Европейската комисия предложи днес нови правила за повече гъвкавост на държавите в ЕС да определят ставките на ДДС и по-благоприятна данъчна среда за растежа на малките и средните предприятия. Създаването на единно пространство за ДДС ще намали драстично измамите с данъка, които възлизат на 50 милиарда евро, като същевременно ще окаже подкрепа на предприятията и ще обезпечи приходите в националния бюджет.

Общите за ЕС правила за ДДС, договорени през 1992 г., са твърде ограничителни. Те позволяват на държавите да прилагат намалени ставки на ДДС само за няколко отрасъла и изделия. В България обаче има единна ставка от 20% и единствената диференцирана ставка по ДДС - 9%, е за туризма.

Страните в ЕС са под натиск да облагодетелстват някои стоки по отношение на ставката по ДДС.

Комисията търси разрешение на въпроса с по-малките дружества, страдащи от несъразмерно високи разходи за привеждане в съответствие с изискванията за ДДС. Разходите за привеждане в съответствие са с 11 процента по-високи за предприятията, развиващи презгранична търговия, в сравнение с търгуващите само на вътрешните пазари.

Най-малките играчи са най-засегнати. Оказва се, че това е истинска пречка за растежа, тъй като микропредприятията с оборот под 100 000 евро съставляват 98 на сто от дружествата в ЕС. ЕК предлага повече фирми да могат да се ползват от предимствата на по-простите правила за ДДС, които сега важат само за най-малките. Цялостните разходи за привеждане в съответствие с изискванията на ДДС ще бъдат намалени с 18% годишно.

Държавите в ЕС сега могат да прилагат намалена ставка до 5% данък върху два отделни вида изделия. Някои страни прилагат и специални изключения за други намалени данъчни ставки.
Освен стандартната ставка на ДДС, която е 15 на сто, държавите ще могат вече да предвидят:

- две отделни ставки с размер между 5 и 15 на сто;
- една ставка с размер между 0 и 5 на сто и нулев ДДС;


Настоящият списък със стоки и услуги, към които могат да се прилагат намалените ставки, ще бъде заменен с нов списък с изделия (като оръжия, алкохолни напитки, тютюн и хазартна дейност), към които винаги трябва да се прилага стандартната ставка от 15 на сто ДДС или повече. За да защитят бюджетните приходи, държавите трябва да се уверят, че средната ставка на ДДС е поне 12 на сто.
Стоките, облагани с отстъпка досега, ще останат в режим.Според действащите правила държавите в ЕС могат да освободят малките дружества от ДДС, ако годишният им оборот не надвишава определен размер, различен в отделните страни. Тези освобождавания са на разположение само на националните играчи и разрастващите се малки и средни предприятия губят достъп до мерките, веднага щом надскочат прага за освобождаване. Това означава, че няма равнопоставени условия на съревнование за малките търговци в ЕС. Макар настоящите прагове за освобождаване да остават, с днешните правила се въвежда:

 

- праг за оборота в размер на 2 милиона евро, под който малките предприятия ще се ползват от мерки за опростяване (като опростена регистрация за целите на ДДС, опростено фактуриране и опростени задължения за водене на регистри), без значение дали са освободени от ДДС;
 

- възможност за държавите да премахнат за освободените от ДДС малки предприятия задълженията по данъка за идентификация, фактуриране, счетоводна отчетност и изготвяне на справки-декларации;
 

- праг за оборота от 100 000 евро, позволяващ на дружествата, които осъществяват дейност в повече от една държава в ЕС, да се възползват от освобождаване от ДДС.

Тези законодателни предложения ще бъдат предадени на Европейския парламент и на Европейския икономически и социален съвет, както и на Съвета на ЕС.

ДДС е основен и все по-значителен източник на приходи, като през 2015 г. са събрани над един трилион евро (7 на сто от БВП на ЕС). Един от собствените ресурси на ЕС също се основава на ДДС. Действащата система на данъка датира от 1993 г. и бе замислена като преходна.

В България ДДС е основният източник на приходи за държавния бюджет - с дял от близо 40%. Всеки опит в България да бъде наложена диференцирана ставка за някои стоки среща съпротива от страна на управляващите.

От 1 януари м.г. Румъния намали с 1% - от 20 на 19% ставката по ДДС, а от 2013 г. въведе преференциална ставка от 9% за хляба и хлебните изделия.