Прокуратурата протестира издадено разрешително за строеж за на пословичния вече комплекс "Алепу вилидж", който - както е известно - се строи първо като укрепително съоръжение за свлачището на Шофьорския плаж.

Това става ясно от обявление на държавното обвинение. Това съобщение следва възложена от Върховната административна прокуратура (ВАП) проверка за законността на строежа, която трябваше да бъде направена от началника на Дирекцията за национален строителен контрол. Припомняме, че ДНСК прави вече редица проверки на градежа край езерото Алепу, като не откри нарушение и даже за първия етап - въпросното брегоукрепително съоръжение, бе издаден акт 16. 

Внесеният протест е срещу разрешение на строеж, издадено на 10 септември 2018 г. от главния архитект на община Созопол. То обаче се явява второ, издадено половин година след първото.

В получения от ДНСК доклад се сочи, че от главния архитект на община Созопол е издадено разрешение за строеж на 26 февруари 2018 г. за "укрепване на свлачище" в м. Алепу, землище на гр. Созопол, на името на "Алепу вилидж".

С нотариално заверена декларация от 28 август 2018 г., възложителят декларирал, че това разрешително няма да бъде използвано от възложителя, както и че за укрепване на свлачището в имота ще се използва укрепително съоръжение, което ще е интегрирано в конструкцията на бъдещото застрояване, описват от прокуратурата.

Преди няколко дни председателят на УС на сдружението "Камара на геодезистите" в България Йоан Каратерзиян обясни, че първоначално въпросното свлачище е трябвало да бъде укрепено чрез пилоти. Това е видно и от решението на РИОСВ от края на 2017 г., с което съгласува проекта и в което се посочва: "Първият етап от строителството ще включва изпълнение на укрепващи дейности в обхвата на регистрираното свлачище. Предвиденото (...) геозащитно съоръжение за укрепване на свлачищния откос ще се извърши чрез сондажно изливни пилоти в имота и пилотно фундиране ще изпълнява ролята на постоянно подпорно съоръжение. Проектната подпорна стена ще се изпълни изцяло в частния имот и се разглежда като част от укрепването на строителния насип за фундиране, при застрояване на имота, а не като прегоукрепително съоръжение, предвид факта, че имотът няма обща граница с морския бряг и отстои на 30 метра от него." С други думи - според екоинспекцията свлачището ще е укрепено с подпорна стена, а не с това съоръжение, което изниква по-късно.

По повод заявление от 30 август 2018 г. за съгласуване и одобряване на проекти и издаване на разрешение за строеж и виза от 7 август 2018г. от "Алепу вилидж" обаче главният архитект на община Созопол издал ново разрешение за строеж - от 10 септември 2018 г., на същото дружество за курортен комплекс "Алепу вилидж" (етапно строителство) - първи етап - "укрепване на свлачище" "Алепу вилидж" и втори етап - "курортен комплекс" – подземна и надземна част, пишат още от обвинението.

Строежът е определен като строеж първа категория. След съответни административни процедури въпросното строително разрешително влиза в сила на 27-и същия месец.

По реда на чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) са допуснати изменения на промени в инвестиционния проект, както и допълване на новото строително разрешение. Според закона след издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения (по проекта) се допускат по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж. Тези изменения се отразяват със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им. Като едно от тези основателни отклонения по реда на закона е посочено и "промяна на строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията".

За въпросното нотариално заверено съгласие говори и Каратерзиян, като по думите му на практика с него е елиминирано съгласуването с екоинспекцията укрепване на свлачището с пилоти. "След като получават разрешение от РИОСВ-Бургас, искат издаване на разрешение за строеж. Главният архитект на общината им издава разрешение, след това внасят нотариално заверена декларация, че няма да строят това, за което имат разрешение от РИОСВ-Бургас, а ще строят нещо друго. Решението на РИОСВ е заменено с една нотариално заверена декларация", обясни геодезистът.

Какви точно са измененията "по трасето" - можем само обосновано да предполагаме, тъй като инвеститорът отказва да покаже самия проект за вилното селище. Миналата сряда "Алепу вилидж" и "ГБС турс" излязоха със съвместно изявление - че са готови да го покажат, но след като приключи проверката на ВКП.

В хода на проверката от ДНСК е установено още, че на 10 октомври 2018 г. пак с решение на главния архитект на община Созопол е вписан и нов възложител, който не фигурира като такъв в двете строителни разрешения. "В доклада са изложени и други констатации, изясняващи действителното положение по случая", посочват от обвинението. И казват в заключение:

"След анализ на всички получени материали от ВАП, съобразявайки, че разрешението за строеж е индивидуален административен акт, а влязлото в сила разрешение за строеж не подлежи на отмяна съобразно чл. 156, ал. 5 от ЗУТ, се заключава, че всяко следващо такова, засягащо същия поземлен имот и участници в административното, е нищожно.

По тези съображения, в резултат от съвместната работа и след получаване на материали от ВАП, Окръжна прокуратура – Бургас, внесе в Административен съд – Бургас, протест да се обяви за нищожно разрешение за строеж от 10 септември 2018 г. на името на "Алепу вилидж", издадено от главен архитект на община Созопол за курортен комплекс "Алепу вилидж" (етапно строителство).

Протестът следва да спре и изпълнението на разрешението за строеж."

С други думи - прокуратурата протестира издаденото разрешително, с което се е появило сегашното брегоукрепително съоръжение. 

Междувременно на строежа кипи дейност, видимо от публикуваните от активиста на "Демократична България" Ивайло Мирчев снимки.