Добрите постъпки на връстниците им оказват влияние на проблемните деца. Посочването на положителните примери сред техните съученици и приятели е един от въздействащите методи в работата с ученици с противоправни прояви, каза в интервю за БТА секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Кубрат д-р Нади Карагьозова.

Тя е начело на комисията от 15 години. През този период предоставя емоционална и педагогическа помощ на деца в конфликт със закона, помага на подрастващите да се ресоциализират, като залага на позитивната педагогика.

Карагьозова смята, че децата се социализират по-добре, когато са заедно, имат добрите примери пред себе си и възможност да сравняват кое е по-добро, кое - не, коя постъпка е приемлива, коя - не.

"Водени от разбирането, че най-добрата социализация се осъществява именно чрез връстници, местната комисия в Кубрат открива и говори за успехите на деца, които заслужават внимание и са добрите примери от нашето обкръжение", отбеляза експертката.

Според нея успешната превенция с дълготрайни резултати се постига чрез използване на богат инструментариум и участие на различни специалисти, като психолози, педагогически съветници, педиатри, образователни и здравни медиатори. От изключително значение по думите й е и подкрепата на родителя и неговото активно участие и съдействие. Карагьозова е убедена, че колкото по-бързо се осъзнае важността на партньорската подкрепа, толкова по-комплексно може да се работи в посока неутрализиране на негативните тенденции, които отчита непрекъснато ежедневието.

Превантивно-образователната програма "Ценности и добродетели" определи основните акценти в работата на местната комисия в Кубрат през годината. Ключовата дума за 2021 година на екипа на комисията стана добротата, като нравствена категория, като послание, като позитивна енергия, каза Карагьозова.

Тя отбеляза, че през годината факелът на добротата е "запалил" шест училища и два Центъра за работа с деца в региона. Възпитаниците на образователните институции с помощта на своите учители и ръководители са реализирали дейности под различна форма, за да интерпретират и коментират добротата като контрапункт на агресията, омразата, враждебността. Чрез различни инициативи са били излъчени най-чистите детски послания за добротата. Положителен отзвук са получили и десетките благотворителни каузи в името на доброто, организирани от доброволците - членове на клуб "Емпатия" към комисията.

В сравнение с минали години, делът на противообществените прояви на подрастващите в Кубрат е намалял

В сравнение с минали години, делът на противообществените прояви на подрастващите в Кубрат значително е намалял, заяви Карагьозова. Тя е на мнение обаче, че колкото и резултатът да е добър, това не е основание да се правят дългосрочни прогнози, тъй като самата материя по отношение на детската престъпност, като част от общата, е трудна за прогнозиране и контролиране.

Секретарят на комисията посочи, че през годините в района се запазва видът на противоправните деяния, като и през тази преобладават хулиганските прояви и битовите кражби. Според експерта причините и подбудите за тях са незавършена социализация, отмъщение, желание да се причини вреда на дадено лице.

"Един такъв анализ показва дефицитите и липсата на умения за справяне с житейските ситуации, в които попадат подрастващите, непознаването добре на обществено-приетите норми на поведение, липсата на толерантност към различията у другите", коментира експертът.

Тя счита, че добрата и успешна превенция на асоциалните прояви на малолетните и непълнолетните изисква постоянна, системна работа с по-голяма чувствителност на обществото към този проблем, уважение и подкрепа на личността на детето от ранно детство.

"Задачата е да помогнем на детето да се възприема не само като обект на ресоциализация и контрол, а и като субект на права и партньор", допълни Нади Карагьозова.