Съдът на Европейския съюз (СЕС) обяви за недопустим иск на Европейската комисия срещу България за установяване на двойно неизпълнения на задължения в областта на замърсяването на въздуха.

Причина е липсата на яснота относно първото от двете неизпълнения. Тази яснота е трябвало да се съдържа в уведомително писмо, изпратено от ЕК до страната ни през 2018 г.

Случаят

Директивата за качеството на въздуха задължава държавите членки да спазват пределно допустимите стойности за концентрация на някои замърсители в атмосферния въздух. В случай на превишаване те трябва да приемат планове за качество на въздуха, така че периодът на превишаване да бъде възможно най-кратък.

В решение от 5 април 2017 г., СЕС постановява, че България не е изпълнила горепосочените задължения.

След обявяването на решението ЕК изпраща на България официално уведомително писмо в съответствие с производството, предвидено в Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Комисията констатира, че страната ни все още не е предприела необходимите мерки, за да отстрани установеното от Съда неизпълнение. ЕК приканва България да изложи своите съображения до 9 февруари 2019 г. и да я уведоми за евентуално постигнатия междувременно напредък.

Неудовлетворена от отговорите, Комисията сезира Съда с иск за установяване на двойно неизпълнение на задължения. Целта е да се установи, че България не се е съобразила с това съдебно решение и да бъде осъдена да заплати еднократна сума и подневна периодична имуществена санкция до пълното изпълнение на решението.

Съображения на Съда

Искът за установяване на двойно неизпълнение на задължения цели да подтикне неизправната държава членка да изпълни съдебното решение, установяващо това. По тази причина Комисията е длъжна не само да проверява по време на цялата досъдебна процедура и преди издаването на официалното уведомително писмо дали въпросното съдебно решение междувременно не е било изпълнено, но и ясно да установи и да твърди в писмото, че решението все още няма да е изпълнено към поставения срок 9 февруари 2019 г. Всъщност не би могло валидно да се отправи упрек към държава членка, ако от официалното уведомително писмо не е ясно, че към тази дата задължението за изпълнение на това решение остава налице още от обявяването му.

В случая Съдът отбелязва, че в официалното уведомително писмо от 9 ноември 2018 г. Комисията не твърди, нито установява с изискваната яснота, че решение Комисия/България от 5 април 2017 г. все още остава да бъде изпълнено към 9 февруари 2019 г.

Въз основа на това Съдът стига до извода, че искът на Комисията за установяване на двойно неизпълнение на задължения е недопустим.

Министърът се похвали със сериозен напредък

Това е сериозен напредък, но и голямо предизвикателство за нас, коментира от Брюксел решението служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова. Тя участва в заседание на Съвет „Околна среда“.

„До този резултат доведоха доброто стечение на обстоятелствата и това, че успяхме да докажем, че имаме устойчиви действия в тази насока. Съдът отправи изключително важно послание към Комисията – че тя трябва да отчете напредъка на държавата по линия на наказателната процедура", каза Карамфилова-Благова.

Страната ни няма да плаща и финансови санкции по този иск.

Ангажиментите пред нас остават. Трябва да продължим с устойчивите политики, каза министърът. Имаме такава политика в 19 от обхванатите от наказателната процедура 26 общини.