Великобритания ще прекрати членството си в ЕС в полунощ централноевропейско време на 31 януари срещу 1 февруари (1 часа българско време на 1 февруари).

След референдума на 23 юни 2016 г. Брюксел и Лондон водиха преговори и в резултат се стигна до Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия. То бе подписано от председателите на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Шарл Мишел, както и от британския премиер Борис Джонсън.

Предстои одобрение от Европарламента на 29 януари и от Съвета на ЕС на 30 януари. С това процесът на ратификация приключва.

Какво ще се случи след 31 януари?

С излизането на Великобритания от ЕС на 31 януари започва преходният период. Той е част от Споразумението за оттегляне и ще продължи поне до 31 декември. До тази дата ще важат правилата на ЕС за гражданите, потребителите, бизнеса, инвеститорите, студентите и изследователите както в Съюза, така и в Обединеното кралство. Но Великобритания вече няма да бъде представена в европейските институции, агенции, органи и служби.

През оставащите до края на годината месеци Брюксел и Лондон трябва да се споразумеят за бъдещото си партньорство въз основата на постигнатата между тях през октомври 2019 г. Политическа декларация.

На 3 февруари Еврокомисията ще приема всеобхватни проектодирективи за преговори. После мандатът трябва да бъде одобрен от Съвет „Общи въпроси“. И тогава могат да започнат преговорите.

Кой ще води преговорите?

Съгласно решението на ЕК от 22 октомрри 2019 г. Работната група за отношенията с Великобритания (РГОВ) е натоварена с подготовката и воденето на преговорите за бъдещите отношения. Тя се оглавява от Мишел Барние, който бе главен преговаря на ЕС за Брекзит.

РГОВ ще коортинира работата на ЕК по всички стратегически, оперативни, законови и финансови въпроси. Тя ще запази и координиращата си роля с другите институции – Европарламента и Съвета на ЕС, под прекия надзор на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен.

Какво представлява преходният период?

Това е ограничен във времето период, започващ на 1 февруари. Предвижда се той да приключи на 31 декември. Но този период може да бъде удължен еднократно за срок до 1 или 2 години. Решение по въпроса трябва да бъде взето до 1 юли т.т.

Какъв статут ще има Великобритания през преходния период?

Тя вече няма да бъде член на  Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия. Като трета страна тя няма да участва в процесите на вземането на решения.

• По-специално Лондон повече няма да участва в европейските институции като Европарламента и Съвета на ЕС, в агенции, служби и други органи на Съюза.

Всички евроинституции обаче запазват властта си, дадена им съгласно законодателството на ЕС, по отношение на Великобритания, както и по отношение на физически и юридически лица, живеещи или базирани там, по време на преходния период.

Съдът на Европейския съюз (СЕС) ще продължи да има юрисдикция върху Великобритания през преходния период. Същото важи и за интерпретирането и прилагането на Споразумението за оттегляне.

През този период Великобритания може да сключва международни споразумения с трети страни и международни организации дори в сфери, които са от изключителната компетенция на ЕС. Тези споразумения няма да бъдат валидни по време на преходния период.

Какви са задълженията на Лондон през преходния период?

Цялото законодателство на ЕС ще важи за и във Великобритания с изключение на договорите и законите, които не са били задължителни в Обединеното кралство преди влизането в сила на Споразумението. Същото важи и за приетите изменения в посочените закони.

Великобритания

• остава в митническия съюз на ЕС и единния европейски пазар, като се прилагат четирите свободи и всички политики на ЕС;

• продължава да прилага политиката на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи. Но трябва да се знае, че според член 185 на Споразумението, отнасяща се до Европейската заповед за арест, една страна членка на ЕС може да откаже да предаде свои граждани на Великобритания съгласно основните принципи на националното си законодателство. А Великобритания има правото да избере дали да спазва или не мерките, допълващи, заместващи или приети покрай европейските закони1 на които се е подчинявала при членството си в ЕС;

• подлежи на механизмите на ЕС за прилагане на законодателството като процедурите за нарушения;

• трябва да спазва международните споразумения, подписани от ЕС, и няма да може да прилага нови споразумения от изключителната компетенция на Съюза, докато не получи разрешение от него за го направи.

