През пандемичната 2021 г. в Софийския районен съд са постъпили 92 933 дела, което е с цели 10 000 повече от също пандемичната 2020-а. Така общо - заедно с висящите отпреди, съдиите са имали за разглеждане 133 451 дела, което пак е нарастване на натовареността (срещу 125 253 за предходната година). Ако има добра новина е, че са свършили също повече дела: 94 984  - при 84 461 през 2020 г.

Това става ясно от годишния отчет на най-големия съд в страната.

В СРС в момента работят на щат 213 съдии, увеличили са се с 6 през годината, но има командировани, в майчинство и т.н.

От съда напомнят още, че едно от събитията на миналата година (предизвикало най-много брожения в гилдията, б.р.) - въвеждането на Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС), е поставило „редица предизвикателства във връзка с организацията и контрола на дейността по регистриране, разпределение и обработка на образуваните дела“.

Що се касае само до наказателните дела, до края на април със старата система за образуване и разпределение са образувани 6547 дела, а след това – при въведената ЕИСС -  11 589. Шейсет съдебни състава се води, че гледат дела само в Наказателно отделение, но работят реално 55. През годината се е налагало то да бъде подсилвано със съдии от гражданските отделения.

Малко числа

През 2021 г. в Наказателното отделение са постъпили с близо 1000 повече дела в сравнение с предходната година - 18 136 дела спрямо 17 244.

Наказателните дела от общ характер са били 2435 броя, при 2189 бр. за 2020 г. (например "любимецът" на предишната власт Специализираният наказателен съд, е гледал за цялата 2020 г. "цели" 174 дела по същество, б.р.)

В СРС са гледани наказателни дела от частен характер – 428 броя, наказателни дела от административен характер с предложение за освобождаване от наказателна отговорност - 388 бр., наказателни дела от административен характер – 6098 броя, при 5488 броя за 2020 г. (например обжалване на глоби от други органи, б.р.), а също наказателни частни дела - 8785 броя срещу почти също толкова през предишната година.

От съда пишат, че "се наблюдава устойчива тенденция за повишаване броя на постъпилите за изпълнение от съдебни органи на други държави...  съдебни поръчки с искане за извършване на различни съдебни следствени действия". Широко приложение намира и използването на видеоконферентната връзка при провеждане на разпити на свидетели и вещи лица

Само дежурните съдии са изгледали общо 8226 дела, от които 3333, образувани по искане на прокурор за одобряване на протоколи за обиск, претърсване и изземване, предоставяне на образци за сравнително изследване, освидетелстване и такивма по чл.159а от НПК - последното са разпечатки с трафични данни кой номер с кого е говорил, къде е бил и т.н. (Софийският районен съд не разрешщава прилагане на СРС-та,).

528 са били наказателните дела от общ характер, внесени от прокуратурата с предложение за споразумение. 707 са били мерките за неотклонение, 588 броя исканията за разкриване на банкови тайни.

"В рамките на инцидентния контрол върху актовете на прокуратурата в досъдебното производство са разгледани общо 121 броя жалби срещу постановления за спиране на наказателното производство", пишат от съда (резултатите не се споменават - те са обичайно в отчетите на прокуратурата, б.а.).

Съдът отчита и завишена работа на прокуратурата, която е внесла повече исканиа за мерки за защита, забрани за напускан на страната, обезпечения.

758 броя са само разпитите пред съдия за годината.

Относно прочутото полицейско задържане, което традиционно "катастрофира" в съда -

"... за 2020 г. общият брой постъпили и разгледани дела, образувани по повод жалби срещу заповеди за задържане за срок до 24 часа... от Закона за МВР, възлиза на 141 броя, като в сравнение с предходната година се наблюдава повишение."

Така излиза, че за 2021 г. в Наказателно отделение на съда са свършени  17 525 броя дела спрямо почти същия брой - 17 579, приключили през 2020 г.

Големият натиск е бил върху трите граждански отделения, където през годината са разпределени общо 74 797 граждански дела (при 65 622 за по-предишната).

Забележително е още, че през годината Бюро „Съдимост” при СРС е издало 91 001 броя свидетелства за съдимост (при 87 902 бр. за 2020 г.), нищо че още кабинетът "Бойко Борисов-3" обяви война срещу тяхното неправомерно изискване на куп места.

А служба “Връчване на призовки и съдебни книжа“ при СРС е получила 587 319 броя съобщения и призовки за връчване.

Това, разбира се, може да бъде наречено само по един начин - океан от хартия.

На фона на желанието на десетки хиляди да се съдят, направо тъжно звучат данните за отчетния период за броя на препратените дела към медиация. Общо към специално създадения за целта „Център за спогодби и медиация към СРС и СГС“ дела са 97 (при 96 броя за 2020 г.), включително 6 останали висящи от 2020 г.

А в резултат на проведените медиации са постигнати 9 спогодби.


В заключителната част то съда пишат:

"И през настоящата година изключително задоволство предизвиква фактът, че в Софийски районен съд са приключени повече на брой дела, отколкото са постъпили. Така вече е оформена устойчива тенденция в дейността на съда, която е във възходяща посока, което пък от своя страна обосновава извод за трайно повишена ефективност на правораздаването, осъществявано от най-големия и най-натоварения съд в страната.

Зад съществуването на тази тенденция стоят огромните усилия на съдиите и служителите от Софийски районен съд. Големият брой дела, които постъпват, съчетан със значителната тежест на голяма част от производствата, които характеристики са обусловени от особеностите на съдебния район – включващ около 2 000 000 души население и огромна концентрация на търговска дейност, съответно изискват и огромен обем усилия, за да бъдат разгледани и решени всички тези дела."