Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението на Министерския съвет от края на миналата година, с което бе изменен Планът за управление (ПУ) на Национален парк "Пирин". Това решение бе взето в последния работен ден на правителството през декември 2017 г. и от тогава до сега изкарва стотици протестиращи екозащитници на улицата.

Постановеното от магистратите от ВАС може да бъде обжалвано пред петчленен състав.

От мотивите на съдиите става ясно, че те са възприели като правилни тезите на природозащитниците, които обжалваха правителственото решение.

Според еколозите изменението в плана трябваше да бъде подложено на задължителна екологична оценка, срещу която се противопостави самият минисистър на екологията Нено Димов. Недоумение имаше и по въпроса какво налага спешното частично изменение в плана при положение, че в момента е в ход изготвянето на чисто нов план (който е на етап съдебно жалене). Според еколозите с новия план се отваря вратата за строителни дейности на 48 на сто от територията на парка. Всъщност става въпрос за даване на възможност да се правят водохващания. По закон такива може да се правят само за питейни нужди, но витае съмнението, че целта е захранване на пистите с изкуствен сняг. В същото време правителството мотивира решението си с желанието на местното население в района на Банско за изграждането на втори кабинков лифт. Концедионерът "Юлен" АД засега е дал само устна заявка, че ще строи.

Ето какво посочват от ВАС по този въпрос:

"Съгласно Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии "актуализация на план за управление" е изготвяне, приемане или утвърждаване на нов план за управление. В съответствие с чл. 4 от Наредбата плановете за управление се актуализират на всеки 10 години. До актуализацията на плана за управление се запазват регламентираните (или установените) в него режими и норми за ползване на земи, гори и водни площи, строителство и други дейности освен в случаите на промени по реда на глава четвърта.

Буди недоумение фактът защо при наличие на процедура по приемане на ПУ на НП "Пирин" за периода 2014-2023, в който би попаднала и процесната промяна, е изменен действащият ПУ, още повече като се вземе предвид, че в съответствие с посочената разпоредба на наредбата, с приемане на актуализацията на плана, действащият план ведно с извършените в него промени престава да действа. Обстоятелството, че към март 2017 година последният е обжалван (в каквато насока са изложени доводи при обсъждане на проекта в МС на заседанието от 28.12.2017 г.) не променя този факт, нито може да послужи като фактическо основание за издаване на обжалвания в настоящото производство общ административен акт."

ВАС в тричленен състав заявява още, че на така приетия план е трябвало да бъдат извършени екооценки. Според магистратите са нарушени разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

"Административният акт не съответства и на основната цел на Закона за защитените територии, а именно: опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на обществото. В чл. 2, ал. 2 ЗЗТ изрично е предвидено, че опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях", допълват от ВАС.

По отношение на водохващанията пък ВАС смята, че не са представени доказателства, че те ще обслужват питейни нужди, както е по закон, а точно обратното. 

В заключение се посочва:

"Изложеното прави оспореното Решение № 821 от 29.12.2017 г. на Министерския съвет незаконосъобразно, поради което съдът следва да го отмени."