"Анализът сочи, че делата по същество, влезли в Специализирания съд са приблизително 3% от общия брой. Например за 2020 г. от постъпили общо 6418 дела само 174 са по същество. Останалите 6244 са от частен характер, като почти половината от тях се отнасят до съдебен контрол върху задържането под стража в досъдебното производство, разпит пред съдия и разрешаване на различни процесуално-следствени действия – достъп до трафични данни, претърсване и изземване, обиск, задържане и изземване на кореспонденция.

Останалата част или общо 2992 броя от делата от частен характер са за разрешаване за прилагането на специални разузнавателни средства (СРС)."

Това пише в мотивите към проект за промени в Закона за съдебната власт, с който се закриват специализираните прокуратури и съдилища - първоинстанционни и апелативни. Министерството на правосъдието публикува проекта днес за обществено обсъждане, като той е - според заявката на министърката - първият от поредица промени, които предстоят.

Въпреки микроскопичния брой дела по същество, сред наложените наказания - преобладава "лишаване от свобода" до 3 години, пишат още от МП.

Клуб Z припомня, че в спецсъда текат някои от най-знаковите дела в обществото: мастодонтът "КТБ", което е на фаза разпит на 4-тия (четвъртия!) свидетел... А също делата срещу сем. Арабаджиеви (съвсем в началото на първа инстанция), Баневи (на първа инстанция), братя Бобокови (което въобще не успя да тръгне), "русофилите" на Николай Малинов (едва тръгнало), Гриша Ганчев и др. Дела като това за хакването на НАП или срещу Васил Божков (3 различни!) въобще не са стигали до съдебна фаза. 

Осъдителни присъди досега има само на две инстанции срещу един ексминистър - Румен Овчаров, а сред "видните" кметове - срещу кметицата на "Младост" Десислава Иванчева, като и двете не са потвърдени от ВКС.

И ако всичко гореизредено е общоизвестно, големият въпрос бе: 

Какво става със съдиите, прокурорите и делата?

Първият отговор е - че те ще бъдат доизгледани от състава, който ги гледа.

"Делата, по които е проведено разпоредително заседание, да бъдат разглеждани в Софийския градски съд (СГС) и съответно в Софийския апелативен съд (САС) от същия съдебен състав. За целта съдебните състави ще се командироват в СГС, съответно в САС, до приключване на производствата - предлагат от МП.

По отношение на новообразуваните дела след влизане на закона в сила - делата, които към този момент са подсъдни на спецправосъдието, ще преминават в подсъдност на всички окръжни съдилища по правилата на местната подсъдност, в т. ч. и на Софийски градски съд", гласи проектът.

Така в СГС излиза, че се връщат делата за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет, от членове на Министерския съвет, от членове на Висшия съдебен съвет, от главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, от членовете на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както и от председатели на държавни агенции и държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителните агенции, както и делата за престъпления по глава първа от особената част на Наказателния кодекс, освен ако не се прилагат особените правила на глава тридесет и първа.“

От текста на промените става ясно още, че се отменят текстовете от НПК, които пращаха в спецсъда делата на Европейската прокуратура - те отиват в окръжните съдилища.

На самите магистрати (които досега бяха "любимци" в системата и имаха право на до 6 заплати бонус годишно, б.р.) ще бъде предоставен избор. Преди всичко, ясно е, че те ще бъдат преназначени в действащите съдилища - според нивото, което са работили досега.

"За целта е необходимо в 14-дневен срок от обнародване на закона те да подадат заявление до Съдийската колегия на ВСС, в което да заявят дали да бъдат възстановени на длъжността, която са заемали преди назначаването си в Специализирания наказателен съд, съответно в Апелативния специализиран наказателен съд, или да бъдат преназначени в окръжен, съответно в апелативен съд", пише в съобщението на МП.

Аналогична възможност е предвидена за прокурорите от Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура, както и за следователите.

От публикуваната информация става ясно още, че с изменения в ЗСВ се премахват кариерните бонуси за членовете на ВСС и Инспектората към ВСС. Досега те имаха право след изтичане на мандата да бъзат се възстановени на длъжност, с една степен по-висока от заеманата преди избора.

Премахват се и кариерните бонуси за административни ръководители. 

Законопроектът предлага и премахване на специалните привилегии на членовете на ВСС, главния инспектор и инспекторите от ИВСС по отношение на правото да получават парично обезщетение, обвързано със стажа им в посочените институции.

Целият проект за изменение допълнение може да бъде видян тук.

Ето и прессъобщението на Министерството на правосъдието:

Законопроектът за закриване на специализираните наказателни съдилища и прокуратури е публикуван за обществено обсъждане

Закриване на Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и съответните специализирани прокуратури, уреждане на статуса на работещите в тях съдии, прокурори, следователи и администрация, както и приключването на висящите дела при спазване на принципа за неизменност на състава. Това предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, публикуван днес за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието.

Със законопроекта се предлага и отмяна на „кариерните и финансови бонуси“ за членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС (ИВСС), както и „кариерните бонуси“ за административните ръководители на съдилищата и прокуратурите и техните заместници. 

