Article_top

Поддръжниците на правителствените програми, бюджетните субсидии и държавните предприятия твърдят, че у нас основната причина да не се постигат добри резултати е липсата на достатъчно средства. Това не е вярно, пише в анализ за Института за пазарна икономика Петя Георгиева.

Българската администрация разполага с огромен ресурс за постигане на целите, които преследва, и в осъществяването на публичните политики, които е формулирала. За 2019 г. държавният бюджет ще похарчи над 44 млрд. лв.

Този ресурс обаче все повече се харчи не според правилата. За 2018 г. е ясно, че:

Редовно не се организират обществени поръчки;
Налице е директно договаряне, вместо отворена поръчка;
Нерядко не се събират оферти;
Субсидии не се изразходват по предназначение.

От проверката на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2018 г. на обществените поръчки е видно, че делът на обществените поръчки с нарушения се увеличава.

За 2018 г. АДФИ е проверила 1204 обществени поръчки на стойност от 1 386 811 952 лв., от които в 614 на стойност от 728 830 846 лв. са установени нарушения. Както е видно на Графика 1 делът на обществените поръчки с нарушения е най-висок от 2014 г. насам.

Последващата стъпка при установяване на нарушенията е АДФИ да предприеме съответните мерки. Ето какви са те:

Издадени са 363 наказателни постановления (37% от актовете) – по тях са наложени глоби и имуществени санкции общо в размер на 306 229 лв.

Прекратени са 29 бр. административно-наказателни производства (3 %);

По приключилите 319 бр. (32.5%) административно-наказателни производства на съответните лица са изпратени писмени предупреждения, че при повторно нарушение ще им бъде наложено административно наказание;

Административно-наказващият орган предстои да се произнесе по 270 бр. (27,5%) административно-наказателни преписки.

Изводите са очевидни:

1. 700 млн. лв. са приближение за оценката на корупционните практики и/или неграмотност на администрацията;

2. Практиките се разпростират, вместо да бъдат ограничавани. С нарастването на парите в държавния бюджет нарастват и злоупотребите;

3. Наказанията са пренебрежими и поносими за нарушителите – варират от предупреждение и стигат до имуществени санкции, които за 2018 г. са в размер на 0,04% от регистрираните 700 млн. лв. неправилно разходвани средства.

Най-тъжният извод обаче е, че целите, които се преследват, не са постигнати – нито има по-добро здравеопазване, нито по-качествено образование, нито пък по-добра съдебна система. И няма изгледи да има промяна.

В над 44% от поръчките с нарушения са открити съществени нарушения (Графика 2). Това означава, че не са спазени принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, за свободна конкуренция и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация (стр. 13 от отчета).

В 105 случая не са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки (на стойност 27 272 550 лв.) при наличие на всички законови основания за това. В 10 случая (на стойност 7 068 965 лв.) са неоснователно проведени процедури на договаряне без обявление.

В 95 случая (на стойност 5 073 107 лв.) не са събрани оферти чрез публикуване на покана или обява за възлагане на обществени поръчки. При  38 обществени поръчки е установено, че възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите, а при  24 случая са сключвани анекси към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени и срокове за изпълнение.

Общините и държавните и общински предприятия са слабите звена в управлението на бюджета и поръчките

Нарушенията и нередностите при изпълнението на обществените поръчки в общините продължават да са значителен дял – около една трета от поръчките с нарушения са при тях (Графика 3), като стойността им е над 483 млн. лв. Съществените нарушения на общинските поръчки са на стойност над 74 млн. лв. Дружествата с държавно и общинско участие в капитала бележат голям брой нарушения (217 бр. поръчки), но на по-ниска стойност (155 млн. лв., от които съществените нарушения са на стойност над 46 млн. лв.).

 

Все още се срещат нарушения в бюджетната дисциплина сред разпоредителите с бюджет

Отчетени са нарушения на Закона за счетоводството и други нормативни документи, свързани с:

- вярното и точно представяне на имущественото и финансово състояние на предприятията в годишните финансови отчети;
- документалната обоснованост на стопанските операции;
- нецелево разходване на предоставени субсидии от държавния бюджет (в размер на 1 837 004 лв.);
- нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, например: изразходване на средства, предоставени за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища не по предназначение; невъзстановяване в законно установения срок на неусвоени целеви средства за предходни години; поети ангажименти за разходи, които не са включени в бюджета на общините; натрупани нови задължения за разходи над максимално допустимите и др.

АДФИ е установила нарушения и при договорите за изпълнение на проекти в европейски средства.

