Мракобесна наредба на община Царево, която противоречи на Конституцията, на законите и на съдебната практика, чака финално произнасяне от областния управител на Бургас Вълчо Чолаков. Става въпрос за спорната нова-стара наредба за опазване на обществения ред, с която местната власт въвежда изисквания, достойни за строителство, за поставяне на палатка, кемпер или каравана извън туристически обект.

Накратко - за да разпънете палатка на плаж "Корал" например, трябва да имате разрешение от главния архитект на общината. Трябва да имате и писмено съгласие от собственика (в случая с плажа собственикът е държавата), отразено в нотариално заверена декларация. Ако пък имате приятел в Царево, който ви пусне да паркирате караваната си в двора - то и той ще попадне под ударите на царевската администрация.

А ако сте чужденец - сте направо загубен...

Глобите за всички тези "престъпни" дейности са от 200 лв. до 2000 лв. А ако и след това сте останали все така безстрашни да летувате на територията на общината извън солиден бетонен покрив, тя ще ви сурвака с 2000 до 5000 лв.

Нещо старо, нещо синьо

Въпросната наредба, за която Клуб Z,е писал през годините, формално е нова. Но по същество е старата. Старият текст бе отменен под претекст, че не е бил подложен на обществено обсъждане и така тази година, за старта на сезона, общината в Царево запретна ръкави и в спешен порядък сътвори... старите текстове. Днес от инициативата "Бетономорие" (обединяваща над 20 граждански организации) изпратиха до областния управител Чолаков становище, мотивирано юридически, с искане за отмяна на новата скандална наредба.

Скандал съпътстваше и самото ѝ повторно приемане. На присъстващите граждани не им бе дадена думата, като това трудно би могло да се определи като "обществено обсъждане" по смисъла на закона.

"В тези текстове са  налице ограничения, които противоречат на Конституцията на България, не почиват на никаква законова делегация и ако се приемат, ще са в нарушение на принципите и правилата на Закона за нормативния акт (ЗНА) и Административно -процесуалния кодекс (АПК)", пишат от Бетономорие.

Наредба над закона

Но да прочетем какво пише в наредбата:

Чл. 27, т. 16: "Разполагането и/или ползването на палатки, ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана и други съоръжения за къмпингуване и бивакуване с туристическа цел в имоти на територията на община Царево, чието отреждане е различно от отреждане „за курортно-рекреационна деност”, както и в имоти, определено „за курортно-рекреационна дейност” без издадено по надлежния ред разрешение от главния архитект на община Царево.  При констатиране на нарушения по предходното изречение от тази точка, на нарушителите се налага наказание „глоба“ в размер от 200.00 до 2 000.00 лв. При повторно нарушение, на нарушителите се налага глоба в размер от 2 000.00 до 5 000.00 лв."

"Тази разпоредба е в грубо противоречие с нормата на чл. 35, ал.1 от Конституцията, която гарантира правото на гражданите на свободно придвижване на територията на страната, като изрично е предвидено, че това право може да се ограничава единствено и само със закон. Недопустимо е ограничаването на конституционно гарантирано право с подзаконов нормативен акт, каквато е наредбата на община Царево", контрират от гражданската инициатива.

В тази посока има и съдебни решения, но за това - по-долу. 

Наказание без престъпление

Единствените ограничения, могат да бъдат изведени от текстове в Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии (във връзка със защитата на местообиртания и видове и национални и природни паркове).

Продължаваме с наредбата:

Чл. 27а: "Разполагането на палатки, ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана и други съоръжения за къмпингуване и бивакуване с туристическа цел или провеждането на организирано мероприятие могат да бъдат поставени само след получаване на предварително писмено съгласие- разрешение, изразено в нотариално заверена декларация от собственика на имота, на която територия същите ще бъдат разположени.

В седмодневен срок, преди разполагането на съоръженията, екземпляр от нотариално заверена декларация следва да се представи в Общинска администрация Царево и РПУ Царево от желаещите да къмпингуват/ бивакуват. Лицата, които ще разполагат палатки, ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана и други съоръжения за къмпингуване и бивакуване са длъжни да опазват околната среда и да поддържат чистотата. Същите са длъжни да определят отговорник, който се задължава  в седмодневен срок, преди разполагането на палатки, ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана и други съоръжения за къмпингуване и бивакуване да сключи договор с община Царево, по силата на който поема задължението след прекратяване на къмпингуването/ бивакуването заеманият имот да бъда почистен от всякакъв вид отпадъци.

Чл. 27б: С наказанието по чл. 27, т. 16 се наказват и собствениците/наемателите на недвижими имоти, намиращи се на територията на община Царево, чието отреждане е различно от отреждане "за курортно-рекреационна дейност", както и в имоти, определени "за курортно-рекреационна дейност", без издадено по надлежния ред разрешение от главния архитект на община Царево, които допускат разполагане и/или ползване на палатки, ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана и други съоръжения за къмпингуване и бивакуване с туристическа цел в тези недвижими имоти."

"Тези разпоредби са в грубо противоречие с нормата на чл. 17 ал. 3 от Конституцията на Р. България, която гарантира неприкосновеност на частната собственост. С тях се въвеждат правила за достъп на външни лица в имоти, вкл. частни такива, като се регламентира режим, който грубо ограничава основани права и свободи, вкл. и в нарушение на закона се предвижда регистрационен режим за достъп, нещо повече въвеждат се санкции за нарушаването им", посочват от Бетономорие в писмото си до областният управител.

Заобикаляне на съда

В заключение гражданските организации припомнят решението на Върховния административен съд (ВАС) от 2017 г. (а преди това и на Варненски административен съд) по повод сходна наредба - но на община Бяла. В него се посочва, че наредбата не може да се поставя над закона и с нея не може да се ограничават основни граждански права. Макар депутатите да разписаха този месец с изменения в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, че вече ще се къмпингува само на определени за целта места, този текст ще остане мъртъв, докато не се напише специална наредба за него. Отделно, законът е атакуван от президентско вето, по което парламентът все още няма окончателно произнасяне.

"Не е допустимо с Наредба на общински съвет да се въвежда забрана за осъществяване на определени действия, които не са забранени по силата на закон или подзаконов нормативен акт. Чрез нормативния административен акт, органите на местно самоуправление доуреждат обществени отношения, които са вече уредени по общ и значим за територията на цялата страна и за цялото общество начин, а нямат право да въвеждат изначално нови правила за поведение, нерегламентирани от държавната законодателна власт", посочват магистрарите.

Вижте цялото становище на "Бетономорие" до областния управител на Бургас: