От няколко седмици насам министърът на туризма Николина Ангелкова е взела на въоръжение нова опорна точка: палатките са забранени по закон, защото не са изброени в списъка с разрешените дейности. Вдъхновена от практиката на община Царево да налага глоби за т.нар. диво къмпингуване, Ангелкова призова всички местни парламенти да запишат в наредбите си за опазване на обществения ред текстове като тези на Царево. И даде заявка, че държавата ще предприеме съответните законови изменения, за да започне също да налага глоби.

Какво обаче казва съдът по тези въпроси? И по-точно Върховният административен съд (ВАС), който в не чак толкова далечното минало, че да се забрави - лятото на 2017 г., се произнесе по казуса с разполагането на палатки и кемпери на Карадере, дейност забранена с наредба на община Бяла.

Но първо да проследим какво казват Ангелкова и действащите закони за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и за туризма (ЗТ).

Какво казва Ангелкова

"Това, което липсва в закона и ние ще променим, е изрична административнонаказателна санкция за тези, които извършват нерегламентирано къмпингуване на територията на морския плаж. Законът ясно изброява кои дейности са позволени да се извършват на територията на морския плаж. Всички останали дейности, които не са изрично изброени, са забранени по смисъла на юридическия способ на тълкуването", разтълкува Ангелкова вчера от Варна, където анонсира бъдещите санкции.

Какво казват законите

Чл. 10 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (на който Ангелкова стъпва) въвежда следните забрани за т.нар. Зона А (условно казано - плажната ивица и 100 м зад нея):

...Строителството на плътни огради; поставянето на заграждения, ограничаващи свободния пешеходен достъп (освен ако не става въпрос за обекти на националната сигурност); търсенето, проучването и експлоатацията на природни богатства, с изключение на дейностите, свързани с добива на лечебна кал, сол, минерални води и с изграждането на геозащитни, брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения; заустването на непречистени отпадъчни води; изграждането и експлоатацията на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; употребата на продукти за растителна защита и минерални торове, с изключение на регистрираните биологични продукти за растителна защита и тороверазвитието на производства, отделящи замърсяващи вещества."

Тук забрана за палатки и каравани няма описана. Законът казва и какво е разрешено - всички обекти, които съпътстват един плаж, даден под наем или на концесия - заведения за бързо обслужване, съоръжения за спортно-развлекателна дейност, поставянето на плажни принадлежности и мн. др.

Спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване са забранени за вписаните като плажове за природосъобразен туризъм - "Иракли", "Бяла-Карадере" и "Корал".

Чл. 10а с бележка под линия посочва, че "в Зона А се разрешава къмпингуването извън категоризираните къмпинги при условия и по ред, определени в Закона за туризма и специфичните правила и нормативи, предвидени в други закони". Бележката под линия указва, че този текст от закона влиза в сила с влизането в сила на условията и реда за къмпингуване извън категоризираните къмпинги, определени в Закона за туризма.

Такива правила обаче все още няма изготвени. Работна група, в която влизаха експерти от Министерството на туризма в мандата на Ангелкова и неправителствените организации, защитаващи от застрояване последните три останали диви плажа, бе сформирана, но така и не излезе с конкретни решения как да се уреди въпросът с т.нар. диво къмпингуване. 

С други думи, нито ЗУЧК, нито Законът за туризма уреждат въпросите с дивото къмпингуване. Затова и някои черноморски общини са решили да напишат сами "закони".

Какво казва съдът

През април 2015 г. община Бяла, на чиято територия попада един от последните незастроени плажове - "Карадере", приема текст в наредбата си за опазване на обществения ред, в който записва забрана за разполагане на палатки, кемпери и пр. на територии извън обособените като "къмпинги" по ЗТ места. И налага глоби - при първо нарушение от 100 до 200 лева, при второ и всяко следващо от 300 до 500 лева. Този текст е атакуван в съда и през септември същата година Варненският административен съд излиза с решение за отмяната му като незаконосъобразен.

Магистратите имат няколко мотива: 

а) една такава забрана нарушава Конституцията в частта за правото на свободно придвижване (чл. 35). "Общинските и държавните имоти следва по Конституция и по закон да бъдат достъпни за всяко лице, намиращо се на територията на Република България като гражданин, като гост или под друга даваща му право на пребиваване правна форма, и тези права не могат и не следва да бъдат ограничавани по какъвто и да е начин освен по повод защита на важни държавни или обществени интереси във връзка с ползването, стопанисването и опазването на конкретен обект или територия", се посочва в решението. 

б) в Закона за туризма се урежда къмпингуването като туристически обект, в който се предоставят туристически услуги, но разполагането на собствена палатка за собствени нужди на места, различни от категоризираните туристически обекти, не е забранено от този закон, както и от Закона за опазване на околната среда.

в) без каквото и да е основание и мотивация общинският съвет на община Бяла е приел, че разполагането на кемпери, палатки и каравани извън туристическите обекти, категоризирани като къмпинг, е общественоопасно деяние.

Какво казва последната инстанция

Община Бяла обжалва решението на варненския съд пред ВАС. Решението на ВАС излиза на 20 юни 2017 година и потвърждава това на административния съд в морската столица. В добавка от ВАС посочват, че местната администрация няма право да иззема функции на държавата, "пишейки" закони. 

"Не е допустимо с Наредба на общински съвет да се въвежда забрана за осъществяване на определени действия, които не са забранени по силата на закон или подзаконов нормативен акт. Чрез нормативния административен акт органите на местно самоуправление доуреждат обществени отношения, които са вече уредени по общ и значим за територията на цялата страна и за цялото общество начин, а нямат право да въвеждат изначално нови правила за поведение, нерегламентирани от държавната законодателна власт", смята тричленният състав, председателстван от съдия Панайот Генков.

Председателят на състава в момента е и.д. шеф на Административен съд-Бургас, посочван от Валери Симеонов многократно поименно, затова че го вбесява, като отменя актове срещу дискотеки.

В този смисъл, ако Ангелкова иска да налага глоби за къмпингуване, то първо трябва да запише забрани за такова в законите. Не е ясно обаче дали наредбата на община Царево може да последва съдбата на тази на община Бяла, тъй като в нея не е записана изрична забрана за разполагане на палатки и кемпери, а разрешителен режим. Всеки, който иска да разпъне палатка например, трябва да вземе разрешение от... главния архитект на общината. Друг е въпросът дали такова ще му бъде дадено.

Така преди няколко седмици музикантът Васил Гюров се оказа глобен с 300 лева с решение на Районния съд в Царево за това, че през 2017 г. е пребивавал на "Корал" в кемпер без санкция от главния архитект.

Община Шабла разреши цивилизовано този проблем - просто определи терени за т.нар. диво къмпингуване.