държавна субсидия само по показател "количество" (не е съвсем ясно какво точно се има предвид с това).

- Университетите, според програмата на "Нова република", трябва да се ръководят от управителни съвети, които включват представители на правителството, работодателите, гражданското общество и съсловните организации.

- В програмата също се обещава и че ще се преодолее неграмотността и отпадането от училище на деца в риск, както и ще се работи за интеграцията на децата от малцинствените групи. това ще стане чрез създаването на фонд и институция с "централно управление и отговорности". 

 
Снимка БГНЕС

Както е известно, за политическите партии образованието и науката са изключително важен приоритет - на думи, но на практика това остава една от най-недофинансираните сфери, и една от най-нереформираните. При сегашното управление темата за ръста на заплатите на учителите се оказа много проблематична, но в предизборните си програми партиите са много по-щедри.

Най-много дават от ГЕРБ - двойни заплати. От БСП обещават 40 на сто ръст до края на мандата, от "Нова република" - 20% през първата година. Но и от другите политически сили не им отстъпва с предложения - БСП иска да има само един учебник по предмет, РБ предлага безплатни учебници от 1-ви до 12-и клас, "Нова република" ще вдига процента за образование от БВП до 5,6 на сто. Соцпартията е замислила пълна ревизия на досегашните реформи и пак ще пише учебни програми, ще внимава да се представя подобаващо социалистическото минало и да няма фашистки уклони. В програмата на РБ е подчертано, че ще има "засилено изучаване на тоталитарните режими" и в задължителните, и в избираемите часове. Там ще спират парите на безработните, ако те нямат завършен първи гивназиален курс. Повечето партии чрез образованието ще възпитават патриотичен дух и национално отговорни граждани, но над всички са "Обединените патриоти". Там имат ясна рецепта - часове по физкултура всеки ден (Динко не се става без упражнение) и часове по  патриотизъм. И общественополезен труд за немарливи родители. Ето още акценти от програмите на политическите сили, които са представили своите идеи в писмен и оформен вид към момента:


ГЕРБ

Удвояване на заплащането на учителите до края на мандата. От ГЕРБ ще пишат и нов закон за висшето образование, ще променят делегираните бюджети

- От ГЕРБ искат да променят делегираните бюджети от 2018 г. - финансирането няма да зависи само от броя на децата. "Така спираме закриването на детски градини и училища заради неправилна формула. Въвеждаме програма за подпомагане на училища и детски градини със слаби резултати", пише в програмата.

- На всеки две години ще има преглед на държавните стандарти, "основната цел са мотивирани и знаещи учители". Затова ще се инвестира в тяхното развитие - чрез увеличаване на заплатите. От ГЕРБ също обещават програма, с която да подкрепят млади учители и да превърнат професията в една от най-предпочитаните. Обещава им се и повече автономност, както и подкрепа за учители, които работят с деца със специални потребности, с деца от уязвими групи и с талантливи деца.

- ГЕРБ също ще се борят с неграмотността. Семействата, чиито деца не ходят на училище или в задължителните предучилищни групи и не се образоват, няма да получават никакъв вид социална помощ от държавата. Социалните служби по места, както и структурите на вътрешното министерство, пряко ще бъдат ангажирани в процеса.

- Ще се въвеждат електронни учебници. Както и ще се увеличава броят на психолозите, педаготическите съветници, ресурсните учители и помощник-учителите.

- Друго обещание е - осигуряването на интерактивна дъска за всяка класна стая.

- Има дежурните обещания за повече спорт в училище, за разработване на програми в сътрудничество с бизнеса, активно въвеждане на гражданско и задрвно образование, "живот без агресия" и т.н. Става ясно и че дуалната система на образование ще бъде "активно въведена".

- От ГЕРБ обещават и "цялостна промяна" във висшето образование. За целта пишат и нов закон за висшето образование.

- В сферата на науката също се обещава ръст на средствата - всяка година, без да се уточняват конкретни числа.

- В програмата е включена и реформа в често обсъждания в неласкава светлина Фонд "Научни изследвания".

- Изменения и в Закона за развитие на академичния състав в РБългария, "гарантиращи прозрачни възможности за устойчиво кариерно развитие, както и национални критерии за заемане на академични длъжности и контрол на качеството и ефективността на вече заетите такива".


БСП

Ревизия на образователната реформа, само един учебник по предмет, нови учебни програми, 40% ръст на учителските заплати в края на мандата, без държавни пари за частните училища

-- БСП директно обещава пълна ревизия в образованието и образователната реформа.

- Ще бъдат променени Закона за предучилищното и училищното образование (приети по време на последното правителство на Борисов).

