Въпрос с повишена трудност: възможно ли е в един и същи ден прокуратурата да назначи проверка за строежи по морето - в Синеморец, и да прекрати преписка по проверка за абсолютно същото. Вече знаете отговора. Да.

Случаят също вече е известен - подготовката за застрояване на местността "Поляните" край Синеморец - или както вече придоби гражданственост - превръщането на дивата местност в природен парк "Странджа" в квартал "Поляните".

Както Клуб Z писа, община Царево е одобрила 32 плана за регулация и застрояване в "Поляните". Градежи вече има. Институциите са сезирани множество пъти, преди седмица имаше и протест и така вчера Върховната административна прокуратура (ВАП) реши да обяви, че сезира министъра на околната среда и водите и началника на Дирекцията за национален строителен контрол и поиска да назначат проверка на строителните дейности в границите на природен парк "Странджа".

Междувременно обаче, също вчера, броени часове след обявлението на ВАП, в Асоциацията на парковете в България пристига писмо. Асоциацията е една от организациите, сезирали и обвинението, и всички по веригата с отношение към "Поляните" за ред закононарушения. Видно от постановлението на Ангел Георгиев, прокурор към Окръжна прокуратура Бургас, обаче няма данни за извършено престъпление. С други думи - прокурор Георгиев прекратява преписката, отказвайки да образува досъдебно производство за длъжностни престъпления и срещу унищожаване или повреждане на защитена територия.

Този (не)обичаен разказ идва от председателя на асоциацията и общински съветник в София - Тома Белев. Белев излезе с видеообръщение към прокурор Ангел Георгиев, в което коментира точка по точка постановлението му. "Трябва да подчертая, че е доста странно ВАП да счита, че има данни за извършено престъпление, а окръжната прокуратура в Бургас - че няма престъпление. И това в един и същи ден", отбелязва Белев. 

Коментираме подадения сигнал срещу изграждането на вилата на столичния архитект Добромир Добрев, на първа линия - до скалната забележителност "Корабите". Той бе на два пъти спиран, но по дребни причини и към момента на обявлението на ВАП, строителниртедейности там продължават.

Има ли ОВОС, земеделски ли са земите?

Какво ни казва прокурор Ангел Георгиев - инвестиционното предложение "изграждане на вилни сгради за собствени нужди" е било съгласувано от МОСВ с писмо за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от 2006 г.

Какво казва Тома Белев в коментар:

"Това е факт, но прокурорът е пропуснал, че това писмо, с което вероятно се преценява, че няма нужда от ОВОС, защото ако имаше оценка по ОВОС, нямаше да е писмо, а решение, та, това писмо, че няма нужда от ОВОС е престанало да бъде действително пет години след неговото издаване - т.е. през 2011 г. Така пише в закона за опазване на околната среда."

Изводът: на база това писмо от 2006 г. не може да се предприеме абсолютно нищо. Няма действащо разрешение по процедура по ОВОС

По-нататък Георгиев прилага решение от 2006 г. на комисията по закона за опазване на земеделските земи, с което се променя се предназначението на този земеделски имот в такъв за неземеделски нужди и за утвърдени площадки и трасета за проектиране.

И тук Белев отбелязва:

"Да, това е факт. Но в закона за опазване на земеделските земи пише, че всички решения на комисията важат точно пет години. И ако през 2011 г. там е нямало строеж, както е нямало строеж допреди една година, то такава процедура все едно че не се е извършвала, лицето трябва да я започне наново. А данни в прокурорската преписка за подобно нещо няма".

Виза за проектиране. На каква база?

Продължаваме с прокурорския опис: "Съгласно виза за проектиране от март 2016 г., издадена възоснова на предходните решения...".

И с въпроса на Тома Белев:

"На предходните решения за какво? За ОВОС, който е изтекъл 2011-а и за промяна на предназначението на земята, които също са изтекли 2011 г. Тоест, през 2016 г. се издава виза за проектиране от компетентното длъжностно лице - главният архитект на община Царево. Дали е компетентно или не, не е много сигурно..."

Следва: "имотът попада в устройствена зона с показатели за застрояване: интензивност на застрояване 30%, озеленяване 50%, кинт 0.8".

Обаче, първо - през 2014 г., две години преди тази виза за проектиране, излиза заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството и заповед на министъра на околната среда и водите, с които се спира прилагането на Общия устройствен план (ОУП) на Царево. А се спира, защото няма екологична оценка и няма оценка за съвместимост с целите на Натура 2000. И към настоящия момент, и тогава - през 2016 г., действащ ОУП няма. И второ: няма как при липсата на действащ план да се издаде виза за проектиране - по простата причина, че така задължава Законът за устройство на Черноморското крайбрежие. Тоест, през 2016 г. няма никаква устройствена зона - просто не действа - отговаря на това Белев.

