Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предвижда от 1 юли цените на топлинната енергия за битови нужди да нараснат средно с 39,26 на сто за цялата страна, съобщава регулаторът.

Предлаганата от Комисията промяна е по-ниска от исканията на енергийните дружества за увеличение средно със 123,58 на сто, се посочва в съобщението.

След извършения регулаторен преглед и прилагане на ценообразуващия модел, за всяко от дружествата Комисията изчисли годишна индивидуална прогнозна цена на топлинната енергия за регулаторния период от 1 юли 2022 г.- 30 юни 2023 г. 

За битовите потребители на "Топлофикация София" ЕАД цената ще бъде в размер на 136,82 лв./мегаватчас (MWh), при сегашна цена 98,48 лв./MWh, което е ръст с 38,93 на сто. Това на практика означава, че потребител в София със сметка от 100 лв. за отопление на парно ще заплаща близо 139 лв. през новия отоплителен сезон 2022/2023 г.

Потребителите на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД ще заплащат цена от 122,80 лв./MWh, при сегашна цена 99,55 лв./MWh, което е увеличение с 23,26 на сто.

Цената на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД се повишава с 30,66 на сто и става 128,43 лв./MWh, при сегашна цена 98,29 лв./MWh.

Основните причини за предлагания ръст на цените на топлинната енергия са четирикратно увеличените цени на природния газ и двойният ръст на въглеродните емисии. Тези разходи имат най-голям дял като влияние върху крайните цени. За дружествата в цялата страна тези два компонента представляват средно 80 на сто от техните разходи за производство на топлинна енергия, посочват от КЕВР.

Така например за "Топлофикация София" природният газ и емисиите формират 87,61 на сто от цената на топлофикационната услуга, при "Топлофикация Плевен" този дял е 85,52 на сто, за "Топлофикация Враца" - 83,08 на сто, за "Топлофикация Перник" - 81,68 на сто. Сходна е ситуацията и с останалите дружества, където природният газ и въглеродните емисии също са определящи фактори за формиране на крайната цена – от 64,36 на сто до 79,34 на сто. 

В резултат на рязко нарасналото търсене на природен газ в световен мащаб, а през последните месеци и поради военния конфликт в Украйна, цените на природния газ за нуждите на топлофикациите се увеличиха почти четирикратно - от 45 лв./МВч до над 160 лв./МВч. През този период цените на топлинната енергия за потребителите останаха без промяна, което доведе до увеличаване на разходите на дружествата и акумулиране на дефицит. През новия период този дефицит ще се компенсира, тъй като в противен случай дружествата могат да фалират, посочват още от регулатора.

Цените на въглеродните емисии през изминалия едногодишен период от 1 юли 2021 г. също нараснаха със 79,02 на сто - от 51 евро/тон на 1 юли 2021 г. до 91,30 евро/тон към 1 юли 2022 г. Това допълнително увеличава разходите на дружествата, което следва бъде отчетено в цените на топлинната енергия.

Въпреки предоставените от правителството компенсации за природен газ в общ размер над 220 млн. лв. за периода декември 2021 - април 2022 г., топлофикациите са натрупали допълнителен дефицит от разходи за газ над 500 млн. лв. Само за "Топлофикация София" натрупаният дефицит през изминалия период е в размер на около 350 млн. лв.

Независимо от тези обективни фактори, които обосновават и исканията на енергийните дружества за увеличение средно със 123,58 на сто, Комисията намери регулаторни механизми за покриване на част от разходите на топлофикациите през Фонда за сигурност на енергийната система, който досега служеше за компенсации на производителите на зелена енергия - от вятър, вода и слънце.

Допълнително, след извършени анализи, Комисията коригира редица ценообразуващи елементи на дружествата, върху които регулаторът може пряко да влияе – разходи за амортизации, ремонти, възнаграждения и др. По този начин КЕВР ограничи максимално нарастването на цените на топлинната енергия. 

По отношение на "Топлофикация София" регулаторът намали двойно технологичните разходи на топлинна енергия за преноса - от 947 963 MWh на 457 963 MWh, или с 490 000 MWh. С тази корекция цената за потребителите на топлинната енергия реално се намалява от 155,02 лв./MWh на 136,82 лв./MWh. В резултат на това вместо да бъде увеличена с 57,41 на сто, цената за столичните абонати се предвижда да нарасне с близо 20 на сто по-малко - с 38,93 на сто. 

Комисията очаква допълнителен положителен ефект върху цените за битовите потребители в резултат на обявените от правителството мерки, свързани с намаляването от 1 юли 2022 г. на ДДС за цените на електроенергията, топлинната енергия и природния газ - от 20 на сто на 9 на сто. Предвижданото премахване на акциза също ще има положително влияние върху цените на електрическата и топлинната енергия.

Предложението на Комисията за цени на електроенергията предстои да бъде разгледано на открито заседание и обществено обсъждане и окончателно приети на 1 юли 2022 г.