Европейската комисия реши да започне производство за установяване на нарушение, като изпрати официално уведомително писмо на България. Страната ни не прилага принципа „замърсителят плаща“, предвиден в Рамковата директива за отпадъците. В България разходите за управление на отпадъците, които гражданите и предприятията плащат, се основават на стойността на имота за данъчни цели, без да се вземат предвид имащи значение параметри като количеството битови отпадъци. Въпреки че страната ни промени законодателството си, за да отстрани проблема, прилагането на разпоредбите продължава да се отлага всяка година от 2015 г. насам. Според последната информация, предоставена от българските органи, прилагането може да влезе в сила през следващите две години.

Комисията също така реши да започне производство за установяване на нарушение и изпрати официално уведомително писмо на България за неспазване на правилата на ЕС за личните карти и документите за пребиваване, издавани на гражданите на ЕС и на членовете на техните семейства. Тези правила имат за цел да улеснят свободното движение в ЕС чрез въвеждане на по-строги стандарти за сигурност и за формата на личните карти и документите за пребиваване. Брюксел счита, че София не издава във формат съобразно регламента, който започна да се прилага през август 2021 г., личните карти, документите за пребиваване, издавани на граждани на ЕС, и картите за пребиваване, издавани на членове на семейството, които не са граждани на ЕС.

Други процедури

ЕК реши да изпрати мотивирано становище на България заради несъответствието на нейното национално законодателство с правилата за обществените поръчки. Законодателството ни въвежда две изключения от прилагането на правилата - за определени лекарствени продукти и за изграждането и поддръжката на инженерни съоръжения от възпрепятстващ тип с цел опазване на държавната граница.

Комисията изпраща до България допълнително официално уведомително писмо за неспазване на Рамковото решение за Европейската заповед за арест (ЕЗА) и процедурите за предаване между държавите членки. Освен това ЕК реши да изпрати мотивирано становище до страната ни. ЕЗА е опростена трансгранична съдебна процедура за предаване на издирвано лице с цел наказателно преследване или изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане. Тя се прилага от 1 януари 2004 г. и замени дългите процедури за екстрадиция, които съществуваха между страните от ЕС. Комисията смята, че България не е транспонирала правилно правилата за случаите, при които не се допуска изпълнение, ефективния съдебен контрол преди предаването и понятието за причини от хуманитарно естество за отлагане на предаването.

Мотивирано становище от ЕК известява, че България е сред страните, които не са транспонирали в националното си законодателство правилата на ЕС за достъпността на продуктите и услугите за хората с увреждания. Съответният европейски актп изисква ключовите продукти и услуги като телефоните, компютрите, електронните книги, банковите услуги и електронните комуникации, да бъдат достъпни за хората с увреждания. Такива в ЕС са 87 милиона души.

ЕК изпрати до България мотивирано становище за това, че не е уведомила за транспонирането в националното законодателство на всички мерки съгласно директивата за правилата на ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт. С нея се гарантира правото на шофьорите да получават заплатата, приложима за държавата, в която са командировани. Установява се и ясна правна рамка за операторите за извършването на тяхната дейност, например изчерпателен списък с административни изисквания и мерки за контрол. България не е посочила достатъйчно ясно и точно всички национални мерки, съответстващи според нея на различните задължения, произтичащи от директивата.

България трябва да транспонира правилно правилата на ЕС за периодичните прегледи за техническа изправност на МПС. Това гласи друго уведомително писмо, изпратено от Брюксел.