Article_top

И лица с лошо кредитно досие може да получат безлихвен заем до 4500 лева, но преценка на банката ще е какъв да е точният размер на сумата. Гарантирано е само, че тя не може да е по-малка от 1500 лева.

От програмата, създадена с амбицията да подпомага хора, изпаднали в нужда вледствие от икономическата криза, породена от COVID-19, могат да се възползват също пенсионери и еднолични търговци, които обаче трябва да докажат невъзможност да извършват стопанска дейност.

Такси и комисионни по отпускането на кредита не се дължат, но се дължат такива за откриването на сметка.

Могат да кандидатства и лице с наложен запор на сметките, но само ако се съгласи със средства от кредита да бъдат погасени задължения по запора.

Това става ясно от публикувани на сайта на Българската банка за развитие (ББР) често задавани въпроси относно документите за отпускане на безлихвени кредити за физически лица до 4500 лева. 

Ето и част от въпросите и съответните отговори. Пълния текст четете ТУК:

Може ли едноличен търговец да кандидатства за безлихвено кредитиране?

Да. Важно е да се знае, че лицето трябва да е в невъзможност да извършва стопанска дейност като търговец чрез предприятието си поради епидемията. Това правило се прилага съответно и при собственици или съдружници в търговски дружества и при физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества; лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Може ли пенсионер да кандидатства за безлихвено кредитиране?

Да, без значение дали е на трудов договор или самоосигуряващо се лице.

Има ли значение видът на получаваното обезщетение (пенсия)?

Не, стига лицето да отговаря и на другите критерии на Програмата.

Търговската банка, при която кандидатствах, отказа кредита ми. Какво да направя?

Важно е да знаете, че подобно събитие не е пречка да кандидатствате отново, в същата или в друга банка-партньор по Програмата. Информирайте се какво е основанието за отказа, често пъти то е отстранимо. Можете да потърсите съвет и съдействие както при банката, в която сте кандидатствали, така и от ББР на office@bdbank.bg или complaints@bdbank.bg . Екипът на ББР ще разгледа случая Ви.

Банката ми отказа кредита, защото работодателят ми не е изряден спрямо моите осигуровки. Възможно ли е да кандидатствам отново, след като той изпълни задълженията си?

Да, можете да кандидатствате отново в същата или в друга банка-партньор по Програмата. Важно е да знаете, че можете да получите кредит по Програмата, само от една-единствена търговска банка.

В програмата пише, че не се дължат такси и комисиони, но от търговската банка ми наложиха такса. Защо?

Не се дължат такси за разглеждането и за отпускането на кредита, за неговото управление и погасяване, включително няма такса, ако решите да го погасите предсрочно. Всяка търговска банка има различни по размер такси за разкриване и управление на сметки, които не се покриват от Програмата.

Мога ли да кандидатствам, ако получавам страничен доход от наем, но съм в неплатен отпуск?

Да. За банката, пред която кандидатствате, е определяща невъзможността да извършвате трудова дейност и съответно да получавате възнаграждения за нея. Доходът от наем не е доход от трудова дейност и не пречи на възможността да кандидатствате по Програмата.

Изрядното кредитно досие изискване ли е за кандидатстване?

Не. Но поради налаганите им строги нормативни изисквания търговските банки могат да вземат предвид кредитната история и платежното поведение на конкретния кандидат преди началото на кризата с COVID-19 и да му предложат друг размер на кредита, по-малък от 4500 лева, но не по-малък от 1500 лева.

Мога ли да кандидатствам за кредит, ако имам просрочия по друг заем или запори на лични сметки в банката?

Да, можете да кандидатствате. В случай, че имате наложен запор за лични задължения, трябва да декларирате пред банката, че сте запознати и съгласни със средства от кредита да бъдат погасени Ваши лични задължения по наложения запор.

Мога ли да кандидатствам за безлихвен кредит, след като съм бил в неплатен отпуск, но съм се върнал на работа?

Към момента на кандидатстване трябва да сте в неплатен отпуск или да сте прекъснали дейност като самоосигуряващо се лице.

Мога ли да кандидатствам за кредит, ако съм на срочен трудов договор, трудов договор с изпитателен срок или трудов договор на непълен работен ден?

Да, стига да отговаряте на условията на Програмата – да сте в неплатен отпуск, да не се възползвате от друга мярка на правителството, свързана с пандемията COVID-19, и да декларирате, че ще се върнете на работа в същата компания.

