По предложение на изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, Управителният и Надзорният съвет на дружеството решиха да започнат обществена поръчка във връзка с инициативата на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова за Вертикален коридор.

Това се случва в изпълнение на решение на Народното събрание от 14 март 2024 година, обнародвано вчера в Държавен вестник, съобщиха от "Булгартрансгаз", предава БТА.

Започването на обществената поръчка при спазване на приложимото българско и европейско законодателство е във връзка с реализацията на проектите за повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точките за междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България и Негру Вода/Кардам в посока от България към Румъния.

Разширението на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ще позволи постигане на целите на Вертикалния коридор за диверсификация и подобряване сигурността на доставките чрез пренос на допълнителни количества природен газ от юг на север, уточняват от дружеството.

Първата обществена поръчка, която се предвижда да бъде проведена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е за "Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам". Тя е с три обособени позиции - обект "Лупинг от Кулата до Кресна", обект "Преносен газопровод от Пиперево до Перник" и обект "Лупинг от Рупча до Ветрино". Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 586 669 410 лева без ДДС. 

БТА припомня, че на 14 март Народното събрание прие решение във връзка с инициативата за Вертикален коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, осигуряваща възможност за пренос на допълнителни обеми природен газ от разнообразни и надеждни източници. 

С проекта на решение се възлага на министъра на енергетиката да проучи възможността за европейско финансиране за реализацията на три проекта за пренос на газ, чиято индикативна стойност за реализация е 825 млн. лв. без ДДС. Предвидено е още в срок до 1 май 2024 г. министърът на енергетиката да увеличи капитала на "Булгартрансгаз" с 200 млн. лв. като средствата да се използват целево за подготовката и реализацията на проектите.