- Публично финансиране ще има само за държавните и общинските училища - ревизия, в закона, който влезе в сила през август 2016 г., се прие частните училища да могат да получават финансиране от държавата

- В плановете на БСП влизат още: актуализиране на учебните програми от 1-ви до 12-и клас (те тъкмо бяха частично актуализирани при министър Меглена Кунева при сериозни обществени вълнения).

- Интересното е, че в програмата е включено, че ще има само един учебник по предмет, неограничен брой учебни помагала.

- В университетите ще има държавна поръчка - като държавата поема таксите на студенти в приоритетни специалности

- Предвижда се нов закон за професионалното обучение със стаж и работа

- Ще има и нов Закон за развитие на академичния състав на Република България

- В програмата на соцпартията се обещава стартова заплата за млад учен - не по-ниска от две минимални работни заплати 

- Важен елемент - образованието трябва да формира национално самосъзнание, да има силно присъствие на български автори, родните постижения в историята, изкуството, музиката, спорта и т. н.

- Особено интересен момент - пресичане на подмяната на българската история, реабилитацията на фашизма и отричането на постиженията на социалистическия период в България

- И БСП ще увеличава учителските заплати - с не по-малко от 15% през първата година на мандата и 40 на сто в края на мандата.

- Партията има още една идея - включване на учителската професия в списъка на регулираните професии.

 - Средствата в държавния бюджет трябва да достигнат през 2020 г.: за образование – 5% от БВП (при 3,5% за 2017 г.); за научно-изследователска дейност – 1% от БВП (при 0,19 за 2017 г.).

 

"Обединени патриоти"

Повишаване на патриотичния дух чрез физкултура всеки ден и изпити по български за всички 6-годишни.

БСП ще се конкурира с "Обединените патриоти" за повдигането на националното самосъзнание в училищата и университетите. Само че т.нар. патриоти подхождат съвсем радикално. Програмата им е кратка, но доста конкретна и включва много физкултура, дисциплина "Патриотизъм" и общественополезен труд.

Цялостна образователна реформа, връщане на възрожденския дух и националното самосъзнание в училищата и университетите - това е целта на коалицията. Ето и всичките точки в програмата, посветени на образованието, науката и културата:

1. Да се въведе час по физкултура всеки ден и изучаване на дисциплината „Патриотизъм“ в началния и средния курс на образование.

2. Прекратяване практиката за финансиране на училищата чрез делегирани бюджети, които превръщат образованието в бизнес. Повишаване заплатите на българските учители, преподаватели, научни работници и др.(не се казва с колко обаче - бел.ред.)

3. Науката и образованието да бъдат подчинени на целта – създаване на практически подготвени специалисти за нуждите на икономиката и националните приоритети.

4. Въвеждане на изпит по български език за всички деца, навършили 6 години и в случай на недобро владеене – ускореното му изучаване в предучилищни паралелки за сметка на родителите. (При липса на средства – обществено полезен труд).

5. Държавна подкрепа за перспективните научни изследвания, разработки и технологии. Осигуряване практическо приложение на научните открития в полза на България.

6. Културната политика да бъде насочена към държавна подкрепа за българските произведения. Да се възражда и утвърждава българската самобитност, култура, традиции, език и ценностна система в противовес на пошлостта, цинизма, чалгализацията и вулгарността.

7. Чрез допълнителен данък върху чуждестранните произведения на културата да се стимулира производството на фолклор, музика, български филми, сериали, спектакли и др.

8. Да се въведе 30-% квота за български произведения на културата във всички средства за масова информация. Държавата да субсидира популяризирането на българския фолклор, традиции, обичаи, фестивали и др. прояви.


"Реформаторски блок"

Безплатни учебници от първи до 12 клас, без помощи за безработица, ако нямаш завършен първи гимназиален клас, 4,5% от БВП за образование

Основна задача е да се преборим с ранното отпадане от училище и сред мерките ни са създаване на насърчителна система, както и въвеждане на правило, че без завършен първи гимназиален етап човекът няма да има право на помощи за безработица, както и по-ясно обвързване на социалните плащания с посещаването на училище. Такива акценти извадиха от РБ при представянето на програмата си.

- Превръщане на образованието в реален национален приоритет, подкрепен и чрез бюджета – достигане на поне 4.5% от БВП за образование.

- Изграждане и въвеждане на национална електронна система за проследяване на движението на децата и учениците и за ранно предупреждение за рисковете от отпадане.

- Осигуряване на безплатни учебници за всички ученици от I до ХII клас.

- Политика на преобразуване на основните училища в селата в обединени (I-Х клас) с оглед по-продължително задържане на учениците в училище, в т. ч. на момичета от ромски произход.