Външната дейност на ЕС през преходния период

По време на преходния период във Великобритания ще бъде прилагана Общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС) на Съюза. Така например Лондон ще може да участва в мисии и опирации на ОВППС. Ограничителните мерки на ЕС ще продължат да бъдат прилагани към и във Великобритания. При нужда ЕС ще се консултира с Лондон на базата на всеки отделен случай.

Рибарството през преходния период

Обединеното кралство ще се ръководи от Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и от условията на съответните международни договори.

Може ли Великобритания да сключва нови международни споразумения с трети страни през преходния период?

Може, включително в сферите на изключителната компетенция на ЕС. Такива споразумения обаче могат да влизат в сила или да започнат да се прилагат през преходния период единствено с одобрението на ЕС.

Колко трае преходният период?

Той започва на 1 февруари и завършва на 31 декември 2020 г., освен ако за удължаването му не бъде взето решение по силата съвместно споразумение егжду Великобритания и ЕС преди 1 юли. Срокът може да бъде удължен на 1 или 2 години, а такова решение може да бъде взето само веднъж.

Споразумението за оттегляне – що е то?

То очертава условията за излизането на Великобритания от ЕС и гарантира, че то ще се случи по организиран начин. Документът предлага законова сигурност, след като договорите и законодателството на ЕС спрат да се прилагат във Великобритания.

Ето част от сфелите, които Споразумението обхваща:

I. Общи клаузи

Те трябва да имат еднакъв ефект както във Великобритания, така и в страните от ЕС.

И двете страни трябва да гарантират в съответните си законодателства предимството пред националните законодателства и прекия ефект на присъдите, издадени от Съда на ЕС преди края на преходния период.

От Лондон специално се изисква да гарантира горепосоченото чрез първично национално законодателство, като му се дават специални права да не прилага непоследователни или несъвместими национални разпоредби посредством това законодателство.

Отнасянето към законодателството на ЕС в Споразумението трябва да бъде разбирано като включване на изменения, направени до последния ден на преходния период. Предвиждат се малко изключения, най-вече за специфични клаузи от финансовото споразумение, с цел избягване на налагането на Великобритания на допълнителни задължения и за преходния периоз, приз който европейските закони ще важат в Обединеното кралство.

Великобритания трябва да бъде изключена в края на преходния период от всички бази данни и мрежи на ЕС, освен ако няма някакви специфични подробности.

II. Правата на гражданите

Правото на всеки гражданин на ЕС и членовете на семейството му да живеят, работят или учат в която и да било страна от Съюза е една отосновите на Общността. Много граждани на ЕС и Великобритания са направили своя избор въз основа на правото на свобода на движение, гарантирано от европейското законодателство.

Споразумението гарантира правото на пребиваване и продължаване на дейността на над 3 милиона граждани на ЕС във Великобритания и на над 1 милион британски граждани в ЕС.

Кого защитава Споразумението?

То защитава гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания, и британските граждани, живеещи в 27-ете страни от ЕС в края на преходния период там, където такова пребиваване е в съответствие със законите на ЕС за свободно движение.

Споразумението защитава и членовете на семействата, получили правото според законите на ЕС да се присъединят към своите близки. Такива са настоящи съпрузи и регистрирани партньори, родители, баби и дядовци, деца, внуци и лица, с които гражданинът е в продължителна връзка, които все още не живеят в същата приемаща държава, където е гражданинът на ЕС или на Великобритания.

Децата ще бъдат защитени от Споразумението, независимо дали са родени преди или след Брекзит, в или извън приемащата сдържава, където живее гражданинът на ЕС или на Великобритания. Изключението се отнася само за децата, родени след Брекзит и които имат единствен попечител в лицето на родител, когото действието на Споразумението не обхваща.

В сферата на социалното осигуряване документът защитава всички граждани на ЕС, които в края на преходния период са били в ситуация, вааща и за Великобритания, и за страна членка на ЕС. Защитени са както членовете на семействата им, така и надживелите ги в случай на смърт такива.

Чии права са защитени?

Гражданите и на ЕС, и на Великобритания, както и членовете на семействата им, могат да продължат до живот да упражняват на територията на другата страна правата си, произтичащи от европейското законодателство, ако те са въз основа на избор, направен преди края на преходния период.

