Страните членки (Съветът) на ЕС приеха окончателно днес реформата на европейската система за предоставяне на убежище и миграцията.

Така бяха установени правила, които да помогнат за справянето с пристиганията, създаването на ефективни и еднакви процедури, както и гарантирането на равномерно поделяне на тежестта между отделните държави.

Цялостна реформа на системата за убежище и миграция

Съветът одобри общо 10 законодателни акта, реформиращи цялата европейска рамка за убежището и управлението на миграцията.

Регламентът за скрийнинг ще позволи на националните власти да подлагат на необходимите процедури нередовните мигранти и кандидати за убежище на външните граници на ЕС. Това ще гарантира прилагането по еднакъв начин на идентифицирането, на проверките за сигурност и уязвимост, както и на оценката на здравословното състояние.

Новите правила за актуализираната база за пръстови отпечатъци Евродак ще позволят събирането на по-точни и по-пълни данни, включително биометрични, за различните категории мигранти, включително кандидатите за международна закрила и нередовно пристигащите в ЕС. Това ще помогне за изграждането на политики и ще засили контрола върху нередовната миграция и движенията без разрешение.

Регламентът за процедурата за предоставяне на убежище улеснява европейската процедура и въвежда задължителна гранична процедура при строго определени случаи.

Регламентът за процедурата по връщането от границата засяга връщането на хора, чиято молба при тази процедура е отхвърлена.

Регламентът за даването на убежище и управлението на миграцията определя коя страна членка на ЕС е отговорна за проучване на молбите за международна закрила. Той въвежда за първи път справедливо поделяне на отговорността между отделните държави от Съюза.

Регламентът за кризите гарантира по-добра подготовка на ЕС за справяне с молбите за убежище при извънредни обстоятелства.

Регламентът за квалификацията и Директивата за условията за приемане въвеждат еднакви правила за критериите за предоставяне на международна закрила и стандартите за приемане на кандидатите за убежище. Това трябва да помогне за намаляването на вторичните движения между държавите членки.

Регламентът за разселването засяга законните и безопасни пътища към ЕС чрез създаването на общи правила за разселването и хуманитарния прием.

Гранична процедура

Тя е задължителна и е нова важна част от реформата. Тя ще се прилага към определени категории кандидати за убежище, например пристигащи от страни, откъдето се приемат малко такива хора. Целта е още по външните граници на ЕС да бъде направена бърза оценка дали молбите са неоснователни, или недопустими. На хората, подложени на такава процедура, не се разрешава да влизат в ЕС.

Отговорност и солидарност

Новите правила внасят яснота коя страна членка ще бъде отговорна за молбата за убежище, например в случаите, когато определено лице е член на семейството в държава от ЕС или когато молбата не е подадена в първата държава от Съюза, в която кандидатът е пристигнал.

Въвежда се и механизъм за солидарност, който да гарантира по-справедливо разпределение на отговорността. Новите правила съдържат задължителна солидарност в подкрепа на страни членки, подложени на силен наплив от мигранти. Става дума за гъвкавост при необходимата помощ. Тя може да се състои в разселване, финансови вноски, а в случай на споразумение с държавата бенефициер  - в алтернативни мерки за солидарност като изпращане на гранични служители или помощ при разполагането на центрове за приемане.

Управление при кризи

За по-добро справяне със ситуации като масови пристигания, инструментализиране на миграцията или форсмажорни обстоятелства страните членки могат да се ползват с дерогации от определени правила и да поискат засилена солидарност от други държави от ЕС. Възможните дерогации могат да засягат крайните срокове за регистриране на молбите за убежище и времетраенето на граничната процедура.

Кризисният механизъм ще бъде използван само в изключителни случаи и за период, необходим за справяне с кризисна или форсмажорна ситуация. Задействането му трябва да бъде одобрено от Съвета.

Какво предстои

Страните членки разполагат със срок от две години, за да започнат да прилагат приетите днес закони. Европейската комисия скоро трябва да представи общ план за прилагане, за да осигури помощ на държавите от ЕС в този процес.