През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1879 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2022 г. със 7,8 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт, предава БТА.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 16,6 на сто спрямо същия период на 2021 г.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са: "Образование" - с 19,7 на сто, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 14,9 на сто, "Финансови и застрахователни дейности" - с 12,6 на сто, и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 11 на сто.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2022 г. е 1839 лв., за ноември - 1851 лв., и за декември - 1947 лева. 

През четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо e увеличението в икономическите дейности: "Селско, горско и рибно стопанство" - с 23,4 на сто, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 23,1 на сто, и "Други дейности" - с 22,1 на сто. 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2022 г. са:

  • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 4417 лева;
  • Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 2934 лева; 
  • Финансови и застрахователни дейности - 2853 лева.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности:

  • Хотелиерство и ресторантьорство - 1088 лева;
  • Други дейности - 1275 лева;
  • Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 1356 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 13,5 на сто, а в частния - със 17,7 на сто. Наетите хора по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2022 г. намаляват с 16 500, или с 0,7 на сто, спрямо края на септември 2022 г., като достигат 2,26 млн. В края на декември 2022 г. в сравнение с края на декември 2021 г. наетите хора намаляват с 5600 или с 0,2 на сто.