Могат ли лица с двойно или чуждо гражданство да получат безлихвен кредит?

Да, ако полагат легално труд в страната и отговарят на другите изисквания по Програмата. Лицата трябва да имат и постоянен адрес на територията на Р България.

Има ли образец на документa, който удостоверява регистрацията ми като самоосигуряващо се лице?

Самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване са: лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; земеделските стопани и тютюнопроизводители, регистрирани по съответния ред (чл. 4, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 от КСО).

Всяко лице, попадащо в някоя от изброените групи, трябва да удостовери пред банката това свое качество, както и регистрацията си в НАП. Моля, обърнете внимание, че за да е прекъснало дейност поради Ковид-19, лицето трябва да има регистрация като самоосигуряващо се лице преди това. Регистрационният документ е наличен в портала за електронни услуги на НАП и може да бъде намерен на следния линк – Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице .

Документът за регистрация и Декларацията за прекъсната дейност на самоосигуряващи се лица един и същ документ ли са?

Да, образецът е един и същ. При прекъсване на дейността трябва да попълните декларацията в 7-дневен срок от прекъсването и да я подадете в НАП. Може да се подава по електронен път, ако имате ПИК (персонален идентификационен код), както и на хартия по пощата или в офис на НАП.

Какви са критериите за установяване на спад от 20% в доходите?

Те са в зависимост от типа професия или трудова дейност. Отправна точка ще бъде подадената годишна данъчна декларация за 2019 г. Чрез текущо подаваните документи към НАП, създаваните първични и/или вторични счетоводни документи, разписки/извлечения за получени възнаграждения/хонорари и пр. за 2019 и 2020 година ще се направи изчисление дали има спад в сравнение с предходната година.
Вие декларирате, че има установен спад от 20% в доходите Ви във Вашето искане за кредит, което е по предоставен Ви от търговската банка образец. Към него приложете всички документи, които доказват спада в доходите.

 

И лица с лошо кредитно досие може да получат безлихвен заем до 4500 лева, но преценка на банката ще е какъв да е точният размер на сумата. Гарантирано е само, че тя не може да е по-малка от 1500 лева.

От програмата, създадена с амбицията да подпомага хора, изпаднали в нужда вледствие от икономическата криза, породена от COVID-19, могат да се възползват също пенсионери и еднолични търговци, които обаче трябва да докажат невъзможност да извършват стопанска дейност.

Такси и комисионни по отпускането на кредита не се дължат, но се дължат такива за откриването на сметка.

Могат да кандидатства и лице с наложен запор на сметките, но само ако се съгласи със средства от кредита да бъдат погасени задължения по запора.

Това става ясно от публикувани на сайта на Българската банка за развитие (ББР) често задавани въпроси относно документите за отпускане на безлихвени кредити за физически лица до 4500 лева. 

Ето и част от въпросите и съответните отговори. Пълния текст четете ТУК:

Може ли едноличен търговец да кандидатства за безлихвено кредитиране?

Да. Важно е да се знае, че лицето трябва да е в невъзможност да извършва стопанска дейност като търговец чрез предприятието си поради епидемията. Това правило се прилага съответно и при собственици или съдружници в търговски дружества и при физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества; лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Може ли пенсионер да кандидатства за безлихвено кредитиране?

Да, без значение дали е на трудов договор или самоосигуряващо се лице.

Има ли значение видът на получаваното обезщетение (пенсия)?

Не, стига лицето да отговаря и на другите критерии на Програмата.

Търговската банка, при която кандидатствах, отказа кредита ми. Какво да направя?

Важно е да знаете, че подобно събитие не е пречка да кандидатствате отново, в същата или в друга банка-партньор по Програмата. Информирайте се какво е основанието за отказа, често пъти то е отстранимо. Можете да потърсите съвет и съдействие както при банката, в която сте кандидатствали, така и от ББР на office@bdbank.bg или complaints@bdbank.bg . Екипът на ББР ще разгледа случая Ви.

Банката ми отказа кредита, защото работодателят ми не е изряден спрямо моите осигуровки. Възможно ли е да кандидатствам отново, след като той изпълни задълженията си?

Да, можете да кандидатствате отново в същата или в друга банка-партньор по Програмата. Важно е да знаете, че можете да получите кредит по Програмата, само от една-единствена търговска банка.