Отделно този имот е на първа линия и попада в зона А - т.е. няма как да има интензивност на застрояване 30%, според ЗУЧК. А ЗУЧК действа от 2008-а - осем години преди издаването на тази виза и вижте какво е допустимо. 

Загубени в директивите

От същата справка е видимо, че с решение от март 2017 г. по оценка за съвместимост, директорът на РИОСВ Бургас, е съгласувал инвестиционното предложение.

Тук следва обръщение към прокурора с обяснение:

"Ако познавате закона за биологичното разнообразие и закона за опазване на околната среда, ще знаете, че след като се провежда процедура по оценка за съвместимост, трябва да се проведе процедура и по екологична оценка и ОВОС. Няма как съответното инвестиционно предложение да мине без процедура по ОВОС. Това е задължение не само по двата закона, но и по директивата на ЕС за Натура 2000, и по директивата за ОВОС от 2011 г. Има достатъчно решения на съда на ЕС, които обясняват защо когато правиш ОВОС или екологична оценка, трябва да правиш и оценка за съвместимост и обратното и защо са свързани двете процедури в европейското законодателство.

Така че решението на директора на РИОСВ Бургас от 2017 г. трябва да е решение по ОВОС, а не оценка за съвместимост."

Оценка по предмет. Без предмет

Има и още. "Оценката за съвместимост е извършена спрямо предмета на опазване на защитените зони "Странджа" - за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна". Обаче... заповеди за защитените зони няма. И Тома Белев заявява:

"За защитена зона "Странджа" за природните местообитания няма заповед. Като няма заповед, няма и предмет. И няма как предметът да е ясен преди да е обявена защитената зона, а тя не е обявена към датата тогава. Не е обявена и към настоящия момент. А трябваше да бъде обявена най-късно през 2014 г.".

И посочва в заключение:

"В този смисъл имаме престъпно бездействие на министрите на околната среда и водите от 2014 г. насам. И това се вижда от наказателната процедура, която в момента ЕК води срещу Република България и България ще бъде осъдена, защото имаше шест години да обяви всички защитени зони, включително защитена зона "Странджа", но не го е направила."

Земеделски земи за строителни нужди

По-нататък Тома Белев коментира жалба на Сдружение за дива природа "Балкани", като тук обвинението смята, че няма нарушения на заповедта за обявяване на парка. "Само че заповедта за парка изрично казва, че земеделските земи се управляват с цел запазване на тяхното предназначение и няма как да управляваме земеделските земи в местността "Поляните" в ПП "Странджа" с цел да ги застроим."

"Защото застрояването не е предназначение на земеделските земи, можете да го прочетете в конституцията."

Обаче и това не е краят на този разбор на прокурорския отказ. "С действията по строителството сте пропуснали още нещо - обръща се Белев към окръжния прокурор - че след като е издал директорът на РИОСВ незаконосъобразното си решение за оценка за съвместимост през 2017 г., тя (казва се Тонка Атанасова, б.р) е издала ново становище - че не подлежи на оценка за съвместимост водоснабдяването на тази сграда. След това издава ново становище  - че не подлежи на оценка за съвместимост електоснабдяването на тази сграда, а когато запитахме а как стои въпросът с достъпа до сградата чрез улична регулация, РИОСВ отговори, че подобна процедура, макар че е приета от общинския съвет в Царево, не е оценявана. В този смисъл - директивата за хабитатите изисква компетентният орган да се произнесе по всички последици от съответния план, проект или инвестиционно предложение, а не да ги решава на парче".

С други думи: директорът на РИОСВ трябва да се произнесе не просто за сградата, но и за всички свързани с нея, за да може тя да функционира, дейности - като водоснабдяване, електроснабдяване, пътища и т.н.

Освен това, когато се е произнесъл директорът на РИОСВ е трябвало да се произнесе и по отношение на комулативния ефект - дали този проект в Синеморец, заедно с други проекти, които са в процес на утвърждавабне, могат да окажат значимо отрицателно въздействие върху защитената зона.

"Само че не се е произнесъл. Защото ако се беше произнесъл, трябваше да се извърши оценка на ОУП на Царево, който през 2017 г. е бил в процедура. Само че такава оценка на самия ОУП няма и към настоящия момент. Тоест тези строителства нарушават: закона за защитените територии и заповедта за ПП "Странджа", нарушават закона за опазване на земеделските земи, нарушават закона за опазване на околната среда, нарушават закона за биологичното разнообразие и нарушават закона за черноморското крайбрежие. Пет закона."

А след всичко гореизброено, стигаме и до заключението. Адресатът е прокурор Георгиев:

"Твърденията ви, че няма виновни лица са ни до болка познати. В България никога няма виновни лица. Всички са невинни докато се унищожи природата, докато се унищожи културата, докато се унищожат хората."

 Сега предстои да видим какво ще докладват на ВАП екоминистърът и директорът на държавния строителен контрол с принципал министъра на регионалното развитие и благоустройството.