- По-широко обвързване на получаването на социални помощи с посещаемостта на децата в училище регламентиране на изискване за завършен първи гимназиален етап като условие за придобиване на право на обезщетение за безработица..

- Диференциране на размерите на семейните помощи за деца съобразно дохода на семейството, обвързване с резултатите на децата в училище и участие на училището при определяне на конкретната форма на подпомагане.

- Ефективно налагане на глоби на родители, които не осигуряват присъствието на децата си в училище, а при неплащане на глобата – задължение за полагане на общественополезен труд.

- Мобилни екипи за внезапни проверки на посещаемостта в училище като мярка срещу фиктивното водене на ученици.

В програмата се предвижда още:

- Повишаване на авторитета и на социалния статус на българския учител.

- Стимулиране и популяризиране на иновативни практики в образователния процес.

- Засилено изучаване на тоталитарните режими, както в както в задължителните, така и в избираемите часове.

- Усъвършенстване на делегираните бюджети и въвеждане на компоненти за финансиране въз основа на качеството на образователния процес, в т.ч. отчитане на добавената стойност на училищата, задържането на учениците в училище, факторите на социалната среда, неравенствата в образователните ресурси.

- Утвърждаване на обществените съвети

- Развитие на образователните политики сред българите в чужбина, в т.ч. чрез по-силна финансова подкрепа за неделните училища и създаването на адаптирани учебници въз основа на адаптирани програми, както и чрез активизиране на усилията за привличане на студенти и докторанти от българските общности извън България в българските висши училища.

- Развитие на дуалното обучение и гъвкави форми за включване в дуално обучение на по-малки групи ученици.

- Включване на ученическите и студентските общежития като бенефициенти по Националната програма за енергийна ефективност.

- Недопускане на необосновано откриване на нови звена за обучение в системата на висшето образование и разрастване на мрежата без гаранции за високо качество.

- Реформа в модела на управление на висшите училища и разделяне на финансовото от академичното управление.

- Въвеждане на високи изисквания при акредитацията на висшите училища и техните програми с оглед гарантиране на качеството.

- Развитие на програми за подкрепа на младите учени и повишаване на стипендиите за докторанти от 450 лв. на 900 лв.

- Ясен национален ангажимент за увеличаване на държавните инвестиции в науката с цел достигане на 1.5% от БВП до 2020 г.

 

"Нова република"

5,6% от БВП за образование, заплатите на учителите с 20% увеличение през първата година

- "Нова република" акцентира на програмата си за образование. Редовното оправдание за проблемното качество на българското образование са липсата на пари и че винаги при разпределянето на държавния бюджет средствата в това перо са много скромни. "Нова България" подхожда щедро - от 3,3% от БВП да се стигне до средните за ЕС 5,6%, а за научноизследователска и развойна дейност скокът да е от 0,9% до 1,5% от БВП.

- От дясната партия обещават "рязко увеличение на заплатите на учителите" - с над 20 на сто още през първата година. 

- Предвижда се "най-успешните българските учители" да получат двойно увеличение на заплатите за една година. От партията замислят задължителна магистърска степен за учителите като един от пътищата за връщането на престижа на учителите. Тук се включват още нова система да атестиране и кадрово издигане и възможност за прекратяване на трудовите договори, когато преподавателят получава ниски оценки за работата си.

- Следваща стъпка - 30 на сто съкращаване на администрацията на МОН и премахване на регионалните управления по образование. Още - връщане на ролята на общините и училищните настоятелства. 

- Училищните директори също ще са с мандати.

- Качеството ще определя държавната субсидия за училищата и ще зависи от резултатите от външното оценяване. Финансирането ще е по групи училища - основни, средни общообразователни, профилирани и професионални. Частните училища ще получават държавна субсидия само по показател "количество" (не е съвсем ясно какво точно се има предвид с това).

- Университетите, според програмата на "Нова република", трябва да се ръководят от управителни съвети, които включват представители на правителството, работодателите, гражданското общество и съсловните организации.

- В програмата също се обещава и че ще се преодолее неграмотността и отпадането от училище на деца в риск, както и ще се работи за интеграцията на децата от малцинствените групи. това ще стане чрез създаването на фонд и институция с "централно управление и отговорности". 

Коментари

Анонимен   's picture
Анонимен   
Анонимен 

"Основните партии" от 27 години предлагат едно и също:

унищожаване на образователната система, затваряне на общообразователни училища, поголовно увеличение на печатници на дипломи, производство на неук, но лесно манипулируем електорат и все по-прекрасни обещания за бъдещето.

Нищо от това няма да се промени :)

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Каква ще бъде следващата работа на главния прокурор Иван Гешев?