Битката на Иван Гешев за собственото му оцеляване като главен прокурор се прехвърли в полето на Конституционния съд. Там той прати питане - легитимен ли е този Висш съдебен съвет, при все че парламентът все още не е попълнил своята квота от 11 души в него и ерго - може ли този ВСС да взима решения, в т.ч. за освобождаването и назначаването на "тримата големи", т.е. и на обвинител номер едно.

Така Гешев, ясно е, опитва да делигитимира ВСС, като паралелно тече процедура за неговото освобождаване. Засега няма ясно очертаващо се квалифицирано мнозинство "за" и "против" Главния (17 гласа) и затова, смята се, ключова роля може да изиграят измененията в НПК и ЗСВ, които се очаква да бъдат обнародвани в Държавен вестник утре и с които обвинител номер едно ще може да бъде сменен вече с 13 гласа на членовете на ВСС, а не със 17, както гласи законът сега.

Любопитно е обаче да се проследи "еволюцията" в становището на Иван Гешев по въпроса с легитимността на органите в съдебната система с изтекли мандати. И по-специално какво е мислел Гешев преди една година по отношение на Инспектората към ВСС и какво сега по отношение на ВСС, когато вече е страна по казус.

Оказва се, в първия вариант Гешев намира ИВСС с изтеклия мандат за напълно валиден, а във втория - ВСС - очевидно за невалиден.

Парламентът трябваше отдавна да е попълнил състава на ВСС с 11-те души от своята квота, както и с 11 - Инспектората, начело с главния инспектор Теодора Точкова, избрана през април 2015 г. Професионалната квота във ВСС вече бе избрана, но на практика не може да встъпи в длъжност преди парламентът да е избрал своята.

Така през април 2022 г. КС се зае да гледа питане от ВАС относно легитимността на ИВСС, съдържащо следните два въпроса:

1. Прекратяват ли се с изтичане на мандата им правомощията на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет или същите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Народното събрание на нов главен инспектор, съответно инспектори?

2. Конституционно допустимо ли е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите и бездействие на Народното събрание, задължено по Конституция да избере главния инспектор и инспекторите 

Предваритено бе известно, че решението за Инспектората ще е възлово и за ВСС, чието изтичане на мандат "хлопаше на вратата"  като следващ проблем - на 3 октомври 2022 г.

В края на септември КС се произнесе, че Инспекторатът продължава да изпълнява функциите си въпреки изтеклия мандат.

Обаче - прокуратурата е заинтересована страна по конституционното дело. И има право на писмено становище. На 9 юни миналата година, в хода на разглеждането на делото, главният прокурор изпраща становище до съда, подписано от него, в което на практика посочва, че правомощията на ИВСС не се прекратяват с изтичането на мандата му и той трябва да действа без прекъсване, въпреки бездействието на Народното събрание по запълване на състава.

Ето какво заявява Иван Гешев само преди една година:

"В конкретния случай, при наличие на реално противоречие между две конституционни ценности - мандат и непрекъснато функциониране на държавен орган, какъвто е ИВСС, и то вследствие на бездействието на законодателния орган, ако се даде предимство на първата от тях, биха били засегнати редица обществени отношения, свързани с нормалното функциониране на съдебната власт и нейната независимост. В същата степен ще се засегне и друго начало на Конституцията- за правовата държава, тъй като преустановяването на дейността на ИВСС би накърнило правната сигурност и стабилността на институциите, както и справедливостта. 

При утвърдителен отговор на поставените от пленума на ВАС въпроси ще се създадат предпоставки за правна несигурност, тъй като ще може да бъде оспорена валидността на редица актове на ИВСС, постановени след изтичане на мандата на неговите членове, а при продължаващо бездействие на НС на практика ще се блокират част от правомощията на съдебната власт.

Поради това в конкретния случай би следвало да се даде предимство на принципите на запазване на правната сигурност и стабилност, както и на независимостта на съдебната власт."

И дава становището си по двата формулирани въпроса:

"1. С изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите от Инспектората на Висшия съдебен съвет правомощията им не се прекратяват и същите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Народното събрание на нов главен инспектор, съответно инспектори.

2. Конституционно недопустимо е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите и бездействие на Народното събрание, задължено по Конституция да избере главния инспектор и инспекторите."

Преди и сега

Миналата седмица Гешев внесе питане с почти същите въпроси, зададени преди година на КС, но касаещи наполовина избрания на практика ВСС:

1. Прекратяват ли се функциите на Висшия съдебен съвет с изтичане на мандата по чл.130, ал.4, изр.1 от Конституцията на Република България на изборните му членове?

2. Конституционно допустимо ли е избраните членове от професионалната квота на новия Висш съдебен съвет заедно с членовете по право да формират нов състав на ВСС?

3. Конституционно допустимо ли е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат по чл.130, ал.4, изр.1 от Конституцията на Република България да взема решения, включително по отношение на председателите на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор, както и на всички други административни ръководители в органите на съдебната власт?

В искането си той посочва, че "правната категория "мандат" вече е била предмет на произнасяния от КС, но те не са относими към конкретния случай, а тълкуването по някои от тях е казуално, не нормативно".

"КС е последователен в практиката си, че едни и същи разпоредби на Основния закон могат да бъдат тълкувани многократно, стига поставеният въпрос да разглежда съответната норма от друг, различен ъгъл, в друг аспект или контекст", смята днес Гешев.

Препраща към решението на КС за Инспектората, но и "вметва": "В него несъщинското удължаване на мандата е определено като "защитен механизъм, приложим в изключителни ситуации, при който не са избрани членовете на състава на определен колективен конституционно установен орган, минимално необходими, за да функционира той..." , докато настоящият случай касае правомощията на най-висшия орган на съдебната власт, който функционира извън мандата си, въпреки наличието на избрана част от членовете на новия ВСС."

Поради това, поставените въпроси, макар и да имат връзка с темата по предходно тълкувателно дело на КС, са нови и следва да бъдат допуснати за разглеждане по същество - пише още Гешев. И посочва в заключение как според него трябва да се произнесе съдът:

"Считам, че духът и принципите на Конституцията биха били спазени в най-голяма степен, ако се възприеме следното становище по поставените тълкувателни въпроси:

Функциите на Висшия съдебен съвет се прекратяват с изтичане на мандата по чл.130, ал.4, изр.1 от Конституцията на Република България, като е конституционно допустимо избраните членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота заедно с членовете по право да формират нов състав на ВСС.

Настоящият състав на Висшия съдебен съвет няма мандат и не може да взема решения по чл.130а от Конституцията на Република България, включително кадрови такива относно председателите на ВКС и на ВАС, на главния прокурор, както и на всички други административните ръководители в съдебната власт."

Предстои Конституционният съд да се произнесе по допустимостта на искането на Иван Гешев. А дали за една година мнението на Главния относно мандатите е претърпяло обрат - всеки сам може да прецени.