„Структурните и организационни промени по отношение на звената на специализираното наказателно правосъдие имат за цел да гарантират конституционния принцип за независимост на съдебната власт и защитата на конституционните права на гражданите. За десетгодишния срок на своето действие, специализираните наказателни съдилища и съответните им прокуратури не постигнаха заложените със създаването им през 2011 г. цели“, пише в мотивите към законопроекта.

Показателни за неефективността на специализираното наказателно правосъдие са данните за дейността му, съдържащи се в годишните доклади на Специализирания наказателен съд. Анализът на получените данни сочи, че делата по същество (наказателните дела от общ характер) са приблизително 3% от общия брой постъпили дела в съда. Така например за 2020 г. от постъпилите общо 6 418 дела само 174 са по същество. Останалите 6 244 са от частен характер, като почти половината от тях се отнасят до съдебен контрол върху задържането под стража в досъдебното производство, разпит пред съдия и разрешаване на различни процесуално-следствени действия – достъп до трафични данни, претърсване и изземване, обиск, задържане и изземване на кореспонденция. Останалата част или общо 2 992 броя от делата от частен характер са за разрешаване за прилагането на специални разузнавателни средства (СРС). 

По отношение на наложените наказания - преобладава наказанието "лишаване от свобода" до 3 години. През 2020 г. са съдени общо 290 души, от които 70 са оправдани, на 168 души е наложено наказание "лишаване от свобода" до 3 години, а останалите 58 са получили по-тежки присъди.

В мотивите към законопроекта се припомнят и критичните оценки по отношение на ефективността на специализираните наказателни съдилища и съответните им прокуратури в Доклада относно върховенството на правото за 2020 г. и в Доклада по Механизма за сътрудничество и проверка от 2018 г. Посочват се и изводите от "Индексът за възприятие на корупцията" в годишните доклади на "Трансперънси интернешънъл" в последните години, според които България остава най-корумпираната страна Европейския съюз (ЕС).

„Видно от представените становища и доклади, изградената като паралелна (на общите съдилища) подсистема на специализираното наказателно правосъдие не води до постигане на формулираните при създаването ѝ цели, а създава допълнителни рискове за независимостта на съдебната власт и ерозира върховенството на правото“, се сочи още в документа.

Законопроектът подробно урежда процедурата по приключването на висящите съдебни производства. Предвидено е делата, по които не е проведено разпоредително заседание да се изпратят по подсъдност за разглеждане от окръжните съдилища и съответните апелативни съдилища. Делата, по които е проведено разпоредително заседание, да бъдат разглеждани в Софийския градски съд (СГС) и съответно в Софийския апелативен съд (САС) от същия съдебен състав. За целта съдебните състави ще се командироват в СГС, съответно в САС, до приключване на производствата. 

По отношение на новообразуваните дела след влизане на закона в сила - делата, които към този момент са подсъдни на спецправосъдието, ще преминават в подсъдност на всички окръжни съдилища по правилата на местната подсъдност, в т. ч. и на Софийски градски съд.

Урежда се кадровият статус на съдиите и прокурорите в специализираните съдилища и прокуратура. Съдиите от Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд ще бъдат преназначени в действащите съдилища.

За целта е необходимо в 14-дневен срок от обнародване на закона те да подадат заявление до Съдийската колегия на ВСС, в което да заявят дали да бъдат възстановени на длъжността, която са заемали преди назначаването си в Специализирания наказателен съд, съответно в Апелативния специализиран наказателен съд, или да бъдат преназначени в окръжен, съответно в апелативен съд. Аналогична възможност е предвидена за прокурорите от Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура, както и за следователите от следствения отдел в Специализираната прокуратура.

Отмяната на „кариерните бонуси“

При изтичане на мандата или предсрочното му прекратяване на членовете на ВСС, главният инспектор и инспекторите от ИВСС, се премахва възможността те да се възстановяват на длъжността с една степен по-висока от заеманата преди избора в органите на съдебната власт. За административните ръководители и техните заместници се премахва възможността да се върнат на равна по степен длъжност в друг орган на съдебната власт, след освобождаване от съответната длъжност, като се запазва възможността те да се върнат на заеманата преди избора длъжност, освен в случаите, когато са били назначени от по-ниско ниво на орган на съдебната власт. 

„Кариерното израстване на магистратите следва да зависи единствено и само от работата им именно като магистрати. Не може да бъде приета тезата, че функциите на ВСС и тези на ИВСС могат да бъдат приравнени на функционалните правомощия на съдиите, прокурорите и следователите, каквото на практика се получава в сега действащите текстове“, се казва в мотивите. 

Законопроектът предлага и премахване на специалните привилегии на членовете на ВСС, главния инспектор и инспекторите от ИВСС по отношение на правото да получават парично обезщетение, обвързано със стажа им в посочените институции. Аргументът за това е, че функциите на членовете на Съвета и инспекторите са административни и контролни, т.е. те се различават от функциите при осъществяване на съдебната власт от магистратите, поради което не са налице и основания за приравняването им и съответно не създават основание за изплащане на посоченото обезщетение, свързано с магистратския стаж.