От и срещу администрацията текущо се водят 39 165 дела. Това се посочва в Доклад за състоянието на администрацията през 2023 г. Той бе приет на последното заседание на Министерския съвет.

Според обобщени данни от годишните отчети в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) 34 268 от делата са висящи, 1386 са спрени и 3511 прекратени.

По най-много висящи дела страна са Министерството на вътрешните работи – 8787 бр., Столична община – 2414 бр., Агенция „Пътна инфраструктура“ – 2147 бр., Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – 1971 бр. От териториалните администрации най-много дела, както и през 2022 г., са водени от община Карнобат – 1454 бр.

През 2023 г. са приключили общо 38 148 дела. Спечелени са 16 915 дела, с материален интерес 360 415 020 лв.

С най-голям материален интерес са спечелените дела от Националната агенция за приходите – за 57 760 094.91 лв., Столична община – за 40 611 390.54 лв., Министерството на отбраната – за 33 653 911.57 лв. и Министерството на транспорта и съобщенията за 23 424 674.82 лв. Загубени са 12 860 дела, приключили през 2023 г., с материален интерес за 230 394 987.70 лв. С най-голям материален интерес са загубените дела от Националната агенция за приходите за 66 776 237.8 лв. и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 29 343 099.53 лв.

Частично са уважени искове по 1584 дела с материален интерес 83 276 746.44 лв.