Девет години след решението на Съда в Страсбург по делото "Колеви" все още няма напредък в осигуряването на гаранции за независимост на разследванията срещу главния прокурор в България.

Това се казва в съобщение на Съвета на Европа, с което се отбелязва, че утре в София предстои кръгла маса по повод "изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по групата дела "С.З. срещу България" и "Колеви срещу България", засягаща систематичния проблем за неефективното наказателно производство в България и липсата на гаранции за независимо наказателно разследване срещу главния прокурор".

Съобщението за кръглата маса дойдо у нас до медиите от Министерството на правосъдието, но то е съорганизатор заедно с Националния институт на правосъдието и Отдела за изпълнение на решенията на ЕСПЧ към Съвета на Европа "с цел да подпомогне българската държава при изпълнението на тези решения".

В становището на СЕ ясно се посочват проблемите, свързани само с правомощията и неяснотите относно носенето на отговорност от главния прокурор. И дебело се подчертава, че двамата председатели на върховни съдилища са пришити към него не по искане на ЕСПЧ или Съвета, а на българските власти.

Какво пише в становището на СЕ

"Какво казва Съдът в Страсбург в решението си по делото "Колеви"?

На 28 декември 2002 г. Николай Колев, високопоставен прокурор, е застрелян пред дома си в София. Това се случва, след като г-н Колев многократно е изразявал опасения за живота и безопасността си поради сериозен конфликт между него и главния прокурор, възникнал след критики от страна на г-н Колев относно авторитарния стил на главния прокурор (тогава това е Никола Филчев, б.р.).

Въпреки твърденията за възможно участие на главния прокурор в убийството и доказателства, че той може да е одобрил поредица от незаконни действия срещу г-н Колев (незаконен арест, уволнение, повдигане на неоснователни обвинения), разследването e останало под контрола на главния прокурор и неговата служба. Нападателите остават неразкрити.

Европейският съд по правата на човека е установил, че разследванията не са били достатъчно ефективни и независими.

Какви са изискванията на Съда в Страсбург по отношение на независимостта на разследванията срещу главния прокурор?

За да може разследването срещу главния прокурор да отговаря на изискванията на практиката на Съда в Страсбург, лицата, които го провеждат и наблюдават, трябва да се ползват от институционална, йерархична и практическа (включително лична) независимост от главния прокурор. Тези изисквания се прилагат от ранните етапи на разследването, включително на стадия на предварителната проверка.

Къде се намира България по отношение на изпълнението на решението по делото "Колеви"?

Контролът по изпълнението на решението по делото "Колеви" се осъществява от орган, съставен от представители на всички 47 правителства на държавите членки на Съвета на Европа, включително и на България (Комитет на министрите). Комитетът на министрите се подпомага от експерти, работещи в Отдела за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа. В най-скорошния си анализ Отделът е идентифицирал редица проблеми и правни решения, присъщи на настоящата уредба, които, взети заедно, могат да компрометират независимостта на разследване, касаещо главния прокурор:

(I) фактът, че само прокуратурата може да реши дали да се проведе наказателно преследване;

(II) фактът, че главният прокурор и неговите заместници могат да отменят всяко решение, взето от друг прокурор, което не е било предмет на разглеждане от съд;

(III) липсата на каквато и да е възможност за жертвите да оспорят пред съд отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство или да повдигне обвинение;

(IV) невъзможността да бъде временно отстранен главният прокурор от длъжност;

(V) възможността главният прокурор да влияе на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на прокурорската колегия на ВСС, компетентни да вземат решения относно кариерата на прокурорите и назначаването на висшестоящи прокурори (които могат да имат досег с разследване срещу главния прокурор) и относно отстраняването на главния прокурор от длъжност.

В най-скорошното си решение относно изпълнението на решението от март 2019 г. Комитетът на министрите е отбелязал със загриженост липсата на напредък девет години след решението по делото "Колеви", в подготовката на мерки, които да гарантират независимостта на разследванията срещу главния прокурор, включително независимостта на органите, отговорни за различните етапи на разследването. Комитетът е призовал българското правителство да представи конкретни и подробни предложения по този въпрос преди 1 октомври 2019 г.

Комитетът не е поставял изискване за промяна на процедурата за освобождаване от длъжност (или за разследване) на председателите на върховните съдилища на България, тъй като такива мерки не следват от решението по делото "Колеви". (Бел. ред. - Клуб Z напомня, че от първия си ден като министър Данаил Кирилов обясняваше на обществото, че в отговор на изискванията на европартньорите ни започва да работи по методика за отстраняване или предсрочно прекратяване на мандата и на тримата големи. В тях отново бяха забравени щекотливите въпроси за независимо разследване на главния прокурор.)

Какво казва Венецианската комисия относно процедурите за временно отстраняване от длъжност на главния прокурор?

Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) е консултативният орган на Съвета на Европа по конституционни въпроси.

През октомври 2017 г. Венецианската комисия е приела становище, разглеждащо въпроса за баланса между независимостта и отчетността на българската съдебна система.

Венецианската комисия е констатирала, че главният прокурор е „по същество имунизиран от наказателно преследване“, като се имат предвид и настоящите характеристики на институционалната рамка, които му позволяват да упражнява влияние върху ВСС.

Венецианската комисия е разгледала също така други въпроси, непопадащи в обхвата на решението по делото "Колеви", като например наличието на известна неяснота при процедурата по отстраняване от длъжност на главния прокурор за нарушение на служебните задължения, което не съставлява престъпление или неетично поведение. Изглежда същата процедура се прилага и по отношение на двамата председатели на върховни съдилища в България. Венецианската комисия е подчертала обаче, че докато правилата за гласуване във ВСС и разследване на нарушение на служебните задължения, което не съставлява престъпление, касаещи главния прокурор, следва да бъдат реформирани, то не е необходимо да бъдат улеснени процедурите, свързани с отстраняването от длъжност на двамата председатели на върховни съдилища.

Какво казва мониторингът на Европейския съюз за решението по делото "Колеви"?

Европейската комисия също се позовава на делото "Колеви" в рамките на мониторинга си по Механизма за сътрудничество и проверка по отношение на България. Мониторинговите доклади ясно посочват, че решението на Съда в Страсбург се отнася само до липсата на независимост на разследванията срещу главния прокурор и че разширяването на обхвата на реформите, така че те да обхванат и двамата председатели на върховните съдилища, е по инициатива на българските власти, без това да се изисква от Съда в Страсбург.