Какво всъщност представлява „втвърдената“ газова директива на ЕС? Те бе приета на 8 февруари, а вчера от румънското председателство съобщиха, че е постигнато временно споразумение по въпроса с Европарламента. В информациите и за двете събития обаче имаше доста неясноти. Вчера следобед от ЕП пуснаха по-подробна информация, която публикуваме почти изцяло 1 към 1.

Нови правила, определящи ясна регулаторна рамка за експлоатация на газопроводи в рамките на ЕС и от държави извън ЕС, бяха предварително договорени между евродепутатите и държавите членки, съобщават от Европейския парламент.

Те ще обхващат както вътрешните газопроводи на ЕС, така и всички газопроводи от страни извън ЕС, влизащи в Съюза. Така се създава правна яснота за съществуващата и новата газова инфраструктура.

За газопроводите в ЕС вече се прилага правилото, че собствеността на газопреносната инфраструктура трябва да бъде отделена от тази на газа. С новото законодателство това би било приложимо за всички газопроводи в ЕС като общо правило дори когато те произхождат от страни извън него с възможност за дерогации за съществуващи газопроводи и изключения за нови. (Дерогация е частична отмяна на закон – б.р.)

Нови газопроводи от страни извън ЕС

Новите правила дават изключителна компетентност на ЕС, когато става въпрос за споразумения за нови газопроводи от държави извън Съюза. Държавата членка, в която се намира първата входна точка на газопровода, се консултира със съответната страна извън ЕС, преди да вземе решение за изключение, основано на правилата на Съюза.

Еврокомисията взема правно обвързващото решение дали да предостави изключението. Ако оценката на държавата членка се различава от тази на Комисията, върховенство ще има оценката на Комисията.

Еврокомисията може също така да разреши на държава членка да започне преговори с държава извън ЕС, освен ако не прецени, че това е в противоречие с правото на Съюза или в ущърб на конкуренцията и сигурността на доставките. Преди да подпише такова споразумение, държавата членка уведомява Комисията за текста на споразумението и получава разрешение да го подпише.

Европейският парламент също така включи в текста разпоредба, че при никакви обстоятелства споразумение между държава членка и държава извън ЕС не води до забавяне на прилагането на тази директива. Държавите членки ще разполагат с 9 месеца, за да приведат своето национално законодателство в съответствие с нея.

Съществуващи газопроводи от страни извън ЕС

По отношение на дерогации за съществуващи тръбопроводи (свързани с тръбопроводи на ЕС преди влизането в сила на настоящата директива) държавата членка, в която се намира първата входна точка на тръбопровода, може да се отклони от новите правила. Това може да стане, при условие че тази дерогация не е в ущърб на конкуренцията в ЕС. Държавите членки могат да вземат решение за дерогация в рамките на една година след влизането в сила на директивата. Ако тръбопроводът е разположен на територията на повече от една държава членка, първата се консултира с останалите, преди да предостави такава дерогация.

„Много хора искаха тези преговори да се провалят, тъй като без това споразумение правилата на ЕС не биха били приложими за газопроводи от страни извън Съюза“, коментира докладчикът – полският евродепутат Йежи Бузек от Европейската народна партия (ЕНП).

„С днешното споразумение всички бъдещи газопроводи от страни извън ЕС, включително „Северен поток 2“, ще трябва да спазват правилата на ЕС. Това винаги е била основната цел на Европейския парламент и аз съм доволен, че днес това е потвърдено в споразумението със Съвета“, допълни той.

Предстои постигнатото споразумение да бъде одобрено от Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и в пленарната зала, а също така от Съвета на ЕС.