Общият дух на закона

Това най-добре се вижда по многото безсмислени и дори антиконституционни разпоредби в законопроекта за извънредното положение. Те предизвикват справедливо възмущение, защото са нарушение на общоизвестни права и норми на поведение. Такива са несвойствените функции на армия, полиция, прокуратура и въвеждането на апартейд на циганските махали и Банско. 

За тези, които не знаят, „апартейд“ на южноафрикански английски означава „отделяне“, сегрегация на „част“ от населението, обикновено по расов признак. В Южна Африка расовата сегрегация е въведена със закон през 1948 г. и е отменена през 1990 г.

Сегрегацията на Банско бе наложена, без да е влязъл законът в сила, по заповед. Не е сигурно засега дали вече от полицията е наложен апартейд и на циганските общини.

Очевидно е, че тези проекторазпоредби и действия будят по-малко възмущение и повече обществен ентусиазъм. 

Щадящите стопанството подробности

Според мен някои от добрите за икономиката разпоредби в проектозакона засягат спиране, замразяване и предоговаряне на договори и сделки, които биха се получили и от само себе си. Такива са спирането на процедури по принудителното изпълнение на договори за заеми (предложено от Камарата на частните съдебни изпълнители), „лихвените ваканции“, предложени от банките, но в интерес както на тях, така и на длъжниците и предложението на Асоциацията на банките тези временно неизпълнявани договори да не се тълкуват като „лоши“ заеми.

Тези правила възникват в такива ситуации спонтанно, отдолу нагоре, в интерес на страните по договорите са и само се оформят от законодателите като норма, която има смисъл в континенталната правна система по-скоро като указание за съдилищата и държавната администрация как да тълкува определени споразумения между частни лица. Ако не би имало такова оформяне в закон, сделките и договорите биха могли да се променят по правилата, обобщени в закона за задълженията и договорите.

Други проекторазпоредби също узаконяват очаквано фактическо положение на нещата. Например ясно е, че авансовото плащане на корпоративен данък няма да бъде изпълнено по вина на пандемията и самото извънредно положение, затова и се отменя за определен период от време.

Друг е въпросът доколко е справедливо самото му въвеждане. И че има по-далновидна политика в тази в област в такава ситуация – отмяната на корпоративния данък изобщо.

Данъчната ваканция също бе предложена от частния сектор. За депутатите е изгодно да я въведат. Хората често уважават политиците, които намаляват данъците. Първото значение на думата „филантроп“ в Древна Гърция е „политик, който намалява данъците“.

Една от най-вредните проекторазпоредби

За нея научих от съобщение на Владимир Каролев във фейсбук, който писа: „Безумно предложение на депутати. Не че е за първи път де. Тоест да забраним на фирмите и на хората да продават, ако искат, свои активи. Което може да им трябва при затруднения в ликвидността им. Не коронавирусът per se, a тъпотията на управляващите може да ни вкара в сериозна икономическа криза.“

Ето за какво става дума.

Това е чл. 4, ал. 3 от проектозакона. Разпоредбата гласи, че "нотариалните удостоверявания ще бъдат ограничени до спешните и неотложни заверки“. По-нататък се постановява, че Камарата на нотариусите „следва да осигурява поне един дежурен нотариус за съответния нотариален район при спазване на ограниченията и санитарно-хигиенните изисквания".

В тази невинна на пръв поглед формула се съдържат редица правно-технически последици.

Първо, в проектозакона не е определено какво е „спешни и неотложни“.

Може да се предполага, че става дума за случаи, описани от регламентацията на предварителното производство по смисъла на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Това производство се „налага, за да се осигурят животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес.“

Нотариалното заверяване на сделки има характера на предварително условие за удостоверяване на тяхната валидност и съответствие на законите. 

Неотложни могат да се смятат и някои действия, описани в Семейния кодекс (например осиновяването) или в закона за наследството (да речем, съставянето на завещание). 

Второ, народните представители, ако изобщо са мислели по въпроса, смятат, че спирането на сделки с движимо и недвижимо имущество не „може да последва значителна или труднопоправима вреда“ (според чл. 60 от АПК). 

Трудно е да се каже какво точно са мислели – в законопроекта е включена т.нар. предварителна оценка на въздействието, но тя е под равнището на коментара поради крайно незадоволително качество.

Трето, относително лесно да видят последиците от предлаганата разпоредба. И дори да се предвиди цената на стопанската дейност, поставена под риск. Търсенето на данни в страницата на НСИ в интернет отнема не повече от пет минути.

Засегнати ще са отрасли като строителство, търговия с автомобили и мотоциклети и техните ремонти (за да бъдат продадени). Разпореждането със собствени активи не просто е право, защитено като частна собственост от Конституцията, но е и част доходите и управлението на активите на домакинствата и граждани.

При автомобилите и пр. отрицателната тенденция в продажбите е от около година насам.

- Обявите за продажба на автомобили само в интернет днес са 224 хиляди. Не е ясно колко от тях биха били осъществени. Но е ясно, че депутатите предвиждат те за бъдат спрени поради „ограничението“ (всъщност забраната) на нотариалните заверки. Ако се предположи, че цената на един автомобил би била 1000, абсолютната стойност под риск е над 200 милиона (примерно за година). На месец оборотът на отрасъла е около 1.8 млрд. лв. От него продажбите са вероятно около 9-10%. Т.е. вероятната загуба на доход е около 180 млн. лв. на месец. Изчисленията на щетите са неизбежно неопределени, защото не е ясно колко ще трае пандемията и какъв е срокът на извънредното положение.

- Подлежащите на завършване сгради към края на 2010 г. са над 1500 – за всички видове строителство, а тяхната обща разгърната площ е 1.2-1.3 млн. квадратни метра. При предполагаемата средна продажна цена на квадратен метър на страната е 400 лв., абсолютната стойност под риск е 4.8 млрд. лв. Средният брой само на продадените жилища на месец за 2019 г. е около 40. Иначе казано, спирането на сделки само с тях лишава гражданите от сделки на стойност около 1 млн. лв. на месец. 

Загубите за фиска също са лесни за предвиждане.

Абсолютната стойност под риск е важно да се отчита, защото тя дава хоризонта на планиране на стопанската дейност. При неяснота на срока на спиране на сделките се губи перспективата за управление на какъвто и да е ресурс. Последиците от такава политика, които не подлежат на изчисление без специално изследване. Но е ясно, че:

- 1500 сгради са с отложена перспектива за продажби и следователно финансиране, т.е. загубите са много по-дългосрочни от периода на извънредното положение;

- Същото се случва и с над 200 хиляди потенциални продажби на автомобили;

- Сключването на договори за кредит, които биха били обезпечени от залог движимо или недвижимо имущество, спира за срок поне един месец, по-вероятно – до юни т.г.;

- Заетите в тези отрасли (на постоянни и временни договори и самонаети) са вероятно около 500 хиляди – техните доходи също ще се свият;

- Неизвестен брой фирми ще фалират.

Всичко това може да не се случи, ако народните избраници днес се откажат от тази вредна идея. По всичко личи, че те няма да направят това.

А търсенето се дължи, на първо място, на повишението на първоначалните разходи за регистрация, чиято стойност е около 700 лв. И второ – заради опасенията сред шофьорите след забраната на автомобили с дизелови двигатели в редица западноевропейски градове.

*Текстът е написан специално за Клуб Z.