Родителите поставят оценка 4,31 на училищното образование.

Това показва национално представително изследване „Българското училище – погледът на родителите“, поръчано от асоциация "Родители" и извършено от компания за маркетингови изследвания „Ноема“, посочва БТА. Данните бяха представени по време на форум "Родители и учители: заедно за детето". Проучването е извършено в периода септември – октомври 2023 г. сред 807 родители на деца от първи до 12-и клас.

Най-ниската е оценката в София - 4,18, а най-високата е в селата - 4,40, показва проучването. Родителите на децата от начален курс дават най-висока оценка - 4,38, а най-критични са тези на децата в прогимназията - 4,18. Родителите на гимназистите дават оценка 4,31. В София 46 % от родителите определят училищното образование като традиционно/консервативно (вероятно по-меко определение на закостеняло - бел. ред.), а 25 % - като модерно/прогресивно.

Респондентите твърдо заявяват, че биха определили 70 % от учителите на децата си като „добри учители“, което е изключително позитивно, но трябва да се има предвид, че отношенията родители-учители като цяло се характеризират с постоянен разлом между двете групи не поради конфликти, а заради факта, че контактите между тях, особено на живо, са много редки, каза Давид Кюранов, социолог, ръководител на изследването.

Едва 8 % от родителите виждат проблем в това, че не са част от училищния живот, което е индикатор, че родителите като цяло нямат особена яснота каква (активна) роля биха могли да имат в училище. Участието на родителите в училищния живот се изразява в индиректно участие – помагане на децата за домашни работи и проекти, и директно – родителски срещи, празници, инициативи, добави той. 

Твърдението, че учителите са неподготвени, се посочва с честота 15 %, а липсата на уважение към децата от страна на учителите се посочва от близо всеки десети родител, като в София този дял се удвоява до близо всеки пети родител. По-силно това твърдение застъпват и родителите на децата в прогимназия, стана ясно от проучването. 

Родителите споделят удовлетворението си от много аспекти на училищния живот на децата си, основно защото училището изпълнява очакванията им, без те да са особено високи, но изследването ясно установява, че родителите от София са по-критични, докато тези в малките градове и най-вече в селата са по-позитивно настроени.

От участниците в изследването 84 % казват, че промяна в образованието е нужна, като за 57 % от респондентите промяната трябва да е цялостна, показват данните от проучването. Най-силна заявка за пълна и максимално бърза промяна идва от бащите, което показва, че е вероятно сред бащите да има освен повече критика, така и повече предложения за промяна. Традиционното им неучастие в образованието обаче ги лишава от трибуна, където да изкажат възгледите си и да участват в диалога, отбелязват авторите на изследването.

Според 45 % от родителите водещият проблем в образованието е дисциплината на децата. Въз основа само на настоящите данни не може да се каже дали родителите отправят обвинение към училището за лошата дисциплина или доколко искат подкрепа от училището за справяне с нея. В това отношение родителите се държат силно консервативно, одобрявайки връщането на оценката за поведение и овластяването на учителите да налагат повече наказания на децата, се посочва в проучването. 

Основната тема, която вълнува най-много всички родители - 40 %, е претовареният учебен материал, като 48 % от отговорилите са родители на деца в прогимназията. За 35 % от участниците в проучването голям проблем е лошо поднесеният в учебниците материал. За почти всеки трети родител на дете 1-4 клас голям проблем са многото учебници и лошо поднесеният в тях материал, се допълва в изследването. 

За проблеми, свързани с учителите, 37 % от родителите най-често казват, че не смятат, че в образованието има проблеми, свързани с учителите. Най-малко посочвания това твърдение събира в София - 23 %, а най-много – 50 %, в селата. Когато става въпрос за проблеми, свързани с учителите, водещото не е критика към качеството им на професионалисти, а най-вече в липсата на млади учители, като това се вижда като проблем най-силно в София и най-слабо в селата и малките градове, става ясно от проучването. 

Два ключови проблема се посочват еднакво често – лошо поднесеният учебен материал от учителите и това, че те са консервативни и не подготвят децата за това, което им предстои, като и двете твърдения са еднакво валидни за родителите от всички типове населени места, с изключение на селата, където те се посочват по-рядко, се допълва в изследването. 

Всеки пети родител предпочита индивидуална среща с учителите, вместо традиционната родителска среща, което показва, че много родители имат нужда от индивидуален подход, от информация само за тяхното дете, от възможност да се обсъдят с учителите конкретни теми – нужди, които не се покриват от обичайните родителски срещи. Над 80 % от респондентите одобряват организирането на тематични родителски срещи, на които да се обсъждат определени теми и с експерти, се посочва в проучването. 

Според родителите с напредване на образованието в училище, мотивацията на децата да ходят там намалява, като вододел е пети клас, каза още Кюрпанов, но уточни, че това твърдение подлежи на допълнително изучаване на причините.

Немалка подкрепа получава идеята да се въведат оценки за позитивна комуникация, толерантност, умения за справяне с конфликти, умения за аргументиране и др. Идеята оценките да отпаднат изцяло се вижда по-скоро твърде революционна за родителите, каза той. 

На въпроса „Какво е за Вас доброто образование“ най-висок процент – 22 %, посочват образование с трайни знания и умения, става ясно още от изследването.