Безкрайно странната история с "частната" граница на ГКПП-Капитан Андреево продължава по интересен начин. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не е внесла в срок дължимата държавна такса за обжалване на съдебно решение, което касае наетите от „Евролаб 2011“ ЕООД помещения на ГКПП „Капитан Андреево“. И така казусът приключва - става ясно от съобщение на Върховния админстративен съд.

Може да се каже, в полза на "Евролаб" - фирмата, която бе посочена в скандални разкрития по времето на правителството на Кирил Петков. А след това то падна.

Най-просто казано делото пред първоинстанционния съд е образувано по жалба на „Евролаб 2011“ против това, че шефът на БАБХ със своя заповед оттегля свое предишно разпореждане и така прекратява договора с тях за наем на помещения.

Тогава Административен съд - София-град се произнася в ущъбр на БАБХ и най-общо - в полза на фирмата: отменя оттеглянето на заповедта на шефа на БАБХ и му връща казуса.

Именно това обжалват от Агенцията по храните пред ВАС. Обаче... 

"... Изпълнителният директор на БАБХ... е следвало да приложи към касационната си жалба документ за платена държавна такса. Такъв документ не е представен по делото в срока до 21.11.2022 г., въпреки че това е било изрично указано...

И още:

"... С молбата, изпратена на 30.11.2022 г. и получена в съда на 02.12.2022г. с незаверен подпис е приложено платежно нареждане за онлайн банкиране в ОББ – виртуален клон. Същият незаверен препис се представя и към частната жалба. В същия действително се сочи, че е последно подписан и изпратен на 21.11.2022 г. Но освен че е незаверено, това платежно нареждане не доказва внасянето на дължимата държавна такса на 21.11.2022 г.", пишат върховните съдии.

Така остава в сила определението, постановено на 30 ноември 2022 г. от административен съд София – град (АССГ).

В края на миналата година от "Продължаваме промяната" сезираха ДАНС, защото според тях агенцията по храните шиканира делата срещу "Евролаб". Сигналът засягаше "връщането" на частната лаборатория в дейностите по хранителния контрол на "Капитан Андреево" чрез серия от решения и пропуски на БАБХ, в това число и неплащането на съдебната такса от 70 лева, станала повод държавата да изгуби окончателно дело срещу лабораторията.

В отговор земеделският министър Явор Гечев се възмути, че от ПП саботирали членството ни в Шенген. Показа и платежно нареждане - което трябваше да удостовери, че БАБХ е платила някаква съдебна такса. Видимо от решението на ВАС - на следващия ден.

Гчев определи сигнала на "Промяната" като "глупости". Но в същия ден със заповед на премиера Гълъб Донев бе уволнен изпълнителният директор на БАБХ Христо Вълчанов. Министърът заяви, че нямало общо със сигнала на партията. Вълчанов не смогвал на темпото му и отдавна искал да го отстрани.

Ето и пълното съобщение на ВАС:

Заради невнесена в срок държавна такса БАБХ изгуби възможност да обжалва по казуса с наетите от „Евролаб 2011“ помещения на ГКПП „Капитан Андреево“

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не е внесла в срок дължимата държавна такса за касационно обжалване по решение на Административен съд София – град, което касае наетите от „Евролаб 2011“ ЕООД помещения на ГКПП „Капитан Андреево“.

Това безспорно се установява по административно дело № 11772 от 2022 г., образувано пред Върховния административен съд по частна жалба на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Поради това върховните магистрати оставят в сила определение № 9421 от 30.11.2022 г., постановено от административен съд София – град (АССГ) по административно дело № 6183 от 2022 г. С него първоинстанционният съд връща касационната жалба на изпълнителния директор на БАБХ против решение по същото дело (№ 6183 от 2022 г.).

Делото пред първоинстанционния съд е образувано по жалба на „Евролаб 2011“ ЕООД против точка ІІ, ІІІ, ІV и VІ от заповед № РД 11-1477 от 01.07.2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ, с които се оттегля като нищожна заповед № РД 11-3180 от 31.12.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ и се прекратява се сключения въз основа на тази заповед договор за наем с „Евролаб 2011“ ЕООД.

Изпълнителният директор на БАБХ, според чл.213, т.3 от АПК е следвало да приложи към касационната си жалба документ за платена държавна такса. Такъв документ не е представен по делото в срока до 21.11.2022 г., въпреки че това е било изрично указано с разпореждане от 08.11.2022 г. На жалбоподателя също изрично е указано, че при неизпълнение на указанията касационната жалба ще бъде върната. Установява се, че документ за внесена държавна такса е бил изпратен по пощата едва на 30.11.2022 г. – в деня на постановяване на обжалваното определение на АССГ, и е получено в съда на 02.12.2022 г. - след постановяване на обжалваното определение. Дори към момента на обжалваното определение указанията за представяне на вносен документ не са били изпълнени. Затова тази нередовност не е била отстранена в законовия 7-дневен срок по чл.213а, ал.1 от АПК - до 21.11.2022г.

С молбата, изпратена на 30.11.2022 г. и получена в съда на 02.12.2022г. с незаверен подпис е приложено платежно нареждане за онлайн банкиране в ОББ – виртуален клон. Същият незаверен препис се представя и към частната жалба. В същия действително се сочи, че е последно подписан и изпратен на 21.11.2022 г. Но освен че е незаверено, това платежно нареждане не доказва внасянето на дължимата държавна такса на 21.11.2022 г.

Преди да се произнесат по спора, върховните магистрати са извършили служебна проверка в счетоводството на ВАС. От приложените към касационното производство документи (две преводни нареждания) е видно, че преводът от 70 лв. на БАБХ е извършен от банката на 22.11.2022 г. – когато е референцията на банката изпълнител. Като е наредил превод следобед на последния ден и е ползвал система за банково разплащане, която да позволява нареденият превод да бъде внесен на следващия ден, частният жалбоподател сам се е поставил в ситуация, в която дължимата сума да е внесена от банката на следващия ден (без значение е датата на постъпването ѝ по сметка на Върховният административен съд).

Порази тези обстоятелства обжалваното определение на първоинстанционния съд е правилно и следва да бъде оставено в сила.