Всичски могат да продължат да живеят, работят или учат в приемащата държава, както и досега, като се възползват от забраната за дискриминация въз основа на гражданството и от правото на еднакво третиране като гражданите на приемащата държава. Единствените ограничения са предвидени в европейското законодателство и Споразумението за оттегляне. 

Права на пребиваване

Те са и ще останат същите съгласно законите на ЕС за свободно движение. Ако приемащата страна реши да въведе система за задължително регистриране, решенията за предоставяне на нов статут на пребиваващо лице съгласнто Споразумението ще бъдат вземани въз основа на обективни критерии и на абсолютно същите условия, заложени в Дилективата за свободно движение. Право на пребиваване до 5 години получават тези, които работят или имат достатъчно финансови средства и здравна застраховка. Право на постоянно пребиваване се дава на тези, които са живели там законно 5 години.

М действителност гражданите на ЕС и Великобритания изпълняват тези условия, ако работят или са самоосигуряващи се; или имат достатъчно финансови средства и здравна застраховка; или са членове на семейството на човек, изпълняващ тези условия; или вече са получили право на постоянно пребиваване и поради това не трябва да изпълняват други условия.

Защитените от Споразумението, които все още не са получили право на постоянно пребиваване, ако не са живели в приемащата държава поне 5 години, ще се ползват с пълна защита и щи могат да продължат пребиваването си в приемащата държава и да получат правото на постоянно пребиваване там и след Брекзит.

Гражданите на ЕС и на Великобритания, пристигащи в приемащата държава по време на преходния период, ще имат същите права и задължения съгласно Споразумението като пристигналите в приемащата държава преди 30 март 2019 г. Върху правата им ще бъдат наложени и същите ограничения. Теи лица няма да се ползват от правата според Споразумението, ако отсъстват от приемащата държава повече от 5 години.

Права на работниците и самоосигуряващите се, признаване на професионалните квалификации

Лицата, върхо които се разпростира Споразумението, ще имат правото да работят или да извършват икономическа дейност като самоосигуряващи се. Те ще запазят и правата си на работници, произтичащи от европейското законодателство. Например няма да бъдат дискриминирани въз основа на гражданството им за наемане на работа, възнаграждение и други условия на труд. И ще запазят правата си за социални и данъчни облекчения, както и на децата си за достъп до образование.

Запазват се и правата на трансграничните работници и самоосигуряващи се лица в страните, в които те работят.

Ако професионалната квалификация на защитено от споразумението лице е призната в страната, нв която то в момента пребивава (членка на ЕС или Великобритания), то ще продължи да се ползва от признаването с цел упражняване на професията въз основа на тази квалификация. Това ще важи и за страните, в които работят трансграничните работници. Ако личето е подало молба за признаване на квалификацията преди края на преходния периоз, молбата ще бъде обработена в страната, където е подадена и в съответствия с прилаганите по времето на подаването закони.

Социално осигуряване

Защитените от Споразумението лица ще запазят правото си на придобивки в сферата на здравеопазването, пенсиите и други социални области. Ако те имат правото да получават такива пари в една страна, те ще продължат да ги получават дори да живеят в друга.

Клаузите за координиране на социалното осигуряване се отнасят до правата на гражданите на ЕС и на Великобритания в трансгранични ситуации, включващи Обединеното кралство и поне една страна от Съюза в края на преходния период. Действието на тези клаузи може да бъде удължено, за да обхване „триъгълни ситуации“, включващи и страна от Европейското споразумение за свободна търговия (ЕСТА) – Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

Процедури за прилагане

Споразумението позволява на приемащата държава да избере дали да изисква или не подаването на молби за ползването на свързаните с него права. Великобритания вече изрази намерението си да въведе система за задължителна регистрация за такива лица. Отговарящите на условията ще получат документ за пребиваване, който може да бъде и дигитален.

Някои страни от ЕС (България не е сред тях – б.р.) също дадоха знак, че смятат да въведат такава система. В други дъргави членки обаче британските граждани, изпълняващи условията на Споразумението, автоматично ще започнат да се ползват от залегналите в него права. В този случай британците ще получат от приемащата държава документ, удостоверяващ, че те се ползват от правата по силата на Споразумението.

