Article_top

Еврокомисията реши днес да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България.

Причината е, че държавата не е осигурила правилното въвеждане и прилагане на законодателството на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт съгласно директива от 2004 г. Тя изисква от държавите членки да създадат разследващ орган, който в своята организация, юридическа структура и при вземането на решения е независим от железопътните предприятия, управителя на инфраструктурата, органа, налагащ таксите, органа, разпределящ инфраструктурен капацитет, и нотифицирания орган, както и от всяка страна, чиито интереси биха могли да са в противоречие със задачите, възложени на разследващия орган.

В това отношение България не е осигурила пълното транспониране и прилагане на директивата на национално равнище. По-специално българското законодателство не гарантира, че разследването на тежки железопътни произшествия и инциденти се извършва от независим разследващ орган.

От разпространеното днес съобщение на ЕК става ясно, че България нарушава правилата на ЕС в няколко различни сфери.

Мобилност и транспорт

Освен споменатия вече проблем с разследването на тежки жп катастрофи ЕК призовава България изцяло да транспонира европейските правила за периодичните технически прегледи на моторните превозни средства и техните ремаркета в своето национално право. Същият призив е отправен и към Кипър.

Комисията ще изпрати допълнително официално уведомително писмо до България заради това, че не е въвела правилно правилата на ЕС за летищните такси.

Околна среда

ЕК призовава България да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от 5 април 2017 г. Според него страната ни е нарушила задълженията си съгласно Директивата за качеството на въздуха от 2008 г. Тя не спазва изискванията за пределно допустимите концентрации на ФПЧ10 – фини прахови частици с размер до 10 микрона, в атмосферния въздух и за свеждане до минимум на продължителността на периода на превишаване на стойностите. Макар да има известен напредък, безпокойство будят бавният темп на промените и липсата на координиран подход между органите за опазване на околната среда и другите органи на национално и местно равнище.

Същевременно ЕК настоява България и Чехия да приведат своето законодателство за качеството на въздуха в съответствие с европейските правила. И двете страни имат пропуски при въвеждането на няколко разпоредби на Директивата. Комисията е загрижена заради формулировката в законодателството на България и изпраща официално уведомително писмо с двумесечен срок за отговор.

Миграция, вътрешни работи и гражданство

ЕК реши да изпрати официално уведомително писмо на България поради неправилно прилагане на законодателството на ЕС в областта на убежището. Недостатъците в българската система за предоставяне на убежище и свързаните с нея помощни услуги са в нарушение на разпоредбите на Директивата за процедурите за убежище, Директивата за условията на приемане и Хартата на основните права.

Данъчно облагане и митнически съюз

ЕК реши да изпрати уведомително писмо до България, че не прилага правилно правилата на ЕС, предвиждащи автоматичен обмен на информация между държавите членки за финансови приходи, включително дивиденти, капиталови печалби и салда по сметки.

 

Еврокомисията реши днес да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България.

Причината е, че държавата не е осигурила правилното въвеждане и прилагане на законодателството на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт съгласно директива от 2004 г. Тя изисква от държавите членки да създадат разследващ орган, който в своята организация, юридическа структура и при вземането на решения е независим от железопътните предприятия, управителя на инфраструктурата, органа, налагащ таксите, органа, разпределящ инфраструктурен капацитет, и нотифицирания орган, както и от всяка страна, чиито интереси биха могли да са в противоречие със задачите, възложени на разследващия орган.

В това отношение България не е осигурила пълното транспониране и прилагане на директивата на национално равнище. По-специално българското законодателство не гарантира, че разследването на тежки железопътни произшествия и инциденти се извършва от независим разследващ орган.

От разпространеното днес съобщение на ЕК става ясно, че България нарушава правилата на ЕС в няколко различни сфери.

Мобилност и транспорт

Освен споменатия вече проблем с разследването на тежки жп катастрофи ЕК призовава България изцяло да транспонира европейските правила за периодичните технически прегледи на моторните превозни средства и техните ремаркета в своето национално право. Същият призив е отправен и към Кипър.

Комисията ще изпрати допълнително официално уведомително писмо до България заради това, че не е въвела правилно правилата на ЕС за летищните такси.

Околна среда

ЕК призовава България да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от 5 април 2017 г. Според него страната ни е нарушила задълженията си съгласно Директивата за качеството на въздуха от 2008 г. Тя не спазва изискванията за пределно допустимите концентрации на ФПЧ10 – фини прахови частици с размер до 10 микрона, в атмосферния въздух и за свеждане до минимум на продължителността на периода на превишаване на стойностите. Макар да има известен напредък, безпокойство будят бавният темп на промените и липсата на координиран подход между органите за опазване на околната среда и другите органи на национално и местно равнище.

Същевременно ЕК настоява България и Чехия да приведат своето законодателство за качеството на въздуха в съответствие с европейските правила. И двете страни имат пропуски при въвеждането на няколко разпоредби на Директивата. Комисията е загрижена заради формулировката в законодателството на България и изпраща официално уведомително писмо с двумесечен срок за отговор.

Миграция, вътрешни работи и гражданство

ЕК реши да изпрати официално уведомително писмо на България поради неправилно прилагане на законодателството на ЕС в областта на убежището. Недостатъците в българската система за предоставяне на убежище и свързаните с нея помощни услуги са в нарушение на разпоредбите на Директивата за процедурите за убежище, Директивата за условията на приемане и Хартата на основните права.

Данъчно облагане и митнически съюз

ЕК реши да изпрати уведомително писмо до България, че не прилага правилно правилата на ЕС, предвиждащи автоматичен обмен на информация между държавите членки за финансови приходи, включително дивиденти, капиталови печалби и салда по сметки.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво искате да ви донесе Дядо Коледа?