Тази седмица в деня на Българската конституция и професионален празник на юристите Институт за пазарна икономика представи "Съдебната власт в числа" – интерактивно табло, което обобщава и представя основни аспекти от работата на съда и прокуратурата в България, използвайки достоверни, обективни и проверими данни. То показва динамиката на процесите в съдебната власт през последното десетилетие, както и някои предизвикателства, пред които тя се изправя.

Проблемите в правосъдието изобилстват, като използваните данни могат да потвърдят по обективен начин наличието на част от тях, а именно:

  • В България бюджетът на съдебната власт продължава да расте автоматично всяка година и да се формира не въз основа на залагане на стратегически цели и оценки на постигнатите резултати. Въпреки „налетите“ от Европейския съюз милиони за въвеждане на програмен бюджет, такъв все още липсва. Това ни лишава от един от инструментите, които могат да осигурят отчетност на органите на съдебната власт.
  • Раздутият бюджет до голяма степен се обуславя от прекалено големия брой съдии и прокурори на глава от населението. Това е така, защото към категорията “разходи за персонала” се насочва най-голямата част от бюджета на съдебната власт.
  • Разходите се увеличават, макар, видно от данните, натовареността, т.е. работата, да намалява през последните години. 

Данните могат да бъдат индикатор и за дефицити в професионалния етос:

  • Многобройните самоотводи подсказват, че от гаранция за справедлив съдебен процес те са се превърнали в средство, чрез което може да се стигне до отказ от правосъдие или поне до неговото забавяне и оскъпяване.
  • Командироването се е превърнало от легитимно средство за справяне с натовареността в даден орган на съдебната власт в механизъм за заобикаляне на конкурсното начало и на практика води до повишаване в длъжност, поставяйки командированите магистрати в зависима позиция.

Данните сочат, че е налице обективна необходимост от преформатиране на функционирането на правосъдието, така че то да осигури предвидимост за бизнеса, закрила правата на отделния гражданин и възпиране на етатистките нагони на властта.

Институт за пазарна икономика