Подготовката за застрояване на местността Поляните край Синеморец стана обект на прокурорски интерес. Върховната административна прокуратура (ВАП) сезира министъра на околната среда и водите и началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и поиска да назначат проверка на строителните дейности в границите на природен парк "Странджа".

Това съобщават днес от държавното обвинение, като посочват, че са се самосезирали по медийни публикации.

Както Клуб Z писа, 32 плана за регулация и застрояване за местността е одобрила община Царево за три години (за периода януари 2017 - юни 2020 г.") - прелюдия в превръщането на Поляните в квартал на Синеморец. 

"Ако всички подробни устройствени планове на територията на местността се реализират, това ще бъде едно от най-големите застроявания на защитена територия, осъществено през последните години" - посочиха от Асоциацията на парковете в България.

Във ВАП е образувана преписка по информация в медиите, в която се споменава, че РИОСВ-Бургас в нарушение на закона продължава да издава десетки частни разрешения за застрояване на община Царево, попадащи в Природен парк "Странджа", местността Поляните. В медийната информация се твърди още, че за одобрените подробни устройствени планове (ПУП), издадени по реда на чл. 110 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за периода 2017 г. до юни 2020 г., е предвидено да бъдат построени тридесет и два обекта" - заявяват сега от прокуратурата.

В хода на проверката екоминистерството и ДНСК трябва да установят извършени ли са и продължават ли да се осъществяват строителни действия в съответните поземлени имоти и съответстват ли на издадените строителни книжа.

Трябва да се провери още попадат ли имотите в обхвата на природния парк изобщо (пред част от протестиращите срещу застрояването кметът Георги Лапчев твърди, че не попадат, но самият Лапчев публично все още не е коментирал - б.р.), като в този смисъл спазена ли е забраната от Закона за защитените територии за дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и технически планове и проекти.

Възложена е проверка и на това издадени ли са необходимите актове, изискуеми съобразно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и ЗУТ. Както и дали са съобразени изискванията за съгласуване на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение, извършена ли е оценка за степента на въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона по изискванията на ЗБР и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. На изясняване подлежат и всички останали условия за законност на строителството, допълват от ВАП.

По време на проверката трябва да стане ясно дали е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони съобразно характеристиките на инвестиционните предложения. Необходимо е да се изясни и спазването на конкретните правила на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Както Клуб Z писа, в ход е преработката на поредното предложение за Общ устройствен план (ОУП) на Царево, след като и последното бе подложено на безмилостни критики заради застрояването. Специално за Синеморец в последния изготвен план бе предвидено 54% увеличение на урбанизираните територии, в т. ч. на част от Поляните. Част от спорните земи в местността са частни и урбанизирани, друга част са земеделски и са общинска собственост.

Докато преработването и общественото обсъждане текат обаче, кметът Георги Лапчев внася докладната за одобряване на транспортно-комуникационна план-схема на местността - прелюдия към изграждането на улична, ВиК, електропреносна мрежа и пр. И общинарите гласуват "за". Мотивът: отскоро е в сила заповед на държавния сттроителен контрол, според която, за да се изгради сграда, трябва първо да има осигурен достъп до имотите, т.е. улична регулация. Затова от общината в Царево решават да приемат спорната схема - за да може да се строи и "да нямаме проблем с проверяващия орган" (по думите на главния архитект на общината Даниел Калудов).

Самата схема бе атакувана пред институциите от експерти като направена без задължителните атрибути. Сезирани за строителство в границите на парка и "Натура" са и екоинспекцията, и самото екоминистерство, както и прокуратурата.

В сферата на обещанията засега остават заявките на управляващите ГЕРБ и "Обединени патриоти" от юли тази година за мораториум за строителството в зона А. Става въпрос за 100-метровата зона от брега към вътрешността, която по закон се води със специална териториална защита, но де факто строителството там не е забранено, а е ограничено до определени параметри (като например височина на сградите до 7,5 метра).