Централната избирателна комисия (ЦИК) да представи убедителни доказателства за това, че не е имала друг избор освен да се договори пряко с частната "Сиела Норма" и партньора й "Смартматик" за цялостното организиране на парламентарния вот, както и на частичните избори през октомври.

Такова становище по линия на осъществяване на контрола е изпратила до ЦИК Агенцията по обществените поръчки (АОП). От агенцията смятат, че има "неизяснени аспекти" относно поръчката и "с оглед законосъобразното й възлагане са нужни допълнителни аргументи и доказателства". 

Както Клуб Z нееднократно писа, желанието на ЦИК за тези избори бе да наеме около 2500 души, които да обслужват машините в изборния ден, разполагайки с данните им, записани в МВР, както и около 300 до 500 специалисти да конфигурират устройствата. Оттам посочваха още, че възнамеряват и да обявят търгове за отделни дейности по организацията, с идеята, че на тях се явят различни компании, както и че ще изграждат собствен експертен капацитет, а логистиката ще се осъществява от "Български пощи". Тоест, държавата сама да организира вота.

Но

Случи се обаче следното: на 23 август комисията взе решение с което се открива процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., за частичните избори за кметове на 9 октомври 2022 г. и на 23 октомври 2022 г.". Поръчката бе за 6,8 милиона лева без ДДС. А поканени бяха само "Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В.", производителят на машините и автор на софтуера, закупени от ЦИК, и "Сиела Норма" АД. 

Основният мотив на ЦИК:

"За ЦИК като възложител възникват съществени затруднения, дори невъзможност да изпълни нормално нормативно установените съгласно Изборния кодекс дейности, свързани с подготовката, организацията и произвеждането на тези избори. Чрез провеждането на процедура на договаряне без предварително обявление се цели обезпечаване на изборния процес, конкретно обезпечаване на машинното гласуване в избирателните секции с голям брой избиратели, в кратки срокове".

"Всички дейности в настоящата поръчка са взаимно свързани, поради което възниква необходимостта от паралелното им изпълнение. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и може да доведе до невъзможност за произвеждане на изборите", мотивираха се от комисията с обявлението за пряко договаряне. А по отношение на логистиката, от ЦИК посочиха: "Във връзка с проведени разговори между Министерството на транспорта и съобщенията и "Български пощи" ЕАД в ЦИК е получен отговор от "Български пощи" с посочени възможности за осигуряване само на транспортирането на СУЕМГ (устройствата) от склада до секциите и обратно. Въпреки изразеното желание за оказване на съдействие при произвеждането на изборите, ЦИК счита, че дружеството не покрива целия обем на транспортирането на СУЕМГ от склада до секции и обратно в предвидените кратки срокове."

Отделно, с писмо на ДАНС, без мотиви, бяха отстранени външните експерти към комисията, организирали предходните частични избори без помощ от частни компании.

Доказателства?

В становището си от АОП проследяват целия процес по възлагането, отчитайки мотивите на ЦИК да избере "Сиела" като фирмата, доставила устройствата за гласуване (които вече са собственост на държавата) и организирала целия процес на предходните избори, в т.ч. логистиката. Посочва се, че указът на президента за насрочване на вота на 2 октомври е от 1 август. Пак от август, както и от юни и юли преди това, са и указите за частичните избори. АОП обаче има съмнения относно неотложността, на която ЦИК се позовава, за да пристъпи към прякото договаряне със "Сиела".

"Необходимостта от неотложно възлагане следва да е причинена от обстоятелства, появили се извън волята и въпреки положената от възложителя дължима грижа. (...) В мотивите за откриване на договарянето възложителят твърди, че сроковете са изключително кратки (...), за ЦИК като възложител възникват съществени затруднения, дори невъзможност да изпълни нормално нормативно установените съгласно Изборния кодекс дейности. Конкретни причини не са посочени", посочват от Агенцията по обществените поръчки.

Оттам пак припомнят, че президентските укази дават поне 60 дни време за организиране на вота. 

"С оглед на посоченото и доколкото недостатъчното време е основният мотив за избор на прилаганото правно основание, възложителят следва да разполага с допълнителни аргументи за установяване на неизяснените аспекти", заявяват от АОП.

Относно мотива, че "Български пощи" не може да поеме логистиката, от агенцията посочват:

"В подкрепа на изложените твърдения не са приложени доказателства."

Становището на АОП е с дата 15 септември, а ЦИК вече подписа договора със "Сиела". От комисията обещаха коментар веднага, след като се запознаят с него. Клуб Z ще го публикува.

Очаквайте подробности.