Наред с увеличението в постъпленията на дела в съдилищата през 2016 г. с цели 12 522 броя спрямо предната година натовареността на съдиите продължава да е твърде висока и неравномерна, и то на фона на очакванията в обществото за много по-бързо и качествено правораздаване.

Това става ясно от годишния Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г., изготвен от ВКС.

Според съставителите действията, предприети ВСС през м.г., са в правилната посока и трябва да продължат, но числата показват значителна неравномерна натовареност на съдилищата както от едно и също ниво, така и между отделните инстанции.

Например в апелативните съдилища средната натовареност е 9,33 дела за разглеждане месечно на един съдия (през 2015 г. е била 8,71), тази на Софийския апелативен съд обаче е 13,22 дела (12,29 през 2015 г.), на Апелативния специализиран наказателен съд – 2,98 дела месечно (2,06 през 2015 г.), а на Военния апелативен съд – 1,78 дела (1,47 през 2015 г.).

Още по-голям е диапазонът в окръжните съдилища, от една страна, и в Софийския градски съд (СГС) и Специализирания наказателен съд (СНС) - от друга. При средна натовареност за страната 14,90 дела месечно на съдия (14,69 през 2015 г.) тази на СГС е 34,09 дела (през 2015 г. е 32,66), на СНС през 2016 г. бележи значителен ръст – 31,05 дела (при 14,82 през 2015 г.), а под 7 дела през 2016 г. за разглеждане месечно на един съдия е натовареността на окръжните съдилища в Търговище (4,72), Кърджали (5,20), Враца (6,62) и Монтана (6,70).  

В районните съдилища - където в София дори се стигна до оставки на цялото ръководство след протести под прозорците на ВСС, дисбалансът е още по-очебиещ въпреки мерките, безспорно предприети от Съвета.

При средна натовареност от 52,90 казуса месечно от един съдия на най-ниското ниво в областните центрове натовареността на СРС е била 69,73 дела (при 117,25 през 2015 г.), а в Районен съд – Велико Търново, например е 29,47. В областните центрове с натовареност под 35 дела са още Добрич (33,11), Смолян (33,65) и Силистра (33,79).

А в районни съдилища извън областните центрове има такива с фрапираща натовареност под 20 дела като Ивайловград (11,17), Ардино (12,38), Трън (13,83), Крумовград (15,88). За поредна година е видно, че малка част от съдилищата са свръхнатоварени, а друга – слабо или поне недостатъчно, заключават изготвителите на доклада.

От ВКС отчитат като много важна и знакова тенденцията за постепенно намаляване на делата за разглеждане на най-висшата касационна инстанция.

"Защото от години се обсъжда голямата и нехарактерна за върховен съд натовареност на съдиите от ВКС, като преодоляването й трябва да се осъществи чрез намаляването на броя на делата, които стигат до разглеждане от съда, а не чрез увеличаване на броя на съдиите", пишат оттам.

През 2016 г. съдиите от ВКС са решили общо 9902 броя дела, като през 2015 г. те са били 12 113, а през 2014 г. – 13 377.

Останалите несвършени към 31 декември 2016 г. дела са 4276 бр. (при 3953 през 2015 г. и 4458 бр. през 2014 г.), т.е. в края на периода несвършените дела са повече от тези към 1 януари 2016 г. Предприетите в това отношение през м.г. мерки са продължение на въведеното от ръководството на съда постоянно наблюдение върху забавените актове, стартирало още през 2015 г.

Втората важна тенденция е все по-активната тълкувателна дейност на съда.

ВКС споменава и проверките, които са извършени в 5-те апелативни района, военните и военноапелативните съдилища, специализирания и апелативния спецсъд. Прегледът за дейността на апелативните, окръжните, военните, специализираните наказателни и районните съдилища през миналата година показва леко увеличаване на броя на разглежданите дела с 1,69% спрямо 2015 г. (с 5,65% спрямо 2014 г.). Подобно е и увеличението на броя на приключените от съдилищата дела – с 1,35% спрямо 2015 г. (с 5,96% спрямо 2014 г.). При нарастването им съответно има и леко забавяне - делата, приключени през м.г. в 3-месечен срок, са с 2,09% по-малко от тези, приключени през 2015 г., но с 3,38% повече от приключените в този срок през 2014 г.

Докладите и актовете с резултати от проверките са изпратени за сведение на Съдийската колегия на ВСС и са публикувани в страницата на ВКС в интернет рубрика „За съда“, „Анализи и доклади“.

Как стои въпросът със СРС?

Общо в страната през 2016 г. от съдилищата – апелативни, окръжни и военни, са дадени 4888 разрешения за използване на специални разузнавателни средства, а изготвените и получени веществени доказателствени средства са 1146 бр. За сравнение през 2015 г. числата са почти същите - при дадени 4093 разрешения са изготвени и получени 1321 броя доказателства, но през 2014 г. от 7646 дадени разрешения са получени 1061 получени бр. ВДС.

А ето и данните за движението на делата за всички съдилища (без ВКС) през 2016 г.:

- висящи в началото на годината – 96 863 бр. (при 97 179 бр. през 2015 г.);

- постъпили – 537 376 бр. (при 524 854 бр. през 2015 г.);

- дела за разглеждане – 634 239 бр. (при 623 680 бр. през 2015 г.);

- свършени дела – 533 142 бр. (при 526 016 през 2015 г.);

- свършени в 3-месечен срок – 440 777 бр., т. е. 82,68% от всички (при 450 181 бр. през 2015 г.);

- дела със съдебен акт по същество – 455 384 бр. (при 448 123 бр. през 2015 г.);

- прекратени производства – 77 758 бр. (при 77 893 бр. през 2015 г.);

- висящи дела в края на годината – 101 097 бр. (при 97 664 бр. през 2015 г.).