Прилагане и наблюдение на частта на Споразумението за правата на гражданите

Всякакви клаузи от национални законодателства, несъвместими с тези от Споразумението, не могат да бъдат прилагани.

В продължение на 8 години след преходния период британските съдилища ще могат да искат предварителни становища от Съда на ЕС относно прилагането на частта за правата на гражданите от Споразумението. Що се отнася до уреждане на съдебни въпроси в Обединеното кралство, този период там тече от 30 март 2019 г.

Спазването на правата на гражданите ще бъде контролирано от Еврокомисията в Брюксел и от независим орган в Лондон с права, равни на тези на ЕК.

III. Разпоредби за разделянето

Стоките на пазара

Всички стоки, появили са законно на пазара в ЕС или Великобритания преди края на преходния период, трябва да плродългжат да циркулират свободно на или между тези два пазара, докато достигнат до крайните си потребители. Няма да има необходимост от модификация или поставянето на нов етикет на продуктите.

Достигането до потребителя може да стане и след преходния период.

Като изключение след края на този период за движението на живи животни и на животински продукти между двата пазара ще бъдат прилагани правилата на двете страни за вноса и санитарния контрол на границата. Това ще става независимо дали животните и продуктите са постъпили на пазара преди края на преходния период.

Минимизиране на сривовете във веригите за доставки

Стока, вече постъпила на пазара в ЕС или Великобритания, може да остане там и след края на преходния период. Това се отнася за селскостопанските продукти, потребителските продукти (играчки, текстил, коцметика), продукти от сферата на здравеопазването (лекарства, медицински изделия) и индустриални продукти (МПС, морско оборудване, машини, асансьори, електрооборудване, строителни материали, химикали).

Но живите животни и животинските продукти като храната от животински произход след края на преходния период ще подлежат на контрол според регламенните на ЕС или Великобритания за внос от трети страни.

Движението на стоки и митниците

Движението на стоки, започнало преди излизането на Велисобритания от митническия съюз на ЕС, трябва да може да продължи и според регламентите на Съюза. След края на преходния период европейските регламенти ще продължат да бъдат прилагани за трансграничните трансакции, започнали преди преходния период. Става дума за правата и задълженията по ДДС за данъчно облагаеми лица – съобщаване на задължения, плащане и възстановяване на ДДС.

Защитата на правото на интелектуална собственост

Великобритания ще трябва да продължи да защитава това право така, както прилага своето национално право в тази сфера. Превръщането на европейското право в британско по този въпрос ще бъде автоматично и няма да струва нищо. 

ЕС и Великобритания ще защитават одобрените от Съюза географски означения на продукти, докато евентуално не бъде изготвено ново споразумение. ЕС се ангажира да защитава и означения от британски произход като например „уелско агне“.

Лондон ще продължи за защитава над 3000 европейски географски означения. Сред тях са пармска шунка, баварска бира, токайско вино, шавпанско, сирене „Фета“, оцет от Херес. 

Започнало полицейско и съдебно сътрудничество

Споразумението предвижда то постепенно да отслабва. Това ке става единствено в рамките на регламентите на ЕС.

Например арестуван от Великэобритания престъпник въз основа на Европейска заповед за арест трябва да бъде предаден на членка на ЕС, който го издирва въз основата на същата заповед.

По същия начин съвместен екип за разследване между Великобритания и други страни от ЕС въз основа на европейските регламенти трябва да продължи работата си.

Ако преди края на преходния период орган в страна членка на ЕС получи от Великобритания искане да конфискува престъпни печалби, това трябва да бъде изпълнено в съответствие с европейските регламенти.

Започнало съдебно сътрудничество по граждански и търговски въпроси

Европейското законодателство за международна юридсикция в трансгранични граждански спорове ще продължи да бъде прилагано в юридическите процедури, установени преди края на преходния период. То ще бъде прилагано и при признаването и изпълнението на съдебните решения, взети при тези процедури.

Как започнали спорове между компании ще бъдат разрешавани след преходния период?

Например в края на преходния период продължава спорът между нидерландска и британска компания в съд в Обединеното кралство. Отговорността на британския съд е в съответствие с европейското законодателство. След края на преходния преид той остава компетентен по случая, пак въз основа на европейското законодателство.

