Народното събрание изключи Българската банка за развитие от обхвата на публичните предприятия с приетия на второ четене нов Закон за публичните предприятия. 

Предложението беше направено  през юли между първо и второ четене от депутатите на "Атака". Според него от изискванията на закона, които ще важат за всички дружества с участие на държавата или общините, ще бъдат извадени кредитните институции и технитедъщерни дружества. На това определение обаче за момента отговаря само Българската банка за развитие с изпълнителен директор бившия шеф на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев. 

В мотивите към предложението на "Атака" беше записано, че "търговски дружества с мажоритарно държавно участие, които подлежат на регулация на БНБ, Комисията за финансов надзор и т.н. и попадането им в обхвата на закона би довело до дисбаланси и наличието на двойна и тройна отчетност, което би затруднило дейността им". 

Няколко дни след това обаче предложението на "Атака" беше оспорено от Министерството на финансите. От ведомството на Владислав Горанов бяха категорични, че изваждането на ББР и нейните дружества от обхвата на закона противоречи на основната му цел и би създало предпоставки за изключването и на други такива публични предприятия. От МФ добавиха, че идеята на Закона за публичните предприятия е "да въведе унифицирани стандарти за управлението на всички публучни предприятия и би трябвало да е в съответствие с Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за корпоративно управление, както и с добрите международни практики". Освен това, припомнят от министерството, законът е от изключително значение за изпълнението на поетия от България ангажимент за присъединяване на страната към т.нар. "чакалня на еврозоната" и Банковия съюз. 

Според приетите днес разпоредби публични предприятия са търговските дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в капитала или в които държавата/общината по друг начин упражнява доминиращо влияние. В списъка са също дъщерните дружества на търговските дружества и предприятията, ако чрез тях държавата или общината контролира повече от 50 на сто от дяловете и акциите с право на глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние, предава БТА.

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол се преименува на Агенция за публичните предприятия и контрол, а в нея се влива Българската агенция за инвестиции, гласува парламентът.

На публичните предприятия могат да се възлагат задължения за извършване на обществена услуга или за изпълнение на цели на публичната политика от органите, упражняващи правата на държавата/общината, в рамките на техните компетенции или по ред, определен със закон. Разходите на публичните предприятия в изпълнение на тези задължения се финансират от държавния/общинския бюджет или по ред, определен със закон, и се оповестяват в годишния финансов отчет.

Министерският съвет упражнява правата на държавата в публичните предприятия. Той може да делегира тези права на министрите, съобразно отрасловата им компетентност и/или на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Правителството одобрява и политика за участието на държавата в публичните предприятия. Тя се актуализира при необходимост, но най-малко на всеки четири години.