Страните членки (Съветът) на ЕС и Европейският парламент постигнаха временно споразумение за създаването на европейски орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма (AMLA).

Този орган ще бъде основна част от пакета за борба с прането на пари, целящ да защити гражданите и финансовата система на ЕС от тези дейности.

AMLA ще има преки и непреки надзорни функции върху високорискови задължени субекти във финансовия сектор. Отделно преговарящите страни дискутират и мястото, където ще бъде централата на бъдещата институция.

Предвид трансграничната природа на финансовите престъпления новият орган трябва да подобри ефективността на рамката зза борба с прането на пари и финансирането на тероризма, известна като AML/CFT. Това трябва да стане чрез създаването на интегриран механизъм с националните надзорни органи. Той трябва да гарантира, че задължените субекти изпълняват задълженията си, свързани с AML/CFT във финансовия сектор.

AMLA ще има и поддържаща роля по отношение на нефинансовите сектори и ще координира поделенията на финансовите разузнавания в страните членки.

В случая на сериозни системни или повтарящи се нарушения на изискванията AMLA ще налага парични санкции на съответните субекти.

Надзорни правомощия

Споразумението позволява на AMLA пряко да надзирава определени видове кредитни и финансови институции, включително доставчици на крипто услуги, ако те бъдат счетени за високорискови или развиват трансгранична дейност.

Органът ще определя кои кредитни и финансови институции представляват висок риск в няколко страни членки. Те ще бъдат наблюдавани от съвместни екипи, оглавявани от AMLA. Бъдещият орган ще извършва оценки и инспекции. Той ще има правомощията да наблюдава до 40 групи и субекта при първия процес на подбор.

За останалите извън селекцията субекти надзорът по рамката AML/CFT ще се извършна преди всичко на национално равнище.

Управление

AMLA ще има Общ съвет, съставен от представители на надзора във финансовите разузнавания в страните членки. Ще има и Изпълнителен съвет, който всъщност ще бъде управителното тяло на органа.

Съветът и Европейският парламент отнеха правото  на Европейската комидия на налага вето на някои от правомощията на Изпълнителния съвет, предимно в сферата на бюджетните му правомощия.

Защита на свидетели

Временното споразумение въвежда засилен механизъм за защита на свидетелите. По отношение на задължените субекти AMLA ще работи само по сведения, идващи от финансовия сектор. Органът ще може да разгрежда и сведения от служители на националните власти.

Следващи стъпки

Текстът на споразумението трябва да бъде финализиран и представен на постоянните представители на страните членки и на Европейския парламент за одобрение. Ако бъде приет, трябва да последва одобрение от Съвет и Парламента.

Преговарящите продължават дискусиите за регламент за изискванията в борбата с прането на пари за частния сектор и за директива за механизмите срещу прането на пари.