Кога всичките 265 общини в България най-сетне ще се сдобият с общи устройствени планове е въпрос от компетенциите на астрологията, нумерологията, даже може и на уфологията. Изготвянето на ОУП - рамката за всяка община за нейното стратегическо развитие - т.е. какво, къде и как ще се строи с мисъл за бъдещето, а не само за настоящето, се оказва непосилна задача за почти половината общини у нас. По ред причини, за които ще ви разкажем по-долу.

Според справка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в отговор на питания на Клуб Z 144 общини у нас разполагат с влезли в сила общи устройствени планове за цялата им територия.

Останалите 121 - или близо половината от всички общини, нямат. Те са в процедура по изработване - на различен етап на възлагане, изработване и съгласуване.

"МРРБ продължава дейността за разпределяне на средствата от държавния бюджет за финансово подпомагане на общините при изработването на проекти за ОУП, както и осъществява методическо ръководство, координация и контрол при възлагането, изработването, съгласуването и одобряването им", посочват оттам.

Липсата на ОУП, особено за черноморските общини, от години създава напрежение - заради строителството на парче, което се осъществява с подробни устройствени планове. Пресен пример е община Царево, която се проваля вече с няколко опита за ОУП, като предходният бе отменен със заповед на двама министри, а последният бе подложен на безмилостни критики - заради мащабното застрояване в защитени територии и природен парк "Странджа". Сега е на етап преработка и предстоящо обществено обсъждане.

Защо е толкова трудно

Общините, които все още нямат одобрени ОУП, посочват като основни причини за забавянето обжалването на процедурите за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки, забавянето при набавянето на необходимите за изработването на ОУП изходни данни и при осъществяването на съгласувателните процедури по реда на Закона за културното наследство, Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

Като причина за забавяне на процедурите по изработване, съгласуване и одобряване на ОУП към настоящия момент се посочват и затрудненията от въведените противоепидемични мерки във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19, както и недобрата организация на административните дейности в някои администрации.

"Забелязва се и тенденция някои общински администрации да прекратяват договорите с избраните от тях по реда на Закона за обществените поръчки изпълнители за изработване на ОУП поради неспазване на сключените договори, което налага провеждане на нови процедури за избор на нов изпълнител", заявяват от МРРБ. 

Защо е важно

От регионалното министерство прогнозират, че решението на Конституционния съд от миналия месец, с което отпадна действащата дотогава забрана в Закона за устройство на територията граждани да могат да обжалват общите устройствени планове, също ще забави влизането в сила на ОУП.

Това важи с пълна сила особено за спорните черноморски общини. Темата е особено чувствителна заради експанзията на бетона по морето и на практика хаотичното му застрояване, както и заради защитените зони по "Натура 2000". Всъщност от черноморските общини у нас с общ устройствен план могат да се похвалят само Бургас, Варна, Созопол, Приморско и Балчик. Отсега е видимо, че останалите трябва да се готвят за обжалвания. 

Царево е емблематичен пример, като в момента прокуратурата прави проверка за решението на общината да одобри 32 подробни устройствени плана - прелюдия към застрояване, за местността Поляните, попадаща в границите на Природен парк "Странджа". Казусът придоби популярност като "от местността Поляните - в квартал "Поляните". 

Последният пример обаче дойде вчера, когато от "Демократична България" сезираха прокуратурата за това, че директорката на регионалната екоинспекция в Бургас Детелина Иванова е разписала за промяна на предназначението и строителство в земеделска земя в местността Юрта-Балкана, община Несебър. От една страна, имотът попада в защитената зона "Емине" за опазване на дивите птици и освен това е в обхвата на охранителната зона Б (втора линия на брега) по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). А от друга... община Несебър няма общ устройствен план. А по закон на терените, попадащи в зона Б, може да се позволи промяна на предназначението и строителство само ако такова е предвидено с влязъл в сила ОУП.

Има ли "вратичка"

На този фон, както Клуб Z писа, народни представители от "Обединени патриоти" обявиха, че внасят предложение за изменение в Закона за устройство на територията, с което да се удължи за още две години възможността да се преотреждат земеделски земи в общините, в които няма влязъл ОУП.

Предложението е срокът да бъде удължен с две години - до 1 януари 2023 г. А мотивът: "На този етап над 130 малки и големи общини у нас все още нямат влязъл в сила ОУП. Това спъва развитието на инфраструктурата, на бизнеса, на строителството, на предприемачеството и не позволява развитието на икономическите процеси в тях."

Паралелно обаче депутати от НФСБ, начело с лидера Валери Симеонов, предложиха и изменения в Закона за регионалното развитие. В тях се третира именно липсата на общи устройствени планове на общините и какво може да се прави междувременно. От предложенията става ясно, че целта е премахването на пречките пред застрояването, в това число в зона А и Б по Черноморието - двете зони на първа и втора линия от брега.

Нека бъде лято

От НФСБ предлагат да се създадат "приоритетни зони на въздействие", като според дадената от тях дефиниция това са "зони за прилагане на интегриран подход за въздействие на територията на съответната община, определени съобразно анализа на силните и слабите страни на общинската територия, както и на потенциалите за развитие, които имат най-голяма възможност да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината". 

В момента законът казва, че с изключение на определени случаи, когато няма действащ общ устройствен план, подробен устройствен план за един поземлен имот или за група поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии може да се разработва за обекти с национално значение, обекти с регионално значение, общински обекти от първостепенно значение и пр. (гореизброените).  И тук от партията на Валери Симеонов настояват да се добави и "приоритетни зони на въздействие". Като самите зони ще се определят с решение на общинските съвети.

С други думи - от НФСБ заявяват, че трябва да има изключение не само за важните държавни и общински обекти, но и за частните инвеститори, стига общинският съвет да е решил, че съответната зона ще е "приоритетна зона на въздействие". Докато половината общини в България все така нямат изготвени ОУП.

"В случай че законопроектът не бъде приет, по този начин практически се блокират възможностите за реализиране на инвестиционни инициативи в общините, които не са приели общи устройствени планове, особено тези по Черноморското крайбрежие, което поставя посочените региони и райони пред невъзможността да реализират елементи от своите природни дадености и ресурси с цел подобряване на икономическия си климат и развитие", заявяват в прав текст Симеонов и компания.

Ако може да се обобщи: ако тези предложения минат в парламента, то общините няма да имат никакъв стимул да разработват и без това проблемните общи устройствени планове - защото ще могат да заобикалят закона не през "вратичка", а през "порта". Особено черноморските общини, подозирани от природозащитниците в това, че умишлено сами саботират приемането на плановете си - заради строителството "на парче".

Любопитно е и какво става с обещанието на ГЕРБ от този юли за мораториум на строителството в зона А. Управляващите забравиха за тази идея, която не бе претворена дори в текст, внесен в деловодството на Народното събрание.

А на този фон - за днес се готви и екопротест пред централата на НФСБ на емблематичния адрес "Раковски" 134, озаглавен "НЕ на специалните зони със строежи без ограничения!"