Водата поскъпва догодина за жителите на 18 области на страната - с под 10 на сто за едни и с над 20 на сто за други.

За 8 регионални дружества се предвижда увеличение под 10 процента на цените на ВиК услугите през 2024 г. спрямо действащите цени за настоящата година, съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Според изчисленията на регулатора това са областите Кюстендил, Шумен, Перник, София област, Силистра, Стара Загора, Варна и Плевен.

За 6 дружества планираното увеличение е с над 20 на сто спрямо действащите цени - в областите Сливен, Видин, Габрово, Враца, Хасково и Ловеч.

"Изменението на цените на ВиК услугите е законово и икономически обосновано. Ако Комисията се съобрази с някои популистки искания за запазване на сегашните цени, това означава да наруши съзнателно редица изисквания – да не изпълни императивните нормативни изисквания Комисията служебно да измени одобрените цени на ВиК услуги по законовоустановения ред; да не изпълни националното споразумение за ежегодно повишаване с 15 процента на възнагражденията във ВиК сектора; да не отчете одобреното повишение на минималната работна заплата за страната; да не отчете изменението в цените на електрическата енергия; да не отрази натрупаната инфлация", заяви председателят на КЕВР Иван Иванов, цитиран от пресцентъра на регулатора.

Като напълно необосновани и опасни той определи исканията Комисията да не се съобрази с тези обективни фактори. "Ако това се случи, регулаторът ще постави целия воден сектор в риск и осигуряването на жизненоважните услуги за потребителите ще бъде застрашено. Ние това не можем да позволим", подчерта той.

Със сегашната процедура за изменение на цените на ВиК услуги за 2024 г. се отчита изпълнението на одобрените бизнес планове на ВиК операторите, уточняват от КЕВР. В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба, Комисията изменя служебно одобрените цени ежегодно, като добавя натрупаната инфлация за периода на действие на бизнес плана и я коригира с нормативно регламентираните коефициенти за съответната година. За 2024 г. освен ежегодно прилаганите коефициенти, отчитащи ефективността на ВиК операторите и разходите, които са извършени за нови дейности и обекти, Комисията за първи път прилага изцяло нов коефициент. Той ще отчете реално изразходваните средства за електроенергия, от които ще се приспаднат получените от държавата компенсации за електроенергия за изминалата 2022 г., с изключение на периода на действие на мораториума върху цените. Ще бъдат отчетени и постигнатите нива на важните показатели за загуби на вода и енергийна ефективност като целта на този инструмент е да се стимулира изпълнението на тези показатели и да се повишава ефективността на дружествата.   

През 2023 г. Комисията извърши регулаторен преглед за 2022 г., включващ планови проверки на дейността нa 24 ВиК оператора, които имат одобрени бизнес планове за регулаторен период 2022-2026 г. От КЕВР изтъкват, че за първи път в процедурата по изменение на цените регулаторът отчита и ефекта от реално изразходваните средства за електроенергия. Оценяването на дейността на дружествата е извършено с прилагането на единна методика, което създава равнопоставеност между тях, се посочва в съобщението.

В интервю за БТА д-р Ивайло Касчиев - директор на Дирекция "Водоснабдителни и канализационни услуги" в КЕВР, каза, че вижда подобрение в показателите, измерващи качеството на питейната вода в малки зони на водоснабдяване, в налягането във водоснабдителните системи, в енергийната ефективност при доставянето на вода, в нивото с покритие с пречистване на отпадъчни води. Същевременно за ВиК сектора е отчетено влошаване на някои показатели: загуби на вода, аварии във водопроводната мрежа, рехабилитация на водопроводната мрежа, състояние на водомерите на сградни отклонения и други.