 
Снимка Клуб Z

Поддръжниците на правителствените програми, бюджетните субсидии и държавните предприятия твърдят, че у нас основната причина да не се постигат добри резултати е липсата на достатъчно средства. Това не е вярно, пише в анализ за Института за пазарна икономика Петя Георгиева.

Българската администрация разполага с огромен ресурс за постигане на целите, които преследва, и в осъществяването на публичните политики, които е формулирала. За 2019 г. държавният бюджет ще похарчи над 44 млрд. лв.

Този ресурс обаче все повече се харчи не според правилата. За 2018 г. е ясно, че:

Редовно не се организират обществени поръчки;
Налице е директно договаряне, вместо отворена поръчка;
Нерядко не се събират оферти;
Субсидии не се изразходват по предназначение.

От проверката на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2018 г. на обществените поръчки е видно, че делът на обществените поръчки с нарушения се увеличава.

За 2018 г. АДФИ е проверила 1204 обществени поръчки на стойност от 1 386 811 952 лв., от които в 614 на стойност от 728 830 846 лв. са установени нарушения. Както е видно на Графика 1 делът на обществените поръчки с нарушения е най-висок от 2014 г. насам.

Последващата стъпка при установяване на нарушенията е АДФИ да предприеме съответните мерки. Ето какви са те:

Издадени са 363 наказателни постановления (37% от актовете) – по тях са наложени глоби и имуществени санкции общо в размер на 306 229 лв.

Прекратени са 29 бр. административно-наказателни производства (3 %);

По приключилите 319 бр. (32.5%) административно-наказателни производства на съответните лица са изпратени писмени предупреждения, че при повторно нарушение ще им бъде наложено административно наказание;

Административно-наказващият орган предстои да се произнесе по 270 бр. (27,5%) административно-наказателни преписки.

Изводите са очевидни:

1. 700 млн. лв. са приближение за оценката на корупционните практики и/или неграмотност на администрацията;

2. Практиките се разпростират, вместо да бъдат ограничавани. С нарастването на парите в държавния бюджет нарастват и злоупотребите;

3. Наказанията са пренебрежими и поносими за нарушителите – варират от предупреждение и стигат до имуществени санкции, които за 2018 г. са в размер на 0,04% от регистрираните 700 млн. лв. неправилно разходвани средства.

Най-тъжният извод обаче е, че целите, които се преследват, не са постигнати – нито има по-добро здравеопазване, нито по-качествено образование, нито пък по-добра съдебна система. И няма изгледи да има промяна.

В над 44% от поръчките с нарушения са открити съществени нарушения (Графика 2). Това означава, че не са спазени принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, за свободна конкуренция и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация (стр. 13 от отчета).

В 105 случая не са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки (на стойност 27 272 550 лв.) при наличие на всички законови основания за това. В 10 случая (на стойност 7 068 965 лв.) са неоснователно проведени процедури на договаряне без обявление.

В 95 случая (на стойност 5 073 107 лв.) не са събрани оферти чрез публикуване на покана или обява за възлагане на обществени поръчки. При  38 обществени поръчки е установено, че възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите, а при  24 случая са сключвани анекси към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени и срокове за изпълнение.

Общините и държавните и общински предприятия са слабите звена в управлението на бюджета и поръчките

Нарушенията и нередностите при изпълнението на обществените поръчки в общините продължават да са значителен дял – около една трета от поръчките с нарушения са при тях (Графика 3), като стойността им е над 483 млн. лв. Съществените нарушения на общинските поръчки са на стойност над 74 млн. лв. Дружествата с държавно и общинско участие в капитала бележат голям брой нарушения (217 бр. поръчки), но на по-ниска стойност (155 млн. лв., от които съществените нарушения са на стойност над 46 млн. лв.).

 

Все още се срещат нарушения в бюджетната дисциплина сред разпоредителите с бюджет

Отчетени са нарушения на Закона за счетоводството и други нормативни документи, свързани с:

- вярното и точно представяне на имущественото и финансово състояние на предприятията в годишните финансови отчети;
- документалната обоснованост на стопанските операции;
- нецелево разходване на предоставени субсидии от държавния бюджет (в размер на 1 837 004 лв.);
- нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, например: изразходване на средства, предоставени за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища не по предназначение; невъзстановяване в законно установения срок на неусвоени целеви средства за предходни години; поети ангажименти за разходи, които не са включени в бюджета на общините; натрупани нови задължения за разходи над максимално допустимите и др.

АДФИ е установила нарушения и при договорите за изпълнение на проекти в европейски средства.

Коментари

Калина Христова's picture
Калина Христова
Трайчо Костов

Видимите резултати

Кога ще ги видим?

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кой ще понесе отговорността за НАПлийкс?