В програмата пише, че не се дължат такси и комисиони, но от търговската банка ми наложиха такса. Защо?

Не се дължат такси за разглеждането и за отпускането на кредита, за неговото управление и погасяване, включително няма такса, ако решите да го погасите предсрочно. Всяка търговска банка има различни по размер такси за разкриване и управление на сметки, които не се покриват от Програмата.

Мога ли да кандидатствам, ако получавам страничен доход от наем, но съм в неплатен отпуск?

Да. За банката, пред която кандидатствате, е определяща невъзможността да извършвате трудова дейност и съответно да получавате възнаграждения за нея. Доходът от наем не е доход от трудова дейност и не пречи на възможността да кандидатствате по Програмата.

Изрядното кредитно досие изискване ли е за кандидатстване?

Не. Но поради налаганите им строги нормативни изисквания търговските банки могат да вземат предвид кредитната история и платежното поведение на конкретния кандидат преди началото на кризата с COVID-19 и да му предложат друг размер на кредита, по-малък от 4500 лева, но не по-малък от 1500 лева.

Мога ли да кандидатствам за кредит, ако имам просрочия по друг заем или запори на лични сметки в банката?

Да, можете да кандидатствате. В случай, че имате наложен запор за лични задължения, трябва да декларирате пред банката, че сте запознати и съгласни със средства от кредита да бъдат погасени Ваши лични задължения по наложения запор.

Мога ли да кандидатствам за безлихвен кредит, след като съм бил в неплатен отпуск, но съм се върнал на работа?

Към момента на кандидатстване трябва да сте в неплатен отпуск или да сте прекъснали дейност като самоосигуряващо се лице.

Мога ли да кандидатствам за кредит, ако съм на срочен трудов договор, трудов договор с изпитателен срок или трудов договор на непълен работен ден?

Да, стига да отговаряте на условията на Програмата – да сте в неплатен отпуск, да не се възползвате от друга мярка на правителството, свързана с пандемията COVID-19, и да декларирате, че ще се върнете на работа в същата компания.

Могат ли лица с двойно или чуждо гражданство да получат безлихвен кредит?

Да, ако полагат легално труд в страната и отговарят на другите изисквания по Програмата. Лицата трябва да имат и постоянен адрес на територията на Р България.

Има ли образец на документa, който удостоверява регистрацията ми като самоосигуряващо се лице?

Самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване са: лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; земеделските стопани и тютюнопроизводители, регистрирани по съответния ред (чл. 4, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 от КСО).

Всяко лице, попадащо в някоя от изброените групи, трябва да удостовери пред банката това свое качество, както и регистрацията си в НАП. Моля, обърнете внимание, че за да е прекъснало дейност поради Ковид-19, лицето трябва да има регистрация като самоосигуряващо се лице преди това. Регистрационният документ е наличен в портала за електронни услуги на НАП и може да бъде намерен на следния линк – Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице .

Документът за регистрация и Декларацията за прекъсната дейност на самоосигуряващи се лица един и същ документ ли са?

Да, образецът е един и същ. При прекъсване на дейността трябва да попълните декларацията в 7-дневен срок от прекъсването и да я подадете в НАП. Може да се подава по електронен път, ако имате ПИК (персонален идентификационен код), както и на хартия по пощата или в офис на НАП.

Какви са критериите за установяване на спад от 20% в доходите?

Те са в зависимост от типа професия или трудова дейност. Отправна точка ще бъде подадената годишна данъчна декларация за 2019 г. Чрез текущо подаваните документи към НАП, създаваните първични и/или вторични счетоводни документи, разписки/извлечения за получени възнаграждения/хонорари и пр. за 2019 и 2020 година ще се направи изчисление дали има спад в сравнение с предходната година.
Вие декларирате, че има установен спад от 20% в доходите Ви във Вашето искане за кредит, което е по предоставен Ви от търговската банка образец. Към него приложете всички документи, които доказват спада в доходите.

Коментари

Безлихвени кредити до 4500 лв

Здравейте .
Не става ясно в случаите на запор по банкова сметка дали отпуснатият кредит отива за погасяване на задъженията по запора .Ако запора е за сума над 4500 или 4500 значи всичко ще отиде за погасяването и няма да остане нищо за кредитоискателя ?

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?