Министерството на образованието и науката обяви какви промени в учебните предмети предлага от първи до десети клас. Те могат да бъдат определени като козметични - отпадане на някое понятие, едно-две премествания на изучавани произведения по български език и литeратура и промяна на някоя дума с друга. А и въвеждането на шахмата сред спортовете. Това, според МОН, е резултатът от задълбочени проучвания на мнението на учители, родители, ученици за учебното съдържание и качеството на учебниците, започнали, кoгато министър беше сегашният премиер Николай Денков.

"Предложените промени са в резултат на приключилия цялостен преглед на приложимостта на програмите през 2022 година. Прегледът включваше анкети сред учители върху учебните програми по всички общообразователни учебни предмети от първи до десети клас, изготвяне на становища на работни групи (по две за всеки учебен предмет, като в екипите участваха и учители, предложени от социалните партньори), анкетни проучвания за мнението на учениците за обучението по общообразователните учебни предмети, включително и професионално социологическо проучване (с мнението на родителите и учениците за учебното съдържание в първи - десети клас). Част от прегледа беше и дискусията с депутати от Комисията по образованието и науката в 48-ото Народно събрание. Важна роля за предлаганите промени имаха и срещите и консултациите с методиците и психолозите, на които се обсъждаха резултатите от становищата и анкетите", изброяват от министерството.

Ето ги и предаганите "сериозни" промени:

МОН предлага промени в учебните програми по общообразователните учебни предмети от първи до десети клас. 

По география няма да се учи за отрасъл, по български - за делово писмо

Първата група промени са за отпадане на теми, очаквани резултати и понятия. Това се прави по български език и литература (БЕЛ), математика, информатика, философия, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. По география и икономика например отпада понятието "отрасъл"; а по БЕЛ - анотация и делово писмо.

"Левски" и "Под игото" от 9. в 10. клас

Друга промяна е свързана с преместване на теми, очаквани резултати и понятия в друг клас в рамките на етапа - по БЕЛ, математика, география и икономика, химия и опазване на околната среда. Например Вазовите "Левски" от "Епопея на забравените" и "Под игото" да се преместват от десети в девети клас, за да се освободи учебно време за десетокласниците да се подготвят за националното външно оценяване. По математика понятието "проста лихва" се премества от пети в седми клас, а темата "Еднаквости в равнината" преминава от общообразователна в разширена подготовка. Нови понятия и очаквани резултати се включват по география и икономика, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. Например по география и икономика се въвежда понятието "кръгова икономика", а по човекът и природата се добавят примерни интегрирани теми за лабораторни работи и проектни дейности в частта "Единство на природата".

Отпада и изискването за минимален брой оценки за учебен срок по чужди езици в осми - десети клас.

Предложените промени в учебните програми за началния образователен етап са малко и се отнасят до учебните предмети: български език и литература за първи - четвърти клас, изобразително изкуство за първи клас, технологии и предприемачество за първи - четвърти клас, родинознание за втори клас, човекът и обществото за трети клас. В прогимназиален и първи гимназиален етап са заложени промени по български език и литература за пети - десети клас, математика за пети - десети клас, информатика за осми клас, география и икономика за пети - десети клас, философия за осми и десети клас, по предмета "Човекът и природата" - пети и шести клас, биология и здравно образование за седми - десети клас, физика и астрономия за седми - десети клас, химия и опазване на околната среда за осми - десети клас. И в трите етапа не са предложени съдържателни промени по история и цивилизации, музика и чужд език.

Вече и шахмат, и ракетни спортове

Предлагат се промени във всички учебни програми по физическо възпитание и спорт от първи до дванайсети клас, насочени към прецизиране на учебното съдържание, съобразно наличната материалната база, двигателните умения и способности на учениците. Разширява се обхватът на възможните избираеми области по физическо възпитание и спорт, например - шахмат и ракетни спортове.

Промените в учебните програми са свързани с оптимизирането им съобразно възрастовите особености на учениците и с обогатяване на междупредметните връзки, обявяват от МОН.

"Икономика" вместо "стопанство"

По география и икономика изчисляването на действителни разстояния по карта с помощта на числен мащаб ще се изучава вече не в пети клас, а в седми клас, като това е съобразено със знанията, уменията и отношенията, формирани от учебния предмет математика. С цел прецизиране е направена замяна на понятието "стопанство" с "икономика".

За по-голяма яснота основните формули за величини и закономерности в учебните програми по физика и астрономия се изнасят в отделни таблици.

"Стъпка по стъпка"

Актуализираните учебни програми ще влизат в сила стъпка по стъпка, за да се осигури възможността за осъществяване на разместването между класовете. За учебната 2023/2024 година - за първи, втори, трети, четвърти, пети и осми клас, за 2024/2025 години - за шести и девети клас, а за учебната 2025/2026 година - за седми и десети клас. До одобряването на нови учебници ще се използват съществуващите.

От години всички замесени пряко или косвено в процеса на обучение в училище наблягат на утежненото съдържание на учебниците, поднесено по недостъпен, безинтересен и непрактичен начин, към изобилието от информация, понятия, дефиниции, несъобразени със съответната възраст, към претрупаността на материала, през който се препуска без да бъде повтарян, разбран и запомнен като базово познание, което да има ученикът, а не като зазабряне на материя до следващия изпит и т. н. Същевременно всяка година резултатите от т.нар. външни оценявания в различните етапи показват все по-лоши средни резултати с липса на фундаментални знания, увеличава се и пропастта между. МОН обаче избра доста подход с много по-малка съпротива - обяви колко претоварени и изтормозени са учениците и затова трябва да им се дават по-малко домашни и да бъдат изпитвани по-малко.