Друг пример – в края на преходния период една компания съди британска такава във френски съд. След края на периода въз основа на европейското законодателство във Великобритания ще важи и ще бъде приложено решението на френския съд.

Използване на данни и информация, обменени преди края на преходния период

По време на членството в ЕС частни и държавни органи във Великобритания получаваха лични данни ит компании и админиспрации в други страни членки. След преходния период Лондон трябва да продължи да прилага европейски регламенти за защита на данните, докато Еврокомисията постанови, че режимът на защита в Обединеното кралство е „по същество равностоен“ на този в ЕС.

Извършвани обществени поръчки

Процедури по възлагането на обществени поръчки, незавършени преди края на преходния период, трябва да бъдат приключени съгласно европейското законодателство, следователно по същите правила, по които са започнали.

Евратом

Великобритания реши сама да поеме отговорността върху ядрената безопасност и международния си ангажимент за бъдещ режим, равностоен на съществуващите уредби на Евратом.

Евратом ще прехвърли на Великобритания собствеността на оборудването и други обекти на нейна територия, свързани с контрола на сигурността, за което ще бъде компенсирана с балансовата стойност.

Международните споразумения на Евратом няма да се прилагат към Великобритания. В този смисъл Лондон трябва да се ангажира с международни партньори.

Правото на собственост върху специалните делящи се материали, съхранявани на британска територия от британски компании, ще бъде прехвърлено от Евратом на Лондон

Агенцията запазва правата си върху специалните делрящи се материали, съхранявани на британска територия от компании от 27-те страни от ЕС, да взема решения за бъдещата им продажба или трансфер.

Отговорността за изразходваното гориво и радиоактивните отпадъци е на държавата, където те са били произведени.

Започнали съдебни и административни процедури на ЕС

Съдът на ЕС запазва компетенцията си по процедури, отнасящи се до Великобритания, заведени в него преди края на преходния период. Те трябва да продължат до вземането на обвързващо съдебно решение съгласно европейското законодателство. Това се отнася до всички етапи, включително обжалване и отнасяне до Общия съд.

Еврокомисията може да започне в този съд дисциплинарно производство срещу Великобритания в срок до 4 години след края на преходния период, ако нерашунието е било извършено преди края му.

В същия срок Великобритания може да бъде дадена на Съда на ЕС за неизпълнение на решение или орган на Съюза, взето преди края на преходния период.

Пак в същия срок Комисията може да започне процедура срещу Лондон за неправомерна държавна помощ.

И след края на споменатия 4-годишен период Комисията остава компетентна по процедури, които е започнала преди неговото приключване.

В срок от 4 години след края на преходния период Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) може да започва разследвания за нередности, случили се преди преди края му.

Функциониране на институциите, агенциите и органите на ЕС

Настоящите привилегтии и имунитет, дадени от ЕС, остават в сила за дейностите, извършвани преди края на преходния период. Класифицираната информация и други документи, получени по време на британското членство в ЕС, запазват същото ниво на защита, както и преди края на прехода.

IV. Финансовото споразумение

Великобритания ще изпълни своя ангажимент за финансови вноски, поет като член на ЕС. Става дума за вноски в бюджета на ЕС (най-вече за Многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г., включително за плащанията след края на преходния период), Европейската инвестиционна банка, Европейската централна банка, Механизма за бежанците в Турция, доверителните фондове на ЕС и Европейския фонд за развитие.

Методологията е изработена въз основа на възприятието, че:

• нито една страна не може да плаща повече или получава по-малко заради излизането на Великобритания от ЕС;

• Великобритания трябва да изплати сумите, за които се е ангажирала.

Колко трябва да плати Лондон?

Великобритания ще изпълни всички свои ангажименти към бюджета за периода 2014-2020 г.

Освен това тя ще остане част от Европейския фонд за развитие и ще продължи да си плаща вноските в него.

Внесеният от Лондон капитал в Европейската централна банка (ЕЦБ) ще бъде възстановен на Банк ъв Ингланд. И Обединеното кралство ще прекрати членството си в ЕЦБ.

Какви са последиците за програмите и проектите на ЕС?

Всички програми и проекти по Многогодишната финансова рамка за 2014-2020 г. ще продължат да бъдат финансирани по план. Облагодетелстваните от тези програми и в ЕС и във Великобритания ще продължават да се ползват от тях до закриването. Това обаче не важи за одобрените след Брекзит финансови инструменти.

V. Протокол за Ирландия/Северна Ирландия

Това е юридически действащо решение, избягващо твърда граница на о. Ирландия, защитаващо икономиката на целия остров и Белфасткото споразумение от Разпети петък и гарантиращо целостта на европейския единен пазар. Ще започне да се прилага след края на преходния период.

МИТНИЦИ И РЕГЛАМЕНТИ

Остава ли Северна Ирландия част от единния европейски пазар?

Тя ще остане обвързана с ограничен брой регламенти с цел избягване на твърда граница. Това са законодателството, обхващащо стоките, санитарните регламенти за ветеринарен контрол, за производството и търговията със селскостопански стоки, ДДС и акцизи върху стоките и за правилата за държавната помощ.

Как Северна Ирландия ще излезе от митническия съюз на ЕС и ще избегне митническа граница на о. Ирландия?

Провинцията остава част от митническата територия на Великобритания. Така тя ще може да се облагодетелства от бъдещите споразумения за свободна търговия, които Лондон може да сключи с трети страни, предвид факта, че това не вреди на прилагавнето на Протокола. Такива бъдещи дпоразумения могат да предвиждат, че произведени в Северна Ирландия стоки ще имат достъп до трети страни също като стоки, произведени в други части на Великобритания.

Митническият кодекс на ЕС ще важи за всички влизащи в Северна Ирландия стоки. Така ще бъдат избегнати митнически и гранични проверки на остров Ирландия.

Влизащи в Северна Ирландия стоки ще бъдат обмитявани от ЕС само ако има риск те да постъпят на единния европейски пазар. 

Няма да се налагат мита и в специфични случаи като преместване на лична собственост, пратки с незначителна стойност и ли изпратени от един човек до друг.

На задължителни проверки и контрол ще бъдат подлагани стоките, влизащи в Северна Ирландия от другите части на Великобритания. Патрулите на Граничната инспекция трябва да удостоверят извършени ли са необходимите при определени случаи фито-санитарни процедури.

Всички проверки ще бъдат извършвани от британските власти, но според механизмите на ЕС.

С цел избягване на твърда граница на о. Ирландия и защита на европейския единен пазар регламентите на ЕС за ДДС върху стоките ще продължат да се прилагат в Северна Ирландия.

VI. Зоните на суверенните бази в Кипър

Законодателството на ЕС ще продължи да се прилага без прекъсване или загуба на права за близо 11 000-те цивилни граждани на Кипър, работещи или живеещи в раойните на тези зони. Става дума за редица сфери като данъчното облагане, стоките, селското стопанство, рибарството, ветеринарните и фито0санитарните правила. Европейските зIакони няма да важат в областите на сигурността и отбраната.

VII. Протокол за Гибралтар

На тази територия не може да се прилага споразумение между ЕС и Великобритания, без да има такова между Великобритания и Испания.

Мадрид и Лондон договориха двустранно сътрудничество относно правата на гражданите, тютюневите изделия и други продукти, околната среда, полицията, митниците, данъчното облагане и защитата на финансовите интереси.

В случай на ново британско-испанско споразумение за летището в Гибралтар, по време на преходния период на територията може да се прилага неприлаганото досега законодателство на ЕС.

С цел постигане на пълна прозрачност за данъците, борбата с измамите, контрабандата и прането на пари Великобритания се ангажира да в Гибралтар да бъдат въведени международните стандарти. Колкото до тютюневите изделия, Лондон се ангажира да  ратифицира редица конвенции по отношение на Гибралтар и да задейства преди 30 юни 2020 г. система за проследяването и мерки за сигурност относно цигарите. Що се отнася до алкохола и бензина, Обединеното кралство се ангажира да гарантира, че на територията действа данъчна система, насочена към борба с измамите.

VIII. Политическата дикларация – що е то?

Тя е приложена към Споразумението за оттегляне и очертава рамките на бъдещите отношения между ЕС и Великобритания. Те трябва да се основават на открита и честна конкуренция.